Niezbędnik

Co to jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty można potocznie określić jako wyrok wydawany bez rozprawy, tylko na podstawie pozwu i załączonych dokumentów. Taki sposób wydania wyroku nie narusza Twojego prawa do obrony, gdyż w terminie 14 dni masz prawo wnieść zarzuty albo sprzeciw, w uproszczeniu „odwołanie”. Treść odwołania i zgłoszone zarzuty oraz dowody mają duże znaczenia dla dalszego przebiegu sprawy – należy to zrobić starannie. Pamiętaj również, że musisz złożyć pismo w sądzie albo nadać listem poleconym w terminie 14 dni od daty doręczenia nakazu.

Co to jest prawomocność?

Jeżeli nie wniesiesz sprzeciwu albo zarzutów nakaz zapłaty uprawomocni się. Co to dla Ciebie oznacza? Przez kolejnych 10 lat może być przeciwko Tobie wszczęta egzekucja, w czasie której nie możesz już powoływać się dla obrony na zdarzenia sprzed daty wydania nakazu zapłaty, a komornik nie może badać zasadności takiego wyroku. Wniosek jest prosty – jeżeli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, zaskarż go koniecznie i zgłoś wszystkie zarzuty w terminie 14 dni, później w zasadzie możesz tylko zapłacić. W przypadku umorzenia egzekucji, kolejna może być wszczęta przez następne 10 lat, zatem dług zasądzony nakazem może bez większych problemów prześladować Cię przez całe życie.

Co to jest przedawnienie?

Przedawnienie to okres czasu po którym nie musisz płacić długu, wszystko zależy od Twojej decyzji. Przedawnienie jest podstawowym zarzutem, który umożliwi Ci obronę przed zapłatą starych należności. W przypadku wytoczenia powództwa możesz odmówić zapłaty podnosząc zarzut przedawnienia, sąd oddali powództwo, a Ty będziesz stroną wygrywającą z prawem do zwrotu poniesionych kosztów.

Jakie są terminy przedawnienia?

Powinieneś zapamiętać, iż dług osoby niebędącej przedsiębiorcą przedawnia się z upływem lat 10, w odniesieniu zaś do przedsiębiorców, w tym spółek, okres ten wynosi 3 lata (w tym kredyt, pożyczka z banku). Jeżeli dług dotyczy umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło i świadczenia usług (większość bieżących spraw, opłat za media i usługi), przedawnienie jest jeszcze krótsze i wynosi 2 lata.

Czy przedawnienie upływa raz na zawsze?

Przedawnienie może być przerwane, wtedy jego okres biegnie od początku. Powinieneś zapamiętać, że taki skutek powodują: wytoczenie powództwa; zawezwanie do próby ugodowej; wszczęcie egzekucji; zapłata długu w części; uznanie długu, które może polegać już nawet na samym potwierdzeniu jego istnienia. W przypadku postępowania sądowego i egzekucyjnego, okres przedawnienia nie biegnie przez czas jego trwania. Twoje oświadczenie, w którym przyznajesz, iż jesteś winien określoną kwotę złożone po upływie okresu przedawnienia traktowane jest z reguły jako zrzeczenie się tego zarzutu, zatem nie odpowiadaj na pisma wzywające do zapłaty przedawnionego długu, albo zawierające propozycję rozłożenia go na raty.

Co to jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny?

Banki korzystają z wielu przywilejów, jednym z nich jest możliwość wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). Jest to nazwa warta zapamiętania, gdyż możliwe jest prowadzenie egzekucji w oparciu o taki dokument, tylko po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Co to oznacza – sąd nie bada, czy dług rzeczywiście istnieje, czy się nie przedawnił, ogranicza się wyłącznie do sprawdzenia, czy BTE został prawidłowo wystawiony.

Kiedy przedawnia się kredyt i pożyczka z banku?

Roszczenie banku będzie przedawnione, jeżeli wniosek o nadanie BTE klauzuli wykonalności nie zostanie złożony w terminie ponad 3 lat od daty, kiedy kredyt powinien być zapłacony. Podobnie, możliwe będzie podniesienie zarzutu przedawnienia w przypadku nieprowadzenia egzekucji przez okres 3 lat o daty uprawomocnienia się postanowienia o nadaniu klauzuli albo od umorzenia ostatniej egzekucji. Banki twierdzą, że mogą nie prowadzić egzekucji przez 10 lat – większość prawników, w tym Sąd Najwyższy, uważa jednak inaczej.

Jak się bronić przed przedawnionym żądaniem banku?

Jeżeli bank wystąpił o nadanie BTE klauzuli wykonalności, możesz podnosić tylko zarzuty odnoszące się do samego prawa wystawienia tego dokumentu. Zarzut zapłaty oraz przedawnienia możesz podnieść później wytaczając powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Pamiętaj, iż przedawnienie mogło nastąpić zarówno przed wystawieniem BTE, jeżeli wniosek o nadanie mu klauzuli nie został złożony w terminie 3 lat od daty kiedy kredyt powinien być zapłacony, jak i po nadaniu mu klauzuli na skutek nie prowadzenia egzekucji przez okres 3 lat.