Emilia Marcinkowska

radca prawny, redaktorka serwisu

Jestem Radcą Prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i prowadzę własną Kancelarię, która specjalizuje się m.in. w prawie upadłościowym, w tym w upadłościach konsumenckich.
[Więcej >>>]

Nowe możliwości uchylenia się od opłaty egzekucyjnej przez dłużnika

Emilia Marcinkowska10 kwietnia 2014198 komentarzy

W sprawach związanych z upadłością konsumencką oraz nadmiernym zadłużeniem zapraszamy do kontaktu na e-mail: kontakt@twojalatarnia.pl oraz na strony: www.prawnikdlakonsumenta.pl oraz www.twojalatarnia.pl

W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Innymi słowy przyjmuje się, że do egzekucji komorniczej dochodzi niejako „z winy” dłużnika. W związku z tym powinien on zostać obciążony opłatą, proporcjonalną do nakładu pracy komornika. Do niedawna jedynym odstępstwem od tej zasady był ust. 4 art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przewidujący możliwość obciążenia tymi kosztami wierzyciela w przypadku egzekucji niecelowej – więcej na ten temat pisałem tu .

W ostatnim czasie, a dokładnie 26 grudnia 2013 r., weszła w życie nowelizacja art. 49 ww. ustawy, przerzucająca (w niektórych sytuacjach) ciężar ponoszenia tej opłaty z dłużnika na wierzyciela.

Tytułem wyjaśnienia – we wcześniejszej wersji ustawy funkcjonowała reguła, zgodnie z którą, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na wniosek wierzyciela lub na podstawie art. 823 K.p.c., to koszty postępowania ponosił zawsze dłużnik. Art. 823 K.p.c. dotyczy umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa z uwagi na bezczynność wierzyciela. Sytuacja taka powodowała, że nawet w przypadku, gdy faktyczną przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego była utrata mocy tytułu wykonawczego, to i tak dłużnik musiał zapłacić koszty prowadzonej egzekucji. Warto zaznaczyć, że opłaty egzekucyjne potrafią przewyższać nawet kwotę dochodzonej przez wierzyciela należności głównej.

Nowelizacja ustawy wprowadziła procedurę uprawniającą dłużnika do wystąpienia z żądaniem uchylenia postanowienia komornika o obciążeniu go opłatą egzekucyjną lub zwrotu już uiszczonej opłaty.

Kiedy dłużnikowi przysługuje takie uprawnienie?

Gdy wykaże, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Chodzi więc np. o uchylenie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty w wyniku złożenia zażalenia na postanowienie o jej nadaniu. W tym zażaleniu dłużnik musi wykazać na przykład, że nakaz zapłaty nigdy się nie uprawomocnił, tym samym wierzyciel nie mógł uzyskać klauzuli wykonalności, ponieważ pozew został wysłany na błędny adres. Z kolei uchylenie klauzuli powoduje, iż nakaz zapłaty nie może stanowić tytułu wykonawczego, a tym samym komornik na jego podstawie nie może prowadzić egzekucji. Nakaz zapłaty (będący tytułem wykonawczym) może utracić moc również w wyniku skutecznego wniesienia sprzeciwu.

Tak więc obecnie, w ww. wypadkach, wykorzystując dowolne środki, np. wniosek do komornika, czy też skargę na czynności komornika, dłużnik może spowodować uchylenie postanowienia o obciążeniu go opłatami za prowadzenie egzekucji komorniczej.

Często jednak dłużnik nie ma możliwości przedstawienia komornikowi orzeczenia potwierdzającego utratę mocy tytułu wykonawczego przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji dłużnik nie traci swego uprawnienia, może bowiem wystąpić ze stosownym wnioskiem do komornika w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego np. utratę mocy nakazu zapłaty.

Dlaczego ustawodawca nagle postanowił wprowadzić do ustawy o komornikach zapisy korzystne dla dłużników? Odpowiedź znajdziesz w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt P 13/11) stwierdzającym niezgodność przepisu art. 49 ust. 2 zd. pierwsze ww. ustawy z art. 2 Konstytucji RP. Celem uchwalonej nowelizacji jest więc wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do postanowień zawartych w tym orzeczeniu. Warto zapoznać się z uzasadnieniem sporządzonym przez Trybunał, którego treść znajdziesz tu.

{ 198 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Bartek 28 kwietnia, 2014 o 23:17

Witam serdecznie.
Jak dobrze rozumiem, art. 49 ust. 2b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczy jedynie zwrotu opłaty stosunkowej, o jakiej mowa w art. 49 ust. 1 lub 2. W takim razie jaka jest podstawa do żądania zwrotu innych kosztów postępowania egzekucyjnego poniesionych przez dłużnika – tu mam na myśli wydatki gotówkowe, o jakich mowa w art. 39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – w przypadku, gdy postępowanie egzekucyjne zakończono i ustalono koszty, którymi w całości komornik obciążył dłużnika, a po jakimś czasie dopiero sąd uchylił postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności (już po upływie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika)?

Odpowiedz

Jakub 16 marca, 2016 o 20:25

Ciekawe pytanie…
Podbijam. Jak Pan sądzi, Panie Rafale?

Odpowiedz

Rafał Rojek 18 marca, 2016 o 13:27

Witam, najczęściej spotykam się z sytuacją, w której komornik, po uwzględnieniu wniosku dłużnika, obciąża wierzyciela wszystkimi kosztami postępowania egzekucyjnego zarówno opłatami jak i wydatkami gotówkowymi, które są zazwyczaj wskazane jako suma.

Zdarzyło mi się raz, że komornik, a później po skardze nawet sąd odmówił obciążenia wierzyciela tymi wszystkimi kosztami i wskazał, że jeśli dłuznik poniósł te koszty to powinien domagać się ich na ogólnych zasadach odszkodowawczych od wierzyciela (komornik nie musi zmieniać swojego postanowienia). Niestety nie miałem okazji poznać stanowiska sądu cywilnego w takim przypadku, ponieważ wierzyciel po wezwaniu do zapłaty zwrócił dłużnikowi zarówno opłaty jak i inne kwoty zapłacone przez dłużnika na rzecz komornika w toku egzekucji.

Odpowiedz

Ewa 19 maja, 2016 o 13:40

W jednym z banków sprawa doszła do komornika, który po roku czasu od umorzenia egzekucji (na podstawie art.825 pkt.1 kpc), wszczął procedurę ZAJĘCIA wynagrodzenia za pracę, celem zaspokojenia należności za wykonane swoje działania (na mocy art. 881 i dalszych kpc). Nie mam orzeczenia sądu o wynikach postępowania karnego, gdyż prokurator dopiero złożył do Sądu akt oskarżenia. Jakie kroki powinnam podjąć w celu umorzenia/zawieszenia/przerzucenia na wierzyciela, bardzo dużych kosztów egzekucji komorniczej. Komornik zasugerował, że jedyną drogą nie ponoszenia przeze mnie kosztów, jest postanowienie/wniosek Banku-Wierzyciela, „że egzekucja została wszczęta niecelowo i bezzasadnie”. Bank twierdzi, że nie może takiego postanowienia/wniosku wystosować, bez orzeczenia Sądu.
„Często jednak dłużnik nie ma możliwości przedstawienia komornikowi orzeczenia potwierdzającego utratę mocy tytułu wykonawczego przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji dłużnik nie traci swego uprawnienia, może bowiem wystąpić ze stosownym wnioskiem do komornika w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego np. utratę mocy nakazu zapłaty.”
A po tych trzech miesiącach? Sądzę, że sprawa nie zakończy się przed upływem 3 m-cy, czy są jakieś środki prawne dostępne dla pokrzywdzonego by nie ponosić niezawinionych kosztów

Odpowiedz

jola 21 września, 2017 o 17:39

Właśnie, BARDZO WAŻNE – co po tych 3 miesiącach, jeśli dłużnik po uchyleniu nakazu i klauzuli nie zmieścił się z wysłaniem wniosku do komornika w tym terminie, a wierzyciel błyskawicznie złożył wniosek o umorzenie, przez co dłużnik został obciążony.. potem rozprawa główna została przez wierzyciela przegrana, tj. pozew oddalono, ale co z kosztami egzekucji, które się uprawomocniły?

Nigdzie nie ma , jak bronić się przed ściąganiem kosztów egzekucji od dłużnika w w/w sytuacji, np. kiedy komornik zajmie konto.

