Rafał Rojek

radca prawny

Wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Doradza w zakresie prawa i postępowania cywilnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w obronie dłużników przed wierzycielami oraz niecelową egzekucją komorniczą.
[Więcej >>>]

Skarga na czynności komornika od 2019 roku

Mirosław Uziembło19 września 2018Komentarze (1)

Rosnącym zainteresowaniem ze strony czytelników bloga cieszy się skarga na czynności komornika. Instytucja, która od początku przyszłego roku przeżyje delikatne odświeżenie. Najpierw jednak pozwól, że przypomnę Ci podstawowe reguły związane z tytułową skargą.

Komu i na co przysługuje skarga na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika może złożyć dłużnik, wierzyciel, a także inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Podsumowując skarga przysługuje każdemu kto “odczuł” na sobie działania komornika związane z jego działalnością w danej sprawie.

Do kogo złożyć skargę?

Co do zasady, skargę rozpatruje Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby kancelarii danego komornika. Jednakże samą skargę wnosi się do komornika, który w terminie 3 dni ma obowiązek sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekazać je wraz z aktami sprawy i skargą do Sądu. Istnieje szansa, że komornik uderzy się w pierś i przyzna rację po zapoznaniu się ze złożoną skargą, w takim wypadku zawiadamia on o tym skarżącego i zainteresowanych.

Jak powinna wyglądać skarga na czynności komornika?

Dotychczas skarga nie miała określonego wzoru. Miała jedynie spełniać wymagania pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Od nowego roku zostanie wprowadzony formularz urzędowy ułatwiający złożenie skargi na czynności komornika. Co więcej komornik będzie doręczał formularz skargi przy pierwszej czynności egzekucyjnej dłużnikowi oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią

Koszt złożenia skargi.

Aktualnie skarga na czynności komornika podlegała opłacie w wysokości 100zł. Od 2019 roku opłata ta zostanie pomniejszona o połowę i będzie wynosić 50 zł. Jest to ukłon w stronę poszkodowanych i ma skłonić zarówno dłużników, jak i wierzycieli do częstszego sięgania po ten środek.

Termin na złożenie skargi.

Skarga na czynności komornika powinna być wniesiona do sądu w terminie 7 dniu liczonym od dnia:

  • dokonania danej czynności przez komornika, jeżeli strona powzięła informację o dokonanej czynności,
  • zawiadomienia osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone,
  • od momentu, w którym strona dowiedziała się o danej czynności
  • w przypadku zaniechania dokonania czynności przez komornika – termin liczy się od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.
Obciążenie kosztami postępowania

Nowością wprowadzoną w 2019 roku przez ustawę o komornikach sądowych będzie możliwość obciążenia komornika kosztami postępowania.

W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

A tutaj zobaczysz jak wygląda korzystne postanowienie na skutek złożenia skargi:

Skarga na czynności komornika w przedmiocie kosztów egzekucji – rozstrzygnięcie korzystne dla dłużnika

Na naszym drugim blogu, a mianowicie www.prawnikdlakonsumenta.pl poruszamy tematy związane z opóźnionymi lub odwołanymi lotami. Mowa tutaj o odszkodowaniach należnych podróżnym, obowiązkach przewoźników czy poprostu regulacjach dotyczących tych zagadnień. Ostatni temat był niezwykle związany z tematyką niniejszego bloga, a mianowicie przez ile lat można dochodzić odszkodowania za odwołany lot?

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za odwołany lot

Termin jest tożsamy z terminem na dochodzenie odszkodowania za opóźniony lot. Liczymy go od dnia, w którym planowo miał nastąpić wylot. Przy czym istotnym jest by w ciągu tego czasu wystąpić na drogę sądową, sam kontakt z przewoźnikiem nie przynosi skutku w postaci przerwania biegu tego okresu. Oczywiście sugerujemy by przed podjęciem kroków na salę sądową, podjąć próbę uzyskania odszkodowania bezpośrednio od przewoźnika.

