Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Bezpłatna pomoc prawna dla wszystkich

Mirosław Uziembło02 sierpnia 2018Komentarze (0)

Bezpłatna pomoc prawna – w poniedziałek Prezydent podpisał ustawę nowelizującą zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Miesiąc lipiec zostanie zapamiętany nie tylko jako jeden z najgorętszych miesięcy pod względem temperatur, które nas dotknęły. Również w kwestii ustaw możemy śmiało powiedzieć, że miesiąc ten był gorący. Zarówno początek jak i koniec miesiąca minęły po znakiem ustaww określanych jako prokonsumenckie”. 9 lipca weszła w życie ustawa skracająca termin przedawnienia, o czym mogliście przeczytać tutaj:

Od dzisiaj nowe terminy przedawnień!

Na zakończenie miesiąca Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą przepisy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Jakie są najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.?

Po pierwsze: komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna?

Dotychczas bezpłatna pomoc prawna przysługiwała:

 • osobom do 26. roku życia,
 • seniorzom powyżej 65. roku,
 • niezamożnym, którzy w roku poprzedzającym udzielenie porady otrzymali świadczenie z pomocy społecznej,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatom,
 • weteranom,
 • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobietom w ciąży.

Jak będzie?

Od 1 stycznia 2019 roku bezpłatna pomoc prawna będzie przysługiwała każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów profesjonalnej odpłatnej pomocy prawnej. By otrzymać nieodpłatne świadczenie będzie wystarczyło złożyć oświadczenie o takim stanie. Oświadczenia będą przechowywane przez 3 lata.

Po drugie: miejsce udzielania porad.

Dotychczas porady był udzielane w określonych punktach, których adresy były udostępnione do wiadomości publicznej m.in. na rządowej stronie dotyczącej pomocy prawnej.

Jak będzie?

Wprowadzana nowelizacja przewiduje udzielanie porad poza wyznaczonym lokalem. Jest to ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego stawiennictwa w punkcie udzielania porad.

Po trzecie: uściślenie świadczonej pomocy prawnej.

Nowa ustawa rozszerza i jeszcze szczegółowiej określa rodzaje świadczonych usług, które będą obejmowały:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Po czwarte: rozszerzenie “oferty” punktów nieodpłatnej pomoc prawnej.

Od 1 stycznia 2019 roku będzie świadczona nietylko bezpłatna pomoc prawna, ale również będzie możliwość skorzystania z poradnictwa obywatelskiego oraz bezpłatnej mediacji. Co do zasady poradnictwo prawne i poradnictwo obywatelskie będzie miało się uzupełniać i ma umożliwić wydłużenie godzin funkcjonowania punktów tak by były one dostępne przez 8 h dziennie (dotychczas było to ok. 4h).

Nieodpłatna mediacja.

Mediacja jest pozasądowym trybem rozwiązywania sporów. Włączenie tej usługi do katalogu nieodpłatnej pomocy ma skutkować odciążeniem sądów od spraw, które można załatwić poprzez odpowiedni dialog. W praktyce usługa darmowej mediacji może dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Głównym zamierzeniem tej inicjatywy jest zwiększanie świadomości osób fizycznych o przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmować będzie między innymi porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W mojej głowie rodzą się jednak dwa pytania: czy sam wymóg podpisania oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów płatnej pomocy prawnej uchroni te punkty przed osobami, które będą chciały nadużywać świadczonej pomocy? Moim zdaniem brak odpowiedniej kontroli może doprowadzić do tego, że osoby rzeczywiście potrzebujące i nie mające innych możliwości znowu pozostaną same sobie, bo punkty, w których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna i poradnictwa nie będą w stanie obsłużyć tak dużej ilości chętnych. Drugą kwestią jest rozszerzenie działalności punktów świadczących nieodpłatną pomoc. Wydaje się ono jak najbardziej trafioną decyzją tylko musi również mieć swoje granice. Istotną kwestią jest to by punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną zachowały swój pierwotny sens – a mianowicie żeby ich podstawowym celem była właśnie pomoc prawna tym, którzy jej potrzebują. Wszyscy wolelibyśmy uniknąć sytuacji, w której punkty te będą się zajmowały darmową pomocą od wszystkiego. Bo jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do …

Upadłość konsumencka Toruń

Mirosław Uziembło20 lipca 2018Komentarze (0)

Mimo, że siedzibę mamy w Toruniu, chcemy aby nasza działalność wykraczała poza granice miasta!