Anetta 22 lipca, 2014 o 09:57

Czy jeśli Sąd uchyli w części tytuł wykonawczy (np. z powodu wcześniejszej – jeszcze długo przed wszczęciem egzekucji połowy wpłaty kwoty długu, której wierzyciel z nie wiadomo jakich przyczyn nie wziął pod uwagę) można wtedy również wnioskować o uchylenie postanowienia komornika o obciążeniu mnie kosztami?

Odpowiedz

Rafał Rojek 22 lipca, 2014 o 17:20

Jeśli wierzytelność została zapłacona choćby w części i to przed wytoczeniem egzekucji, to jak najbardziej można uznać że egzekucja była niecelowa w tym zakresie.

Odpowiedz

Zosia 7 września, 2016 o 17:42

Witam, po otrzymaniu nakazu Sądowego zapłacilam należność główną i czekałam aż wierzyciel zaksięguje sobie wpłatę i powiadomi mnie ile mam dopłacic odsetek i pozostalych kosztów. Była cisza przez rok . W ferworze codziennych spraw umknęło mi to .A po roku odwiedził mnie komornik i ząda zaplaty i nalezności głównej i odsetek i kosztów egzekucyjnych. Wierzyciel przez rok nawet nie zauważył ze mu spłaciłam zadłuzenie .Czy taka egzekucja jest celowa mimo ze zapłaciłam wierzytelność w duzej części przed wszczęciem egzekucji ? Czy powinnam ponieść koszty egzekucji wogóle ? Komornik dokonal zajęcia mojego samochodu mimo ze nie zapłacone odsetki mogą wyniesc 250 zł . I przysłał mi postanowienie o kosztach postepowania komorniczego w wysokości 220 zł za „Odnalezienie majatku dłużnika” Co wyglądalo w ten sposob , że spytał czy mam samochód i poprosił o dowod rejestracyjny.

Odpowiedz

Damian 26 sierpnia, 2014 o 15:29

Witam, a ja mam takie pytanie – czy komornik może sam uchylić swoje postanowienie, np. o oddaleniu wniosku o zawieszenie postępowania, np. pod wpływem tego, że zauważy, że się pomylił? Chodzi mi o sytuację, gdy ten, komu odmówiono zawieszenia, nie złożył skargi na to postanowienie komornika. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 29 września, 2014 o 14:43

Jak liczymy termin 3-miesięczny, czy liczy się od dnia, kiedy dłużnik otrzymał pierwszą informację z sądu oi skutecznym wniesieniu sprzeciwu, czy w momencie gdy dostał postanowienie Sądu o uchyleniu klauzuli? Jeśli postanowienie o przekazaniu sprzeciwu i utracie mocy przez nakaz przyszło w maju, a postanowienie o uchyleniu klauzuli we wrześniu to czy można skutecznie złożyć taki wniosek do komornika?

Odpowiedz

Edyta 15 października, 2014 o 10:23

Witam,
mam pytanie , wczoraj otrzymałam zwykłym listem od komornika informację ,że niniejszym informuje mnie ,że nie zapłaciłam kosztów egzekucji , która miała miejsce w 2012 r. a została umorzona przez wierzyciela ,i daje mi 7 dni na ich uregulowanie od daty otrzymania pisma ( zwykła przesyłka listowa)Jak mam liczyć ten termin , skoro już minął ? Nadmieniam ,że do dnia wczorajszego nie otrzyma łam od niego wcześniej żadnej informacji ani nakazu zapłaty co do tych kosztów a minęło już przeszło 2,5 roku ,nie wiem czy muszę płacić te koszty . Dług spłacałam od 2011 do 2012 r na konto wierzyciela. Komornik praktycznie nie prowadził ,żadnej egzekucji ponieważ płaciłam bezpośrednio dług wierzycielowi .Co mogę w tym wypadku zrobić ?? proszę o pomoc , czy muszę mu zapłacić ???

Odpowiedz

Rafał Rojek 17 października, 2014 o 15:48

Nie znam szczegółów sprawy, ale jeśli nie kwestionowała Pani zadłużenia, a wierzyciel skierował sprawę do komornika to niestety po stronie organu egzekucyjnego powstały koszty, których zwrotu jak najbardziej może się domagać od Pani.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeśli dłużnik nie dał żadnych podstaw do wytoczenia egzekucji (ponieważ np. spłacał zadłużenie zgodnie z terminami zawartymi w ugodzie z wierzycielem) lub w postępowaniu egzekucyjnym stosowano nieuzasadnione, nadmiernie uciążliwe i kosztowne sposoby egzekucji, można kwestionować postanowienie komornika. Fakt dokonywania płatności bezpośrednio na konto wierzyciela nie oznacza, że komornikowi nie należą się koszty egzekucji.

Odpowiedz

Artur 10 grudnia, 2014 o 19:02

Witam
Witam
Komornik prowadził przeciwko mnie postepowanie egzekucyjne (nie zabezpieczył żadnych kwot)
E-sad umorzył na mój wniosek nakaz zapłaty oraz pozbawił go tytułu wykonawczego. (powód wydany nakaz zapłaty zostal mi doręczony na nieprawidlowy adres)
Otrzymałem od komornika pismo w którym obciaża mnie kosztami komorniczymi 30,04 zł oraz na rzecz wierzyciela 82.69 zł na podstawie art 770 kpc art 39, 53a ustawy z dnia 29.08.1997 o komornikach sądowych i egzekucji.
Czy żądanie komornika jest zasadne? Nadmieniam że wierzyciel celowo podał nieprawidłowy adres w pozwie do e-sądu, ponieważ cały czas jestem klientem wierzyciela i co miesiąc przysyła mi faktury na mój aktualny adres.
Co należy zrobić, i co należy wysłać do komornika aby ten zmienił postanowienie i obciążył kosztami wierzyciela

Odpowiedz

Rafał Rojek 11 grudnia, 2014 o 17:25

Musi Pan napisać pismo do komornika o umorzenie egzekucji z uwagi na utratę mocy nakazu i zażądać obciążenia wierzyciela powstałymi kosztami postępowania. Uzasadniając powyższe prosze powołać się na niecelowość egzekucji i tak jak Pan pisał – proszę powołać się na to, iż wierzyciel świadomie wskazał błędny adres, jest Pan klientem, odebrał Panu możliwość obrony, gdyby podał właściwy adres to z pewnością sprawa nie trafiła by do komornika, itp. itd.

https://przedawnione.pl/skarga-na-czynnosci-komornika-obciazenie-kosztami-wierzyciela/

tu może Pan znaleźć trochę argumentów przydatnych do tego pisma.

Odpowiedz

Artur 11 grudnia, 2014 o 22:04

Dziękuję za informację
komornik umorzył już postępowanie, zapomniałem to dodać w poscie, napisałem pismo – wniosek o uchylenie i zmianę postanowienia komornika na podst. Art 49 pkt 2a,2b oraz 4. Dodatkowo opisałem celowe podanie przez wierzyciela błednego adresu w celu uzyskania korzystnego dla siebie wyroku i załaczyłem umowę z wierzycielem oraz wybraną korespondencję na mój aktualny adres jeszcze przed złożeniem przez niego pozwu.
Zastanawiam się jeszcze czy nie złozyć do prokuratury zawiadomienia o mozliwości popełnienia przestępstwa polegajacego na świadomym wprowadzaniu w bład sadu w celu uzyskania korzystnego dla siebie wyroku.
Uważam że takie postępowanie pełnomocnika wierzyciela jest wysoce naganne i należy coś z tym zrobić, aby następnym razem zastanowił się nad tym co robi.
Jak Pan myśli? Czy jest jakiś przepis na który można się powołać

Odpowiedz

Dariusz 14 grudnia, 2014 o 21:46

Mam takie pytanie: Co zrobić w takiej sytuacji … Komornik wczoł egzekucje z mojego wynagrodzenia … Po pewnym czasie komornik przekazał sprawe do innego komornika – w związku ze zbiegiem egzekucji … W między czasie dokonałem wpłaty połowy tej należności na konto tego piewszego komornika. Natomiast drugi komornik wszczoł swoją egzekucje nie uwzględniając dokonanej wpłaty ..

