Jak wspominałam w poprzednim wpisie , upadłość konsumencka nie jest łatwą procedurą. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe tylko wtedy, gdy już pierwsze kroki dłużnika będą przebiegały w sposób prawidłowy. Od czego zacząć? Kluczowym wydaje się być zrozumienie czym jest niewypłacalność dłużnika, co do niej prowadzi i kiedy zachodzi. Czy w 2020 roku coś tu się zmienia? 

Zanim niewypłacalność…

Oczywistą przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest istnienie zadłużenia. Konieczne jest zatem ustalenie ilość długów i ich wysokości. W przeciwieństwie do przedsiębiorcy (choć po nowelizacji ustawy z tego roku już nie zawsze w przypadku wszystkich) wystarczającym jest, by osoba fizyczna miała tylko jednego wierzyciela i jeden dług. Warto zwrócić uwagę, aby długi te miały charakter wymagalny, tj. możliwy do dochodzenia przez wierzyciela i nieprzedawnione.

Niewypłacalność

Dłużnik powinien ustalić też czy jest niewypłacalny zgodnie z definicją tego pojęcia, którą znaleźć możemy w ustawie Prawo Upadłościowe. Jak wprost z niej wynika, niewypłacalność to taki stan finansowy, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Konkretniej, utrata zdolności oznacza tu faktyczny brak dostępnej gotówki lub środków na koncie, w wysokości pozwalającej na spłatę zadłużenia. Stan tan wystąpi także wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, który mógłby spieniężyć by uregulować swoje długi. Dłużnik nie tylko zatem obecnie nie płaci swoich długów, ale też istnieje duża szansa, że nie będzie tego czynił w przyszłości. Nie stanowi podstawy do stwierdzenia niewypłacalności bowiem przejściowy brak płynności finansowej. Na przykład, jeżeli dłużnik posiada majątek o wartości pozwalającej na pokrycie jego zobowiązań w przyszłości – trudno będzie wykazać tę podstawową przesłankę.

Nie zawsze jednak o utracie płynności finansowej można mówić tylko z powodu braku pieniędzy. W orzeczeniach sądów pojawiają się także poglądy, że o stanie tym można mówić także z innych przyczyn. Okoliczności te są badane przez sąd w każdej indywidualnej sprawie.

Jak długo niewypłacalność dłużnika  musi trwać?

Na podstawie zapisów ustawy przyjmuje się, że niewypłacalność dłużnika powstaje wtedy, gdy opóźnienie w spłacie przekracza trzy miesiące. Okres ten został wskazany jedynie pomocniczo. Ustawodawca posłużył się tu domniemaniem. Stan ten może powstać zarówno przed, jak i po tym okresie. Niewątpliwie jednak ustawodawca przesądził o tym, że niewypłacalność musi mieć charakter stały i definitywny. Nie może to być stan jedynie przejściowy i krótkotrwały.

Jak rozumie się niewypłacalność dłużnika w 2020 roku? 

Nowelizacja ustawy, która już niebawem wejdzie w życie na szczęście nie zmieniła rozumienia tego pojęcia.  Mimo tego, nadal najważniejszym jest szczegółowe uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości już w tym zakresie. Co jeszcze zawrzeć w takim wniosku? Odpowiedzi szukaj w kolejnych wpisach na blogu.

 

 

 

Statystyki są niepokojące. Zadłużenie i niewypłacalność powoli stają się znakiem naszych czasów. W długach toną już nie tylko duże czy małe przedsiębiorstwa, ale także osoby fizyczne. Upadłość konsumencka w 2020 r. raczej zyska na popularności.

Statystki upadłości konsumenckiej

W czerwcu 2019 roku zaległość polskich obywateli wynosiła już 76,65 mld złotych, co średnio na osobę dawało blisko 27 500 złotych! Gdy pętla długu na szyi zaciska się coraz bardziej z pomocą przychodzą przepisy Prawa Upadłościowego, a ściślej instytucja tzw. upadłości konsumenckiej, które dotyczą też niektórych przedsiębiorców.

