Zmiany w wysokości opłat egzekucyjnych

Prezydent i Marszałek Senatu otrzymali tekst ustawy o kosztach komorniczych zakładający zmiany w wysokości opłat egzekucyjnych.

Ta zapowiadana od dawna ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących czynności podejmowanych przez komorników. Najważniejszą z punktu widzenia dłużników jest ta, ujednolicająca wysokość stosunkowych opłat. Dotychczas w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych funkcjonowały dwie stawki procentowe 15% i 8%.

Co do zasady komornik pobierał od dłużnika opłatę w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Wyjątkiem od tej reguły była stawka 8%, która obowiązywała gdy egzekucja nastąpiła z:

rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego

Nowe stawki

[kliknij aby kontynuować…]

Projekt, o którym możecie przeczytać w poprzednich postach ( 1, 2, 3 i 4) przeszedł już rządową drogę legislacyjną. 28 lutego odbyło się pierwsze czytanie, na którym poddano pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu. Przeciw odrzuceniu głosowało większość posłów więc jesteśmy coraz bliżej by dowiedzieć się kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Dzięki poprzednim wpisom wiemy jakie są planowane zmiany i jak będą kształtowały się przepisy w odniesieniu do nowych zobowiązań. W dzisiejszym poście chciałbym przybliżyć Wam jak projektodawca widzi wprowadzenie przepisów w odniesieniu do zobowiązań już istniejących.

[kliknij aby kontynuować…]

Tak jak wspomniałem w poprzednim poście, projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzający kilka zmian, o których mogliście przeczytać tutaj, tutaj i jeszcze tutaj. Wprowadził po stronie Sądu możliwość na nieuwzględnienie przedawnienia roszczenia w wyjątkowych okolicznościach.

I tak w projekcie określono następujące przesłanki, które Sąd powinien wziąć pod uwagę:

  • Długość terminu przedawnienia,
  • Długość okresu od upływu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia
  • Charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego,
  • Wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Ponadto projektodawca sugeruje, że Sąd winien będzie wziąć pod uwagę: sytuację osobistą i majątkową stron, wykształcenie, wykonywaną działalność lub zawód, słuszne interesy obu stron, a także wyjątkowość danego przypadku.

O ile większość z kryteriów jest klarownie określona, o tyle dwa ostatnie wprowadzają w pewne zakłopotanie.

Słuszne interesy obu stron.

 

[kliknij aby kontynuować…]

Przedawnienie z mocy prawa

Przedawnienie z mocy prawa będzie głównym tematem trzeciego już posta związanego z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Poprzednie posty dotyczyły: krótszego terminu przedawnień oraz wolniejszej egzekucji z rachunku bankowego.

Przedawnienie z mocy prawa.

Projekt poza w/w zmianami wprowadza jeszcze jedną nie mniej istotną zmianę, a mianowicie przedawnienie z mocy prawa w stosunkach między przedsiębiorcą, a konsumentem. Co to oznacza?

Aktualnie, nawet jeśli termin przedawnienia upłynął, dłużnik musi podnieść tzw. zarzut przedawnienia, by skutecznie uchylić się od uiszczenia przedawnionego świadczenia. Jeżeli takiego zarzutu nie zgłosi – Sąd nie może uwzględnić przedawnienia, gdyż sam upływ terminu nie pozbawia wierzyciela prawa do przymusowej realizacji roszczenia. Tym sposobem konsument – często nie świadomy swoich praw – w wyniku wydanego orzeczenia musiał spłacić przedawnioną wierzytelność.

W omawianym projekcie zaproponowano by w relacji przedsiębiorca – konsument, przedawnione zobowiązanie z dniem upływu przedawnienia stawało się zobowiązaniem naturalnym.  Oznacza to tyle, że dłużnik już nie będzie musiał się martwić czy zdąży podnieść zarzut przedawnienia czy nie. Zmiana ta będzie miała bardzo dyscyplinujący charakter nie tylko w stosunku do uprawnionych, ale również dla firm windykacyjnych skupujących przedawnione zobowiązania, które – nie ukrywajmy – coraz śmielej poczynały sobie za plecami dłużników.

Jest to zmiana, która bezsprzecznie chroni konsumenta jako tę słabszą stronę stosunków prawnych.

Dłużniku, czy możesz spać spokojnie?

[kliknij aby kontynuować…]