Odpowiedz

Krzysztof 10 stycznia, 2015 o 00:01

Moje pytanie jest takie. Miałem do zapłaty grzywnę plus koszty rozprawy. Przyznaję ze przez własne gapiostwo uregulowałem kwotę grzywny natomiast nie uregulowałem kosztów rozprawy (130zł). Gdy po pewnym czasie zrobiłem przelew i uregulowałem kwotę tych kosztów, przyszło do mnie pismo od komornika sądowego iż została wszczęta egzekucja. Pytanie co zrobić aby nie być obciążonym kosztami tej egzekucji. Dla jasności – należność uregulowałem przed otrzymaniem pisma.

Odpowiedz

Rafał Rojek 11 stycznia, 2015 o 17:36

Istotne jest to, czy koszty zostały uregulowane przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Jeśli tak, to można wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne wskazując, że kwota objęta tym postępowaniem została uregulowana przed jego wszczęciem.

Odpowiedz

Krzysztof 11 stycznia, 2015 o 23:15

Na dokumencie o wszczęciu egzekucji widnieje data 10.12.2014 , natomiast data nadania listu z pismem to 30.12.2014. Pismo odebrałem 9.01.2015 Natomiast kwotę o którą toczy się ta sprawa uregulowałem 2.01.2015r.

Odpowiedz

Karolina 13 stycznia, 2015 o 22:54

Witam,

komornik wyslal pismo w grudniu 2013o wycofaniu zajecia wynagrodzenia. Nagle po 2 latach przyslal pismo zajeciu wynagrodzenia kwota 670 pln z tytulu kosztow postepowania egzekucyjnego? Czy w ogole ma do tego prawo? Czy ma prawo naliczac odestki od tej kwoty?

Odpowiedz

Karolina Rokicka 12 marca, 2015 o 18:45

@Karolina, dłużnik jest obciążony w każdym postepowaniu egzekucyjnym również kosztami egzekucji. One również muszą zostać zapłacone. Podstawą egzekucji jest postanowienie o ustaleniu tych kosztów.

Odpowiedz

mariusz 14 stycznia, 2015 o 22:59

witam dostalem papiery o egzekuci od pracodawcy na moja prozbe chodz komornik dokonal zajecia 8 grudnia to do tej pory nie dostalem od niego zadnego dokumetu otym a mina miesiac z chaczykiem od wszczecia egzekuci papiery dostalem 12 stycznia od firmy on wszcza postepowanie po nakazie zaplaty z 2005 roku wydanego przez sad a w tym roku nadali klazule wykonalnosci w pazdierniku 2014 w elektronicznym postepowaniu a ten nakaz sie tyczyl kary za przejaz koleja wlasnie w 2005 roku a w 2 sadie bylem karany za to grzywna co moge zrobic w takiej sytulaci prosze pomuszcie

Odpowiedz

darek 22 stycznia, 2015 o 18:07

witam
mam pytanie ,na które nigdzie nie znalazłem odpowiedzi,wiec liczę tutaj na wypowiedz z której skorzysta na pewno nie jedna osoba.
prowadzę firmę i mam 2 konta firmowe w 2 bankach.
Nie zapłaciłem podatku (nie ważne dlaczego)dostałem upomnienie a póżniej egzekucję.
US zajął mi oba konta-z każdego wyegzekwowano należność(tzn. z jednego wzięto egzekwowaną kwotę i z drugiego,w odstępie 2 dni)–po tygodniu otrzymałem z US zwrot jednej z kwot —pytanie moje–skoro oba banki pobrały ode mnie po 50 pln za tzw.przelew egzekucyjny —to kto zwrócić ma mi koszt takiego przelewu? bank czy raczej US ? Bank zrobił co miał na piśmie, więc pobrał za usługę (co też już znalazłem,że jest nie do końca słuszne—wiec pomijam ten wątek)a może US powinien najpierw zająć jedno konto a przy braku efektów zajmować drugie?
czy gdybym miał 6 kont to miałbym płacić np.300pln i więcej(w zależności od opłat banku).Czy zgodne z prawem jest płacenie za to samo wielokrotnie?
dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam

Odpowiedz

Rafał Rojek 23 stycznia, 2015 o 11:15

żeby obciążyć wierzyciela kosztami trzeba wykazać niecelowość tej egzekucji. ewentualnie można podnosić że obciążenie to było nieproporcjonalne do egzekwowanego świadczenia. Wątpię jednak aby jakiś sąd, przy takim stanie faktycznym, nie obciążył dłużnika kosztami. Zasada jest taka że to dłużnik ponosi wszystkie koszty egzekucji. Samo opóźnienie się w zapłacie jest wystarczającą przesłanką tego, aby wszelkie konsekwencje braku zapłaty długu ponosił dłużnik. Zdarzają się oczywiście egzekucje zupełnie niecelowe albo niewspółmierne. Jednak przedstawiony przez Pana przypadek jest całkowicie normalny. Jeśli nawet w egzekucji zajęto Panu 6 kont to jest to normalne zachowanie wierzyciela, który chce w ten sposób odzyskać dług. Egzekucja ma być przede wszystkim skuteczna. Wierzyciel nie wie, ile środków znajduje się na poszczególnych rachunkach bankowych dłużnika, wiec jeśli zna ich więcej – logiczne jest że powinien zająć wszystkie, o których mu wiadomo, żeby jak najszybciej zakończyć postępowanie egzekucyjne korzystnym dla siebie rozstrzygnięciem.

Odpowiedz

Marzena 21 lutego, 2018 o 19:14

Bardzo ciekawa odpowiedź . Tylko dlaczego banki informują o kontach klienta bo tak muszą , to tak samo mogą informować komornika o środkach na rachunkach . Problem w tym , że pobieranie opłat bankowych za tzw. przelew z kont prywatnych jest bezprawna ( tylko ludzie o tym nie wiedzą ) to z kont firmowych banki maja pole do popisu bo pobierają sobie bandyckie opłaty za tzw. przelewy .

Odpowiedz

ANNA 22 stycznia, 2015 o 21:24

Witam.
pytanie moje jest następujące.
Urząd Marszałkowski wystawił tytuł wykonawczy do urzedu skarbowego z tytułu wydanych decyzji .skarbówka pobrała koszty egzekucyjne,ale ja wniosłam skargę do WSA na wydane decyzje i sąd uchylil decyzje urzędu marszałkowskiego na podstawie ktorych był wystawiony tytuł wykonawczy.
dostarczyłam do skarbówki wyrok sądu uchylajacy decyzje a oni odsyłają mnie do wierzyciela żeby to on oddał mi koszty egzekucyjne .
Proszę o poradę co z tym zrobić.

Odpowiedz

Karolina Rokicka 12 marca, 2015 o 18:49

@ANNA, zajmujemy się na blogu głownie cywilnym prawem egzekucyjnym, zaś Twoje pytanie dotyczy egzekucji w administracji. Niemniej wydaje mi się, że prawidłowo zostałaś odesłana do wierzyciela, ponieważ to z jego inicjatywy wszczęto egzekucji, w związku z czym on powinien być obciążony kosztami egzekucji.

Odpowiedz

Małgorzata 5 lutego, 2015 o 23:21

Witam!Moja sprawa wygląda następująco:dług za nie wywiązanie się z umowy z Plus GSM,następnie firma windykacyjna.Mieszkam od 2005 r za granicą.W sierpniu 2014 r,podczas pobytu w Polsce znalazłam wezwanie przedegzekucyjne z nakazem zapłaty dotyczące wyroku sądu z dnia 19/01/2011.Poszłam z tym do adwokata,który poradził mi wysyłać do nich pismo z wezwaniem do przedstawienia mi i doręczenia kopii tytułu sądowego,z którego wynikałoby dochodzone przez nich roszczenie.Takowe nie przyszło,natomiast od komornika owszem 27/01/2015 powiadamiające o wszczęciu egzekucji,które niestety odebrał teść.Czy w tej sytuacji mogę jeszcze coś zrobić?I ile mam na to czasu?Czy mogę sprzeciwić się egzekucji orzeczenia,którego nie otrzymałam ponieważ wyrok sądu nigdy do mnie nie dotarł?Czy wysłane prze ze mnie pismo zniweczyło wszystko? Bardzo proszę o odpowiedź,bo dwaj adwokaci,z którymi się kontaktowałam nie udzielili mi fachowej odpowiedzi.Pozdrawiam!Małgorzata

Odpowiedz

darek 2 marca, 2015 o 20:41

witam,
kwotę wpłaciłem w dniu 3 lutego 2015 roku, pismo z informacją o wszczęciu egzekucji jest z data 12 lutego br, a otrzymałem w dniu 16 lutego br. co z kosztami egzekucji, komornik nie zdążył wszcząć egzekucji a wierzyciel nie poinformował komornika o spłacie.