Trzeba przyznać, że samo słowo „upadłość” lub co gorsza „upadły” wielu z nas przynosi negatywne skojarzenia. Stan taki zazwyczaj utożsamiamy z przegraną, fiaskiem, porażką.. Czy jednak w rzeczywistości tak jest? Każdy medal ma przecież dwie strony…a instytucja, o której będę opowiadać na tym blogu stanowi świetny tego przykład.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to tak naprawdę potoczne określenie postępowania sądowego. W jego wyniku osoba fizyczna (statystyczny Jan Kowalski) może uzyskać pomoc w stopniowym wyjściu z zadłużenia lub nawet pozbyć się go. To jednak przede wszystkim szansa na doraźne zablokowanie toczących się przeciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych i zatrzymanie narastania odsetek od już istniejących długów.

Aby rozpocząć procedurę należy złożyć w odpowiednim sądzie prawidłowo i dokładnie wypełniony wniosek. Wniosek ten jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i ma formę formularza. Nie trzeba mieć wielu długów czy wierzycieli – wystarczy jeden dług, ale taki który powoduje niewypłacalność – czyli trwałą niemożność spłacania.

Ważne jest też by szczegółowo opisać sytuacją finansową oraz życiową dłużnika i użyć dobrych argumentów, które przekonają sąd do wydania korzystnego dla niego postanowienia. Tak – to postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która ma formę postanowienia. Sąd ogłasza nim upadłość, a więc uwzględnia złożony wniosek. Sąd może go też oddalić, stwierdzając, że dłużnik nie zasługuje na dobrodziejstwo tej instytucji.

Co po upadłości konsumenckiej?

Samo ogłoszenie upadłości to jednak nie wszystko. Na drodze do wolności staje jeszcze syndyk, czyli specjalista, który od chwili ogłoszenia upadłości będzie zarządzał majątkiem dłużnika. Syndyk ustali kto jest wierzycielem, jakie ma długi, jaka jest ich wysokość, jaki majątek posiada i jakiej jest on wartości. Wszystko to będzie robił, by w jak największym zakresie spłacić zadłużenie, a tym samym pomóc stanąć dłużnikowi na nogi.

Brzmi prosto? Nie do końca jednak tak jest. Postępowanie upadłościowe jest procesem wieloetapowym. Za każdym razem i już od początku wymaga ono indywidualnego oraz wnikliwego podejścia.

Upadłość konsumencka w 2020 r.

Od początku 2020 r. zmianie uległo sporo przepisów postępowania upadłościowego. Dotyczy to także upadłości konsumenckiej. Właśnie temu poświęcony będzie ten blog.

Rosnącym zainteresowaniem ze strony czytelników bloga cieszy się skarga na czynności komornika. Instytucja, która od początku przyszłego roku przeżyje delikatne odświeżenie. Najpierw jednak pozwól, że przypomnę Ci podstawowe reguły związane z tytułową skargą.

Komu i na co przysługuje skarga na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika może złożyć dłużnik, wierzyciel, a także inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Podsumowując skarga przysługuje każdemu kto “odczuł” na sobie działania komornika związane z jego działalnością w danej sprawie.

Do kogo złożyć skargę?

Co do zasady, skargę rozpatruje Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby kancelarii danego komornika. Jednakże samą skargę wnosi się do komornika, który w terminie 3 dni ma obowiązek sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekazać je wraz z aktami sprawy i skargą do Sądu. Istnieje szansa, że komornik uderzy się w pierś i przyzna rację po zapoznaniu się ze złożoną skargą, w takim wypadku zawiadamia on o tym skarżącego i zainteresowanych.

Jak powinna wyglądać skarga na czynności komornika?

Dotychczas skarga nie miała określonego wzoru. Miała jedynie spełniać wymagania pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Od nowego roku zostanie wprowadzony formularz urzędowy ułatwiający złożenie skargi na czynności komornika. Co więcej komornik będzie doręczał formularz skargi przy pierwszej czynności egzekucyjnej dłużnikowi oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią

Koszt złożenia skargi.

Aktualnie skarga na czynności komornika podlegała opłacie w wysokości 100zł. Od 2019 roku opłata ta zostanie pomniejszona o połowę i będzie wynosić 50 zł. Jest to ukłon w stronę poszkodowanych i ma skłonić zarówno dłużników, jak i wierzycieli do częstszego sięgania po ten środek.

Termin na złożenie skargi.