Więcej w tym temacie przeczytasz we wpisie na blogu prawnikdlakonsumenta.pl:

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot

Przypominam również, że od lipca obowiązują nowe terminy przedawnień, o których wspominałem już wielokrotnie!
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z przelotem bądź związaną z Twoim zadłużeniem skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza:

Kontakt

Duża część zapytań kierujących do tego bloga dotyczy właśnie zagadnień związanych z kartą kredytową. A dokładniej tego jaki jest i jak określić termin przedawnienia roszczeń z karty kredytowej. O samym zadłużeniu i specyfice roszczeń związanych z zadłużeniem powstałym w związku z użytkowaniem karty kredytowej wspominaliśmy w tym wpisie:

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z zadłużenia na karcie kredytowej – część pierwsza

Termin przedawnienia roszczeń z karty kredytowej

Dziś chciałbym odświeżyć trochę ten temat. Jak wiele razy podkreślałem w moich ostatnich wpisach, w życie weszły nowe przepisy nie tylko skracające ogólny termin przedawnienia, ale również zmieniające zasady jego upływu.

Otóż dotychczas termin przedawnienia upływał w dniu odpowiadającym dniowi jego rozpoczęcia. Zgodnie z nowymi przepisami roszczenie będzie ulegało przedawnieniu z końcem roku, tj. z dniem 31 grudnia. Najlepiej zobrazuje to poniższy przykład:

Roszczenie powstało w dniu 9.09.2018 r. termin przedawnienia zaczyna biec w dniu 10.09.2017 r. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami do przedawnienia doszłoby po 3 latach, czyli z dniem 10.09.2020 r. W związku z tym, że doszło do zmian w przepisach termin ten upłynie z dniem 31.12.2020 r. czyli de facto 3 miesiące później niż zgodnie z poprzednimi regulacjami.

Reasumując niezależnie czy termin przedawnienia zacznie biec w styczniu czy we wrześniu – do przedawnienia dojdzie z końcem roku kalendarzowego, tj. z dniem 31 grudnia. 

Przerwanie biegu przedawnienia

Oczywiście musimy pamiętać również o instytucji przerwania biegu przedawnienia, która uregulowana jest w art. 123 KC:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Płacenie kartą jest bardzo wygodne, ale jeżeli nie zachowamy odpowiedniej uwagi możemy bardzo szybko “przejeść” nasze fundusze, a stąd blisko będzie do problemów ze spłatą zadłużenia. Na deser garść statystyk dotyczących płatności bezgotówkowych w europie, gdzie plasujemy się stosunkowo wysoko.

Jak wiecie w życie weszła ustawa wprowadzająca diametralne zmiany w odniesieniu do przedawnienia roszczeń przysługujących przeciw konsumentom. Wspominałem o tym na blogu między innymi w tym wpisie:

Od dzisiaj nowe terminy przedawnień!

Oficjalnie wprowadziły one po stronie Sądu możliwość na nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia roszczenia w wyjątkowych okolicznościach, szerzej o tej instytucji opowiedziałem Wam tutaj, czemu więc piszę, że oficjalnie? Otóż dotychczas również istniała możliwość na obronę wierzyciela przed przedawnieniem.

Kiedy sąd nie uwzględni zarzutu przedawnienia roszczenia

W poprzednim porządku prawnym, brak było wprost określonego umocowania Sądu do nieuwzględnienia zarzutu przedawnienia, co nie znaczy, że było ono niemożliwe do uzyskania. Mogło do niego dojść na podstawie innych przepisów.

Nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia opierano na art. 5 kc, a mianowicie:

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

W tym miejscu podkreślić trzeba, że podniesienie zarzutu przedawnienia co do zasady nie stanowi nadużycia prawa i to podnoszący zarzut nadużycia prawa przez przeciwnika powinien wykazać, iż zaistniały wyjątkowe okoliczności, które skutki zgłoszenia tego zarzutu niweczyłyby. Nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia z powołaniem na zasady współżycia społecznego może nastąpić jedynie zupełnie wyjątkowo, mając na uwadze zwłaszcza znaczenie instytucji przedawnienia roszczeń majątkowych dla stabilizacji i trwałości stosunków prawnych. Przyjmuje się, że dopuszczenie stosowania art. 5 k.c. jako obrony przeciwko zarzutowi przedawnienia pozostaje uzależnione od wykazania okoliczności, iż opóźnienie w dochodzeniu przedawnionego roszczenia jest spowodowane szczególnymi przesłankami uzasadniającymi to opóźnienie i nie jest ono nadmierne. (Sygn. akt III Ca 1352/17)

Tak więc w gruncie rzeczy nic się nie zmienia, gdyż dotychczas jak i zgodnie z nowymi zasadami największe znaczenie będzie miało zaistnienie wyjątkowych okoliczności, które to powinien wykazać wierzyciel. Bo przecież przedawnienie, co do zasady “powstało” dla ochrony dłużnika.