Odpowiedz

Rafał Rojek 3 marca, 2015 o 11:51

w takim razie (jeśli wniosek o wszczęcie egzekucji rzeczywiście był złożony przez wierzyciela już po zaksięgowaniu Pańskiej wpłaty) powinien Pan napisać wniosek do komornika o umorzenie postępowania i obciążenia wierzyciela jego kosztami, a jeśli mimo to komornik obciąży nimi Pana – można jeszcze złożyć skargę na czynności komornika.

Odpowiedz

Arek 15 września, 2016 o 08:22

Mam pytanie a co jesli sprawa trafila do komornika on dal mi tydzien na skontaktowanie sie z nim a ja w tym czasie wplacilem wierzycielowi cale zobowiazanie a komornik po paru dniach od wierzyciela dostal informacje o wycofaniu postepowania , i teraz zada 500 zł za jego prace pytam sie za co ??? za wyslanie jedengo pisam do mnie ???

Odpowiedz

Agnieszka 5 marca, 2015 o 10:39

Witam.Bardzo proszę o odpowiedź. W dniu 03-03-2015 otrzymałam pismo od komornika o zajęciu wierzytelności,o wszczęciu egzekucji i postanowienie e sądu z dnia 16-01-2015 o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 30-10-2014.
Ponadto w dniu 23-10-2014 odbyło się posiedzenie niejawne o którym w ogóle nie miałam pojęcia.Wierzyciel podał mój „stary” adres i tam pewnie docierała wszelka korespondencja.
I stąd nasuwa się pytanie, czy mam pisać wniosek o uchylenie klauzuli i nadaniu nowego terminu nakazu zapłaty? czy to wszystko napisać w jednym pozwie? Jeśli jest możliwość poproszę o jakiś wzór pisma.Bardzo dziękuję.

Odpowiedz

anna 5 marca, 2015 o 14:49

Witam, mam krótkie pytanie, z czego wynika ten 3 miesięczny termin od uprawomocnienia się orzeczenia? Gdzie można znaleźć jakieś przepisy, ze ten wniosek o uchylenie składa się właśnie w tej sytuacji? Komornik odesłała mi lakoniczną informację, że postępowanie prowadzone było na podstawie prawidłowego tytułu egzekucyjnego. O kosztach komorniczych komornik powiadomił już jakiś czas po uchyleniu tytułu, co się dzieje, jeśli komornik powiadomi o kosztach ponad 3 miesiące po uprawomocnieniu uchylenia nakazu? Komornik na wniosek o uchylenie odpowiedziała że trzeba było złożyć skargę na czynności 7 dni po otrzymaniu postanowienia i że w chwili wszczęcia tytuł egzekucyjny był prawidłowy, więc opłata obowiązuje. Czyli, że nie ustosunkowała się do wniosku o uchylenie?

Odpowiedz

Karolina Rokicka 5 marca, 2015 o 15:25

Odpowiedz znajduje sie w art. 49 ust. 2a, 2b, 2c ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Termin trzech miesięcy dotyczy orzeczenia, na którym oparto klauzule wykonalności. Przysługuje temu dłużnikowi, ktory nie mial możliwości przedstawienia komornikowi orzeczenia potwierdzającego utrate mocy tytułu wykonawczego w toku postępowania egzekucyjnego.

Odpowiedz

Anka 24 lutego, 2016 o 15:06

Pani Karolino,

Kontynuuję rozpoczęty wątek, gdyż muszę się upewnić w jednej kwestii.
W styczniu 2015 roku mój proces z MPK został umorzony. Wysłałam do MPK wezwanie o zwrot wszelkich kosztów związanych z toczącym się przeciwko mnie postępowaniu. MPK wysłało pieniądze za bilet wraz z odsetkami, ale już kwoty za postępowanie egzekucyjne nie.
Teraz moje pytanie: nie otrzymałam informacji, że o te koszty postępowania powinnam wystąpić z pismem do komornika, nie wiedziałam również, że na ich ewentualny zwrot mam jedynie 3 miesiące od dnia postanowienia Sądu. Co mam zrobić w takiej sytuacji? Jest jakaś szansa by je odzyskać?

Odpowiedz

Jola 21 września, 2017 o 12:19

A co się dzieje, jeśli nie złożyłam skargi i dopiero po otrzymaniu dokumentów z sądu poinformowałam komornika o uchyleniu tytułu egzekucyjnego , a komornik jakby nie przyjął tego do wiadomości i nie uchylił swojego postanowienia o obciążeniu mnie kosztami i stwierdził, że „egzekucja była wszczęta na podstawie prawidłowego tytułu” … niby tak, ale postanowienie o kosztach było wydane już PO upadku tytułu egzekucyjnego, (czyli jakby on wcale nie istniał), o czym komornik został przeze mnie powiadomiony.
Czy komornik zatem na mój wniosek musiał uchylić swoje postanowienie o kosztach i zrobił błąd, nie uchylając go, czy po prostu ma wybór – uchylić lub nie? Skarga wiadomo, już nie przysługuje, (rozprawa główna też już się odbyła, sąd oddalił pozew wierzyciela, który się nawet nie stawił) a komornik wszedł mi na konto i żąda 2800 zł .

Czy powództwo przeciwegzekucyjne coś da, skoro sądy najczęściej twierdzą, że skoro nie jest to postanowienie z klauzulą wykonalności, to nie da się uchylić klauzuli ?

Pozostaje zapłacenie komornikowi kosztów i ewentualnie pozew o odszkodowanie od wierzyciela? Ale też jeden z sądów rejonowych stwierdził, że byłoby to de facto zmianą orzeczenia o kosztach, a podobno strony nie mają możliwości negowania kosztów egzekucji po uprawomocnieniu się postanowienia o kosztach?

Odpowiedz

Stanisław 14 marca, 2015 o 13:40

Toczą się 2 egzekucje. Błędny adres. Nie było mnie .Mam potw z meldunku. Ad tego ostatniego w terminie 7 dni od wezwania komorniczego wystąpiłem do sądu o uchylenie klauzuli wykonalności. Czekam. Czy już na tym etapie mogę wystąpić do komornika o uchylenie obciążenia kosztami egzekucji? Ad drugiego.Przegapiłem termin z IX.2014r.Gdzie wykorzystując nowelizację art. 49 mam skierować wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności do sądu czy też komornika/w formie skargi/ w zakresie wysokiej opłaty egzekucyjnej .Czy możliwe byłoby także uchylenie z powodu bezczynności wierzycieli? Oba Nakazy są z lat 2004 i nic nie robiono poza wysłaniem wezwań w tamtym czasie.

Odpowiedz

Malgosia 17 marca, 2015 o 19:05

Witam,
Dostaliśmy postanowienie od komornika, w którym postanowił ustalić koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji w sprawie w wysokości 26 tys. Zł i w całości obciążyć nimi dłużnika czyli nas. W uzasadnieniu napisano iz postepowanie było prowadzone zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Postepowańie umorzyło sie z mocy prawa. Co możemy zrobic w takim przypadku? Czy możemy ciężar kosztów przerzucić na dłużnika?czy mozemy ubiegać sie o zwolnienie z tych kosztów? Bardzo prosze o pomoc, co mam zrobic?
Pozdrawiam
Małgosia

Odpowiedz

Karolina Rokicka 20 marca, 2015 o 16:02

@Małgosia, możecie wystąpić z żądaniem uchylenia postanowienia komornika o obciążeniu Was opłatą egzekucyjną. Można jednak tak zrobić tylko w pewnych sytuacjach (jakich – to wynika z treści powyższego wpisu).

Odpowiedz

Malgosia 26 marca, 2015 o 11:23

Dziekuje bardzo za informacje. Pismo napisaliśmy i wysłaliśmy. Pozdrawiam

Odpowiedz

Artur 26 marca, 2015 o 14:43

Raczej znikome szanse na uchylenie postanowienia komornika. Radzę od razu pisać skargę na czynności komornika i wykazać że wierzyciel działał w złej wierze. Kosztuje to 100 zł, a uważam że nie ma na co czekać.

Odpowiedz

iwona 24 marca, 2015 o 13:47

witam!mam kilka dlugow i obecnie sprawy splynely praktycznie wszystkie do jednego komornika,mam sciagalnośc z pensji.jednak po rodzieleniu kwoty która mi potraca słabo to jest ze spłatą.moje pytanie .czy jest jakas szansa pcja na to aby obnizyc koszta tych spraw?chce to splacic tylko z moim dochodem obecnym bije piane chyba.