Skarga na czynności komornika powinna być wniesiona do sądu w terminie 7 dniu liczonym od dnia:

  • dokonania danej czynności przez komornika, jeżeli strona powzięła informację o dokonanej czynności,
  • zawiadomienia osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone,
  • od momentu, w którym strona dowiedziała się o danej czynności
  • w przypadku zaniechania dokonania czynności przez komornika – termin liczy się od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.
Obciążenie kosztami postępowania

Nowością wprowadzoną w 2019 roku przez ustawę o komornikach sądowych będzie możliwość obciążenia komornika kosztami postępowania.

W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

A tutaj zobaczysz jak wygląda korzystne postanowienie na skutek złożenia skargi:

Skarga na czynności komornika w przedmiocie kosztów egzekucji – rozstrzygnięcie korzystne dla dłużnika

Na naszym drugim blogu, a mianowicie www.prawnikdlakonsumenta.pl poruszamy tematy związane z opóźnionymi lub odwołanymi lotami. Mowa tutaj o odszkodowaniach należnych podróżnym, obowiązkach przewoźników czy poprostu regulacjach dotyczących tych zagadnień. Ostatni temat był niezwykle związany z tematyką niniejszego bloga, a mianowicie przez ile lat można dochodzić odszkodowania za odwołany lot?

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za odwołany lot

Termin jest tożsamy z terminem na dochodzenie odszkodowania za opóźniony lot. Liczymy go od dnia, w którym planowo miał nastąpić wylot. Przy czym istotnym jest by w ciągu tego czasu wystąpić na drogę sądową, sam kontakt z przewoźnikiem nie przynosi skutku w postaci przerwania biegu tego okresu. Oczywiście sugerujemy by przed podjęciem kroków na salę sądową, podjąć próbę uzyskania odszkodowania bezpośrednio od przewoźnika.

Więcej w tym temacie przeczytasz we wpisie na blogu prawnikdlakonsumenta.pl:

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot

Przypominam również, że od lipca obowiązują nowe terminy przedawnień, o których wspominałem już wielokrotnie!
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z przelotem bądź związaną z Twoim zadłużeniem skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza:

Kontakt

Duża część zapytań kierujących do tego bloga dotyczy właśnie zagadnień związanych z kartą kredytową. A dokładniej tego jaki jest i jak określić termin przedawnienia roszczeń z karty kredytowej. O samym zadłużeniu i specyfice roszczeń związanych z zadłużeniem powstałym w związku z użytkowaniem karty kredytowej wspominaliśmy w tym wpisie:

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z zadłużenia na karcie kredytowej – część pierwsza

Termin przedawnienia roszczeń z karty kredytowej

Dziś chciałbym odświeżyć trochę ten temat. Jak wiele razy podkreślałem w moich ostatnich wpisach, w życie weszły nowe przepisy nie tylko skracające ogólny termin przedawnienia, ale również zmieniające zasady jego upływu.

Otóż dotychczas termin przedawnienia upływał w dniu odpowiadającym dniowi jego rozpoczęcia. Zgodnie z nowymi przepisami roszczenie będzie ulegało przedawnieniu z końcem roku, tj. z dniem 31 grudnia. Najlepiej zobrazuje to poniższy przykład:

Roszczenie powstało w dniu 9.09.2018 r. termin przedawnienia zaczyna biec w dniu 10.09.2017 r. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami do przedawnienia doszłoby po 3 latach, czyli z dniem 10.09.2020 r. W związku z tym, że doszło do zmian w przepisach termin ten upłynie z dniem 31.12.2020 r. czyli de facto 3 miesiące później niż zgodnie z poprzednimi regulacjami.

Reasumując niezależnie czy termin przedawnienia zacznie biec w styczniu czy we wrześniu – do przedawnienia dojdzie z końcem roku kalendarzowego, tj. z dniem 31 grudnia. 

Przerwanie biegu przedawnienia

Oczywiście musimy pamiętać również o instytucji przerwania biegu przedawnienia, która uregulowana jest w art. 123 KC:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Płacenie kartą jest bardzo wygodne, ale jeżeli nie zachowamy odpowiedniej uwagi możemy bardzo szybko “przejeść” nasze fundusze, a stąd blisko będzie do problemów ze spłatą zadłużenia. Na deser garść statystyk dotyczących płatności bezgotówkowych w europie, gdzie plasujemy się stosunkowo wysoko.

1 2 3 19 Strona 1 z 19