Jako Fundacja swoją pracą staramy się nie tylko nieść pomoc tym, którzy się do nas zgłaszają, ale również pragniemy rozpowszechnić tematykę upadłości konsumenckiej. W tym celu prowadzimy nasze profile na portalu społecznościowym facebook i blogi. Ostatnio doszliśmy do wniosku, że to jednak za mało! W związku z tym stworzyliśmy film, który w krótki i przejrzysty sposób przedstawia możliwości płynące z procedury jaką jest upadłość konsumencka.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz albo stronę www.twojalatarnia.pl

Od dzisiaj nowe terminy przedawnień!

Mirosław Uziembło09 lipca 20182 komentarze

Przypomnijmy czym jest przedawnienie

Przedawnienie – instytucja obecna w prawie od początków jego stanowienia. Głównym jej celem jest ochrona dłużnika przed wierzycielem, który nie dochodził swojego roszczenia przez określony czas. Brak działań ze strony wierzyciela prowadził do przedawnienia roszczeń, co nie oznacza jednak, że dług przestał istnieć. Z dniem upływu terminu przedawnienia dług staje się zobowiązaniem naturalnym, co oznacza, że w przypadku zgłoszenia się wierzyciela do dłużnika, może on skutecznie uchylić się od zobowiązania i podnieść zarzut przedawnienia w toku postępowania sądowego.

Nowe terminy przedawnień

Dotychczas podstawowy termin przedawnienia, jeśli przepisy szczególne nie stanowiły inaczej, następował z upływem 10 lat.

Nowe regulacje skracają podstawowy termin przedawnienia roszczeń na zasadach ogólnych oraz tych stwierdzonych tytułem wykonawczym lub ugodą sądową z 10 do 6 lat. Zmusi to firmy zajmujące się windykacją do intensyfikacji działań, a także zwiększy ich czujność by tym terminom nie uchybić.

Zmiany w obliczaniu końca terminu przedawnienia.

Zmianie ulega również sposób obliczania końca terminu przedawnienia. W nowych przepisach przy wierzytelnościach przedawniających się w terminie dłuższym niż dwuletni, do przedawnienia będzie dochodzić nie w dniu odpowiadającym dniowi powstania zobowiązania lecz na koniec roku, w którym ten termin mija. Oznacza to tyle, że jeżeli przedawnienie zobowiązania dotychczas nastąpiłoby w lutym 2021, teraz nastąpi z końcem roku 2021.

Jak obliczyć właściwy termin przedawnienia

Zasada jest stosunkowo prosta. Nowe regulacje obliczają termin od dnia wejścia w życie ustawy tj. 9 lipca 2018 roku. Od tego dnia liczym termin 6 letni czyli trwa on do 31 grudnia 2024 roku. Jeżeli według dotychczasowego terminu przedawnienia nastąpiłoby przed tą datą – stosujemy dotychczasowe zasady. Jeśli macie jakiekolwiek pytania to śmiało piszcie postaram się pomóc!

Już niedługo nowy termin przedawnienia!

Mirosław Uziembło01 czerwca 20189 komentarzy

O tym, że Prezydent podpisał tekst ustawy wprowadzającej zmiany wprowadzające m.in. przedawnienie z mocy prawa i nowy termin przedawnienia pisałem w poprzednim wpisie:

Koniec z dochodzeniem przedawnionych roszczeń!

Jednak przedawnienie z mocy prawa to nie jedyna zmiana jaka zostaje wprowadzona nową ustawą!

Nie mniej istotny jest fakt, że skróceniu ulega termin przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom. Dotychczas podstawowym okresem było 10 lat, ustawodawca skraca ten czas do lat 6. [kliknij aby kontynuować…]