Odpowiedz

Mateusz 31 marca, 2015 o 15:20

Dzień dobry,

Sprawa dotyczy niezapłaconego ubezpieczenia OC samochodu, którego nie byłem/jestem właścicielem. Jednak to ja byłem w biurze i przedłużyłem umowę (po zakupie samochodu).

Przedstawię w skrócie moją sprawę chronologicznie:

1. Do zakładu pracy wpłynęło „Zajęcie wynagrodzenia” przez komornika.
2. Wysłałem do sądu „Wniosek o odręcznie nakazu zapłaty” i „Zażalenie na postanowienie o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonywalności” – adres doręczenia był nieaktualny od kilku lat.
3. Otrzymałem od sądu „Pozew” oraz „Nakaz zapłaty”, jednak bez załączników, o które wnosiłem.
4. Otrzymałem od komornika „Postanowienie o zakończeniu egzekucji” i zaspokojeniu wierzyciela w pełni.
5. Otrzymałem „Postanowienie o uchyleniu postanowienia referendarza sądowego o nadaniu klauzuli wykonywalności nakazowi zapłaty”.

Co w tej chwili powinienem zrobić? Napisać wniosek do komornika o obciążenie kosztami wierzyciela? Czy zaskarżenie do sądu na czynności komornika? Dodatkowo czy mam jakąś możliwość odzyskania pozostałej kwoty z uwagi na to, że to nie ja jestem właściciel pojazdu, a ponad to pojazd ten został sprzedany przed upływem zakończeniu umowy OC (o czym ubezpieczyciel nie został poinformowany ale to nie na mnie ten obowiązek spoczywał)? Więc kwota wierzytelności powinna zostać pomniejszona o ten okres.

Odpowiedz

Marzena 21 lutego, 2018 o 19:24

Pan ma obowiązek zgłosić sprzedaż ubezpieczycielowi – ma Pan na to 14 dni . Miałam taką samą sytuację z irmą WARTA obecnie sprawa w Sądzie tylko w moim przypadku zgłosiłam sprzedaż , papiery im gdzieś zginęły , potem odnowili oc bo nie wiedzieli że samochód sprzedany i pozwali do esądu o zapłatę oc –

Odpowiedz

Tomasz 6 kwietnia, 2015 o 22:13

Witam. Od dwóch lat mam zajęte pobory przez komornika z Wołomina. Wszystko przebiegało sprawnie do dnia w którym pojawił się drugi komornik również z Wołomina. W pierwszej kolejności zajął mi konto w banku a po dwóch tygodniach otrzymałem pismo o zajęciu i zakład pracy również. Księgowa wystąpiła z pismem o przekazaniu sprawy do pierwszego komornika poniewaz ma pierwszeństwo do prowadzenia kolejnej nowej sprawy i takiej też informacji mi udzielono jak dzwoniłem do drugiego komornika. Dwa tygodnie temu otrzymałem postanowienie od drugiego komornika o umorzeniu postępowania a zarazem poinformowany o poniesionych kosztach przez komornika w wysokości 530 zł,które mam uregulowac w ciagu 7 dni od otrzymania pisma. W związku z tym mam pytanie za co mam płacić komornikowi? Powinien sprawdzić czy mam zajęte pobory jesli tak to przez kogo i dopiero wtedy działać. Posiadając moje wszystkie dane mógł wysłać pismo do zakładu pracy i otrzymałby wyczerpująca informację o zajęciach komorniczych. Według mnie działania komornika są zbyt pochopne,bo takich zajęć można miec w nieskończoność i czy każdemu trzeba wtedy płacić.

Odpowiedz

Rafał Rojek 7 kwietnia, 2015 o 12:41

Niestety musi Pan udowodnić, że obciążenia te były ponad miarę, niecelowe, itd. Co do zasady komornik nie ma obowiązku sprawdzać każdego swojego ruchu. Podejmuje działanie zgodnie z wnioskiem wierzyciela jak najszybciej, aby egzekucja była jak najbardziej efektywna. Z resztą „sprawdzenie czy ma Pan inne zajęcia” wymagałoby również poniesienia przez komornika kosztów korespondencji, zapytań, etc. – siąłą rzeczy musiałby najpierw wszcząć postępowanie egzekucyjne. Komornik nie ma wglądu do żadnego systemu, który pozwoliłby mu sprawdzić czy z takiego a takiego rachunku prowadzona jest już jakaś egzekucja. Dowiaduje się o tym już po podjęciu czynności, które wiążą się z ponoszeniem przez niego wydatków. Zasadą jest więc że to dłużnik sam jest winien takiej sytuacji, bo doprowadził do powstania długu i nie spłacił go nawet po rozstrzygnięciu sądu – naraża się tym samym na obowiązek zwrotu wszelkich wydatków i ponoszenie kosztów opłat egzekucyjnych. Żeby się od nich uchylić lub żądać obciążenia nimi wierzyciela trzeba wykazać wyjątkowość tej sytuacji, nadmierność obciążeń, itd. – co będzie raczej trudnym zadaniem w tym przypadku.

Odpowiedz

ANGELIKA 9 kwietnia, 2015 o 11:34

mam zbieznosc komorniczą i zablokowane srodki na koncie,do tej pory płaciłam dobrowolnie ale po zakonczeniu wolnej kwoty jest to nie mozliwe,jak i kto wybiera komornika ktory dysponuje kwotą.jak to załatwic.

Odpowiedz

Karolina Rokicka 9 kwietnia, 2015 o 15:54

@ANGELIKA, wybór komornika to domena wierzyciela i ma on w tym zakresie (prawie) pełną swobodę.

Odpowiedz

Dariusz 14 kwietnia, 2015 o 12:40

Witam,
Mam zasądzony mandat około 300zł za wykroczenie drogowe. Sprawa trafiła do komornika i dostałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji w którym naliczono mi ponad 300zł kosztów egzekucji, z tego co się dowiedziałem jest to kwota wyliczona na podstawie 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, która obowiązuje zarówno jeśli spłacę wierzytelnikowi dług i komornik odstąpi od egzekucji jak i w przypadku gdy przeprowadzi on egzekucję, ALE jeśli egzekucja zostanie przeprowadzona z rachunku bankowego lub wynagrodzenia to koszt egzekucji wynosi 1/20 miesięcznego wynagrodzenia. Wychodzi więc na to że jeśli zapłacę ten mandat to będę musiał ponieść większe koszty egzekucji długu niż jeśli mandat ten zostanie mi pobrany z wynagrodzenia. Czy dobrze to rozumiem i powinienem zamiast płacić mandat wskazać komornikowi wynagrodzenia jako sposób na egzekucje długu?

Odpowiedz

Anna 4 maja, 2015 o 22:30

1/10 od kwoty 3000 zł to 300 zł, a 1/20 od kwoty 3000 zł to 600 zł. Opłaca Ci się osobista wpłata, pozdrawiam

Odpowiedz

Urszula 9 czerwca, 2016 o 14:21

1/20 od kwoty 3000 zł to 150 zł a nie jak p. Anna pisze 600 zł. Tak to robi się w konia obywateli przez niedouczonych prawników, obsadzających wszystkie możliwe stołki.

Odpowiedz

Gostek 22 kwietnia, 2015 o 10:57

Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w trybie art. art. 823 K.p.c., a kosztami w wysokości 5% pozostałej do wyegzekwowania kwoty obciążył dłużnika, czy jest jakaś szansa obrony przed takimi kosztami komornika?

Odpowiedz

Karolina Rokicka 23 kwietnia, 2015 o 12:37

@Gostek, to zależy od podstawy umorzenia – różne mogą być przyczyny umorzenia z 823 kpc. We wpisie jest wskazane, że prawo do skarżenia kosztów egzekucji obciążających dłużnika przysługuje wówczas, gdy orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela.

Odpowiedz

Jola 21 września, 2017 o 12:31

Ale skarżenie tych kosztów egzekucji musi być w ciągu 7 dni … a co jeśli dłużnik nie zaskarżył, bo o uchyleniu tytułu dowiedział się prawie 2 miesiące później, a potem komornik zlekceważył wniosek dłużnika o uchylenie tego postanowienia, które w momencie wydawania opierało się na już nieistniejącym tytule?

Odpowiedz

sylwia 22 kwietnia, 2015 o 16:00

Witam! w zasadzie chodzi o syna, który od ponad pół roku przebywa za granicą. W kwietniu przyszły drogą poczt. dwa tytuły ( pierwszy na 50 zł mandat karny wystawiony przez Naczelnika US) ( koszty egzekucyjne naliczył Komornik 331 zł) i drugi nakaz zapłaty w postepow. upom.na 800 zł. (koszty egz 380 zł). Komornik ma wiedzę, iż syn przebywa za granicą( byłam wraz z mężem przesłuchana przez Komornika) i złożyłam stosowne pismo o przeszkodach osobistego przesłuchania syna z powodu jego przebywania w Anglii). U S. przekazał do Komornika nadpłatę z PIT-37 za 2014 r. w wysokości 555 złotych (zbieg dwóch tytułów nakaz i z egzekucji administracyjnej – mandat). Mam do p. pytanie, czy słusznie Komornik żąda za mandat (tytuł US) w wys. 331 zł, zamierzam złożyć skargę na niego, bo wiedział, że nie jest w kraju a przypisuje ogromne koszty swoje.( szczególnie za ten mandat) złożyłam tez zażalenie do Sądu od nakazu, bo syn go nie odebrał i nie miał możliwości wnieść sprzeciwu od niego.

Odpowiedz

Karolina Rokicka 23 kwietnia, 2015 o 12:35

@sylwia, sytuacja, o której piszesz to tzw. zbieg egzekucji – wynika z Twojego wpisu, że prowadzi zarówno egzekucję administracyjną, jak i sądową ten sam komornik, w związku z czym jest on uprawniony do pobrania opłat egzekucyjnych.

Odpowiedz

Karol 24 kwietnia, 2015 o 04:21

Witam,
Spłaciłem dług na którym była egzekucja komornicza bezpośrednio wierzycielowi (ZUS). Otrzymałem postanowienie od komornika o zamknięciu postępowania na wniosek wierzyciela i wyliczeniu opłaty stosunkowej na podstawie art. 49 pkt 1. Czy w przypadku zamknięcia postępowania na wniosek wierzyciela opłata stosunkowa od kwoty spłaconej bezpośrednio wierzycielowi nie powinna być wyliczona na podstawie art. 49 pkt 2? Czy jeżeli złożę skargę na postanowienie komornika to koszty komornicze powinienem opłacić natychmiast, czy dopiero po rozpatrzeniu skargi przez sąd? Dodam jeszcze, że w toku postępowania komornik wyegzekwował ode mnie ok. 7% długu, a pozostałe 93% spłaciłem bezpośrednio wierzycielowi.

Odpowiedz

Małgosia 13 stycznia, 2016 o 23:02

Przyłączam się do pytania..

Odpowiedz

Karol 24 kwietnia, 2015 o 04:33

Witam,
Spłaciłem dług na którym była egzekucja komornicza bezpośrednio wierzycielowi (ZUS). Otrzymałem postanowienie od komornika o zamknięciu postępowania na wniosek wierzyciela i wyliczeniu opłaty stosunkowej na podstawie art. 49 pkt 1. Czy w przypadku zamknięcia postępowania na wniosek wierzyciela opłata stosunkowa od kwoty spłaconej bezpośrednio wierzycielowi nie powinna być wyliczona na podstawie art. 49 pkt 2? Czy jeżeli złożę skargę na postanowienie komornika to koszty komornicze powinienem opłacić natychmiast, czy dopiero po rozpatrzeniu skargi przez sąd?Dodam jeszcze, że w toku postępowania komornik wyegzekwował ode mnie ok. 7% długu, a pozostałe 93% spłaciłem bezpośrednio wierzycielowi.

Odpowiedz

Tyuipoin 27 kwietnia, 2015 o 14:50

Hejka mam pytanie odnośnie kosztów komorniczych.
„W związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela komornik informuje, iż do zapłaty pozostaje kwota 2,500 tytułem spłaty kosztów egzekucyjnych”.
Chciałabym zapytać, czy jeżeli moja sytuacja finansowa jest bardzo zła, czy mogę wnieść do komornika pismo o umorzenie kosztów egzekucyjnych i jak mam to napisać?

Odpowiedz

Joanna 8 maja, 2015 o 11:34

Witam,

Uczelnia wystawiała wezwania do zapłaty i wysyłała pod zły adres pomimo iż w dokumentach podane były prawidłowe. O długu dowiedziałam się blisko po dwóch latach w momencie gdy komornik wszedł na moje konto. Do kosztów należności głównej doszły koszty odsetek, koszty postępowania sądowego oraz koszty egzekucji komorniczej. W tym samym dniu (gdy dowiedziałam się o długu) zapłaciłam należność główną 2000 zł na konto wierzyciela oraz na konto komornika koszt egzekucji komorniczej, wykazane przez komornika pomniejszone o zaliczkę jaką zapłaciła uczelnia. Dopiero w dniu następnym po uzyskaniu mojej dokumentacji z uczelni byłam pewna, że winę za to, że nie dostałam wezwań do zapłaty ponosi uczelnia, która wysyłała na zły adres a także zły adres wskazała w postępowaniu sądowym i komorniczym. Do zapłaty pozostały jeszcze koszty postępowania sądowego, koszty klauzuli i zastępstwa w egzekucji oraz koszty odsetek łącznie blisko 1500 zł. Moje pytanie jest następujące: Co zrobić abym nie musiała płacić tych pozostałych kosztów, które powstały nie z mojej winy. Gdyby uczelnia wysłała pierwsze wezwania do zapłaty pod prawidłowy, wskazany przeze mnie adres dług zostałby od razu zapłacony bez konieczności wszczynania postępowania sądowego i komorniczego.
Czy mam złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty( jest na należność główną, odsetki oraz koszty postępowania sądowego), mimo iż należność główną zapłaciłam a nie zgadzam się jedynie z wszystkimi pozostałymi kosztami, które powstały nie z mojej winy. Czy lepiej napisać zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.
Dziękuję za pomoc
Joanna

Odpowiedz

Violetta 13 maja, 2015 o 11:00

Witam!Koszty komornicze nalozone po wycofaniu egzekucji przez wierzyciela,z powodu 3 lata rosnacego dlugu(splaty z zajecia wynagrodzenia, nie pokrywaly odsetek).Sprawe oddalam do sadu,jest w toku.Nastepna sprawa umozona przez wierzyciela i teraz takie zajecie wynagrodzenia za prace otrzymal pracodawca:
a)oplata stosunkowa(art.49 ust.1 ustawy)-15% od egzekwowanego roszczenia 260,91

b)oplata stosunkowa(art.49 ust.2 ustawy) tj.-5% od egzekwowanego roszczenia 284,63,czy to normalne i prawne obliczenie kosztow od kwoty zadluzenia czyli okolo 5.400?
Zaznaczam ze do dnia dzisiejszego nie dostalam od komornika zadnego pisma o umozeniu czy obciazeniu mnie kosztami.Koszty sa dla mnie absurdalne,czy ja czegos nie rozumiem???Prosze dajcie mi odpowiedz…czy znow do sadu?

Odpowiedz

Danuta 31 maja, 2015 o 20:29

Witam serdecznie! Zadluzenie,ktore zostalo mi umorzone przez BGZ powstalo na skutek zaciagniecia kredytu przez mojego bylego meza i jego wspolnika,na poczet inwestycji poczynionej w posiadanej przez nich owczesnie firmy.Bylam jednym z poreczycieli i od 2006 poczatkowo z mojej renty z ZUS (po potraceniach komornika otrzymywalam 335,95 zl) a od 2012 roku z mojej emerytury ZUS(po potraceniach komornika otrzymuje 806,79 zl) sama splacalam to zobowiazanie,jako ze pozostali dluznicy sa wg. komornika nieosiagalni i niesciagalni.PO kilkukrotnych prosbach w BGZ ,17.07.2013 bank umorzyl postepowanie egzekucyjne w stosunku do mojej osoby.Komornik ustalil koszty postepowania egzekucyjnego w kwocie 14 594,21 zl i dalej sciaga mi z emerytury 341,21 zl miesiecznie.
Moje pytanie ,czy mam jakies prawa do umorzenia kosztow komorniczych.
Z gory dziekuje za odpowiedz.

Odpowiedz

Urszula 31 maja, 2015 o 22:53

Witam, moja sytuacja wygląda następująco… Przeciwko mojemu mężowi toczyły się dwie sprawy sądowe o których nie miał pojęcia. Mianowicie chodzi o zadłużenie mieszkania w którym mieszkają jego rodzice i brat. Mój mąż nie mieszkał już tam od 2010 r. również był wymeldowany w urzędzie miasta z pod tamtego adresu a co lepsze do czynszu nie był również liczony. Dług powstał dopiero w 2012r. Jednak spółdzielnia wystąpiła również do niego o zapłacenie zaległości na podstawie długu solidarnego tłumacząc się tym że nie był wykreślony z ich księgi meldunkowej. Cała korespondencja sądowa i od komornika przychodziła do mieszkania „rodzinki” dlatego nie miał pojęcia o całej spawie. Gdy tylko się dowiedzieliśmy o zaistniałej całej sytuacji zaczełam działać. Pisałam do spółdzielni prośbę o wylączenie go z egzekucji komorniczej, wniosek do sądu o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu oraz od razu sprzeciw od nakazu zapłaty narazie czekam na odpowiedz z sadu. Uważam że to spółdzielnia zrobiła byka wogóle podając go do całej sprawy bo nie dopełniła należytej staranności w ustaleniu powództwa co do osób zamieszkujących. Mogła wystąpić do Urzędu miasta o wykaz osób zameldowanych w danym lokalu ale tego nie zrobiła. Na podstawie zaświadczen pisanych nawet w głupich ustawach śmieciowych do spółdzielni wyrażnie byłi wymienieni trzej mieszkancy jego rodzice i brat oraz czynsz w całej sprawie był liczony za 3 osoby. Spółdzielnia nam mydli oczy i mówi że jedynie co mogą zrobić to zawiesić komornika ale nie wycofać. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Bo ja powoli głupieje dodom że mieszkanie jest spółdzielczo własnościowe. Czy mogę ich postraszyć jakąs karą finansową za złożenie fałszywego powództwa. w sprawie napisali ze mój mąż tam mieszka… Proszę o odpowiedz

Odpowiedz

Mariusz 13 czerwca, 2015 o 12:28

Witam , u mnie jest taka sprawa ciekawa .Złożyłem sprzeciw i przywrócenie terminu . Nakaz zapłaty nigdy się nie uprawomocnił, tym samym wierzyciel nie mógł uzyskać klauzuli wykonalności, ponieważ pozew został wysłany na błędny adres i stracił swoją moc .E-Sąd wysłał do Sądu Rejonowego drugiej instancji , zapadł wyrok umarzając sprawę . Ale komornik przeprowadził egzekucje i wszystkie koszty pozyskał już 2013 roku . Napisałem do firmy windykacyjnej , o zwrot kasy potwierdzeniem wyroków .Kasę odwali w całości . Znowu będą mi zakładać pozew i odnowa . Mam pytanie jak to z ich winy była egzekucja niecelowa , to czy mogą w pozwie domagać się kosztów egzekucji komorniczej i co z kosztami sądowymi pierwszej instancji , przy umorzeniu z ich winny .

Odpowiedz

Aneta 1 lipca, 2015 o 11:12

Proszę o podpowiedź. Walczyłam z sądem o uznanie przedawnionego długu, który z firmy pożyczkowej wykupiło Ultimo NSFIZ z Warszawy. Wiadomo co to za firma. Problemem było to, że nadesłali mi korespondencję (już sąd) na adres gdzie mam stały meldnek ale tam nie mieszkam i nie utrzymuję z nikim stamtąd dobrego kontaktu. To było przyczyną że nie wiedziłam o takim postępowniu. Przy kolejnym wezwaniu na tamten adres moja nierozgranieta siostra odebrała korespondencję (poleconą do mnie ) z sądu i napisała mi na fb z profilu swojej koleżanki że coś takiego ma miejsce. Napisałam jej przyślij to i dotarło to do mnie (ten list polecony ) po 9 dniach. Napisałam pismo do sądu z tłumaczeniem i PODAŁAM IM NOWY ADRES DO KORESPONDENCJI, a oni kazali mi uzupełnić braki formalne, ale przysłali to pismo znowu na tamten adres!!!

I tu nie posiadam dowodu że prosiłam o korespondencję na wskazany adres, ale mam potwierdzenie nadania do sądu tyle że bez treści. jakis referendarz po prostu wysłał mi kolejne pismo na stały meldunek.!!!

Więc spóźniłam się z terminem i powiedzieli że rozpatrzą sprawę jak wpłacę 30 zł. w terminie. Zrobiłam to… dostałam POSTANOWIENIE, że wszystko jest z mojej winy bo nie poinformowałam sąd o innym miejscu pobytu. Ja nie miałam pojęcia że coś takiego toczy się przeciw mnie w sądzie!!! Więc nie miałam obowiązku podawać im tego adresu wcześniej bo niby po co?

Teraz najważniejsze pytanie i wielka prośba o poradę.
W POSTANOWIENIU sądu napisano mi ” Sąd poucza że postanowienie jest prawomocne i nie służy od niego żaden środek odwoławczy. (28.01.2015). Więc się nie odwołałam, bo skoro sąd tak stwierdził. … z tego co słyszę mogłam się odwołać, ale nie udzielono mi takiej informacji w tym postanowieniu!!!
Wczoraj mój bank poinformował mnie że komornik zajął mi konto.

Prawdą jest że dług jest przedawniony, komornik zajął mi konto. CO MOGĘ ZROBIĆ ABY PONOWNIE PODNIEŚĆ ZARZUT PRZEDAWNIENIA DŁUGU I USUNIĘCIA KOMORNIKA Z KONTA.

Przez to co się stało mój stan emocjonalny jest jak karuzela. Wylądowałam u lekarza i biorę silne leki uspokajające. Mam tak niewielki dochód, że teraz jem tylko leki…

Proszę, jeżeli ktoś może mi pomóc, to będę bardzo wdzięczna.

tym że występują

Odpowiedz

Tomas 1 lipca, 2015 o 16:56

A co w przypadku gdy odpis wyroku otrzymałem po roku czasu drogą pocztową?Wtedy już mija czas na złożenie wniosku o zwrot kosztów egzekucyjnych?

Odpowiedz

Tomas 1 lipca, 2015 o 16:59

Jaka jest wysokość opłaty stosunkowej w przypadku gdy komornik nic nie wyegzekwował?Dług został spłacony bezpośrednio wierzycielowi a komornik umorzył postępowanie na wniosek wierzyciela?

Odpowiedz

Tomas 1 lipca, 2015 o 17:06

Czy bank miał prawo przelać kwotę kosztów egzekucyjnych na konto komornika bez mojej wiedzy i zgody z mojego rachunku bankowego na podstawie zajęcia rachunku bankowego? Czy bank nie obowiązuje w takim przypadku kwota wolna od zajęcia?Proszę o podanie podstawy prawnej.

Odpowiedz

kamil 3 lipca, 2015 o 13:48

Witam otrzymałem pismo od komornika o umorzeniu postępowania na podstawie art . 824 § 1 pkt 3. Komornik obciążył mnie kosztami:
koszty zapytań: 40,97 zł
doręczenie korespondencji: 13,88 zł
razem 54,85 zł
oraz koszty odnalezienia majątku dłużnika ustalone prawomocnym postępowaniem z dnia 19.08.2014 w kwocie 376,11 zł. Powyższe koszty zostały zapłacone przez wierzyciela do kwoty 19,68 zł.
Do zapłaty przez dłużnika pozostaje kwota 378,44 zł tytułem zwrotu kosztów, którą należy przekazać na konto komornika.
Stosownie z Art. 7701. Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.
Dodam jeszcze ,że komornik w w/w egzekucji zajął rachunek bankowy w Ing numeru nie ustalił, konto zamknąłem bo i tak nic na nim nie było.
Rozmawiałem z komornikiem, który potwierdził moje przypuszczenia, że doszedł mi jeszcze dług u komornika.
Czyli mam teraz dwa długi.
Od kiedy komornik ponosi koszty zapytań i doręczenia korespondencji?
Co z art. 42.2 który mówi, że w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne okaże się bezskuteczne wydatki poniesione przez komornika które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, obciążają wierzyciela?

Odpowiedz

Renata 14 lipca, 2015 o 22:25

witam
w dniu 05.11.2013r dostałam mandat kredytowy w wysokości 100 zł nie zapłaciłam, Wojewoda 17.12.2013 r. wystawił tytuł wykonawczy i przekazał sprawę do egzekucji Naczelnikowi Urzędu Skarbowego- 13.11.2014 r. akta sprawy w tym zakresie zostały przekazane komornikowi do prowadzenia egzekucji. Wpłatę należności głównej wraz z powstałymi kosztami egzekucyjnymi Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonałam w dniu 04.12.2014 r. W dniu 26.01.2015 r. Wojewoda wystąpił do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego ponieważ dłużnik, czyli ja dokonałam spłaty zadłużenia. Komornik w dniu 18.05.2015 r. wystawił postanowienie o umorzeniu egzekucji, gdzie obciążył mnie kosztami swojej ciężkiej wobec mnie pracy- czyli za korespondencję, której nie otrzymałam oraz opłatę stosunkową z art.49 ust.1 razem 355 zł. Moje pytanie brzmi, czy ja muszę komornikowi zapłacić tą kwotę?

Odpowiedz

Kate 23 lipca, 2015 o 04:11

Witam
Rodzice poręczycieli kredyt szwagrowi, który cały majątek ma zasłużony więc gdy kończyła się umowa kredytowa bank poinformował rodziców,że na nich leży obowiązek spłaty,rodzice nie zgadazli się na wykonanie takiego kroku więc bank oddał sprawę do komornika. Przyszedl list polecony o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, rodzice odpisali że posiadają renty i nic poza tym. Komornik zajął 1/4 świadczeń w trybie natychmiastowym.Poszłam do banku w celu przejęcia tego długu na siebie, bank udziela mi kredytu.Martwią mnie teraz dwie sprawy co bank zrobi z Komorniki który zajął emerytury rodziców? Poszłam do komornika z pytaniem ile kosztować mnie to będzie?dowiedziałam się,że 15% od sumy.Czyli skoro spłace 86000 długu to będę musiała od tej sumy zapłacić komornikowi 15%?a o co mam prosić w banku żeby pozbyć się na zawsze tego komornika?proszę o pomoc!

Odpowiedz

Ewa 23 lipca, 2015 o 14:57

Witam,

otrzymałam „do wiadomości” pismo od komornika wysłane do banku o zajęciu moich rachunków bankowych. Ponieważ na koncie nie miałam jeszcze zajęcia postanowiłam spłaciłam sama widniejące w korespondencji zadłużenie. Wysłałam również do komornika potwierdzenia dokonanych przelewów chociaż wiem, że środki na koncie miał od razu bo posiadał konto w tym samym banku co ja. Po jakimś czasie jednak bank zablokował mi konto, zrozumiałam, że zanim bank poinformowany zostanie o spłacie zadłużenia i tym samym o możliwości odblokowania rachunków musi upłynąć trochę czasu. Nie mniej jednak ponieważ temat się przeciągał postanowiłam zadzwonić do komornika. I co się okazało?

Ano to, że ponieważ spłaciłam dobrowolnie zadłużenie to w myśl paragrafu 49 ust 1 o komornikach opłata ta pobierana jest nie w wysokości 8 % a 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i do kwoty 500 zł, które już zapłaciłam muszę dopłacić jeszcze 200. Czy to jest zgodne z prawem? Ukaranie za spłacenie długu samodzielnie, działanie w dobrej wierze?

Bardzo proszę o pomoc, chcę się od tego odwołać i bardzo potrzebuję argumentów.

Odpowiedz

małgorzata 17 lipca, 2016 o 20:25

mam tak samo .Komornik powiedział ze jak splace dług sama to zapłace 15 % a jak zrobi to bank to 8% komornik odblokował konto ale boje sie wysłać mu te pieniądze a bank nie wiem czy przy odblokowanym koncie może to za mnie zrobic

Odpowiedz

małgorzata 17 lipca, 2016 o 20:40

mam ta sama sytuacje ze jak z dobrej woli spłace komornika to zapłace 15 % a jak bank to zrobi to 8 % co zrobić konto mam odblokowane dlaczego tak sie dzieje czy można to jakos obejsc

Odpowiedz

maciej 1 sierpnia, 2015 o 15:46

Mam zasądzone alimenty na byłą żone(rozwód z winy obu stron) Sprawa trafiła do komornika. w 2010 roku doszliśmy do porozumienia z byłą żoną która została potwierdzona na piśmie .Ja mam potwierdzone cofnięcie egzekucji natomiast była żona nie dostarczyła komornikowi tegoż dokumentu.W tej sytuacji dostarczyłem cofnięcie egzekucji komornikowi .Stwierdził , że musi to sprawdzic.Kiedy interwniowałem dlaczego nie odpowiada na oświadczenie o cofnięciu egzekucji stwierdził iż nie może podjąc działan gdyż moja była żona nie odbiera korespondencji.Więc chciałbym zapytac jaki jest mój status w takiej sytuacji i co powinienem teraz zrobic w celu obronienia się przed ewentualną egzekucją?

Odpowiedz

Marcinek 4 sierpnia, 2015 o 17:21

Witam, doszedłem do ugody z bankiem i spłacam regularnie (od ponad roku) wg harmonogramu umowy restrukturyzacyjnej normalne raty kredytu hipotecznego. Niestety w 2010-2012 z różnych powodów (sytuacja finansowa) popadłem w tarapaty i skończyło się egzekucją. Właśnie minął rok od zawieszenia egzekucji i teraz komornik naliczył sobie 30tys opłat stosunkowych z art 49.1 oraz 49.2 i chce ode mnie te pieniądze. dodam że w trakcie rocznej egzekucji pobrał tytułem swoich czynności kwotę rzędu 15tys (co uwzględnił w postanowieniu). Moje pytanie – czy jest jakakolwiek szansa nie płacenia tej ogromnej sumy, skoro już i tak zostałem skasowany na 15tys? Dodam też że nie ukrywałem majątku ani nie utrudniałem postępowania, od dnia rozpoczęcia egzekucji współpracowałem z komornikiem i nie sądzę aby jakiekolwiek koszty (a już na pewno nie 45tys!!!) poniósł w związku z egzekucją bo wszystko ode mnie dostał na talerzu (pracodawcę, moje rachunki bankowe, oświadczenie o majątku ruchomym itp – sam komornik stwierdził w dniu rozpoczęcia egzekucji że nie będzie mnie z ruchomości egzekwował bo za mało by uzyskał – ważne dla niego są moje dochody i rachunki bankowe). Toteż przez rok pobierał od wszystkich ściągniętych sum 8% i z tego urosło 15tys wspomniane wcześniej. Czy da się ułożyć z komornikiem czy pisać zażalenie – czy w ogóle jest szansa nie płacić już więcej bo przecież tyle pieniędzy już ze mnie ściągnął? Sytuacja przypomina kwadraturę koła – jak mnie zacznie windykować z tych pieniędzy to znowu przestanę spłacać kredyt (bo nie mam wolnych pieniędzy) i wpadnę w kolejną egzekucję. Czy są jakieś szanse na wybrnięcie z tej sytuacji? Najbardziej sensownym z mojego punktu widzenia rozwiązaniem byłoby dogadanie się z komornikiem że te 15tys które pobierał to jest jego a resztę odpuszcza….ja bym na tym poprzestał nie ciągał się po sądach, kancelariach etc…

Odpowiedz

Marcin 5 sierpnia, 2015 o 18:20

Dostałem z Sądu do uiszczenia grzywny 15/06/2015 z terminem płatności do 15/07/2015. Grzywnę zapłaciłem 29/07/2015. Otrzymałem zawiadomienie o wszczeciu egzekucji z dnia 04/08/2015. Czy w zwiazku z tym, iż zapłaciłem grzywne przed wszczeciem postepowania jest jakas szansa na uniknięcie kosztów egzekucji?

Odpowiedz

Grzesiek 7 sierpnia, 2015 o 10:25

Witam, bardzo proszę o pomoc! W 2007 roku SR wydał zakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (chodziło o dług wobec gminy za lokal komunalny) o czym nie mialem pojęcia. Od 2005 roku nie mieszkałem w tym lokalu, wyprowadziłem się nie będąc jeszcze osobą pełnoletnią. Zajmował go mój ojciec. W maju 2014 zostałem poinformowany o zajęciu wynagrodzenia. Od razu wniosłem do SR sprzeciw od nakazu zapłaty. 3.06.2014 dostalem postanowienie od komornika o zawieszeniu postępowania wobec mnie. 7 lipca 2014 postanowienie o całkowitym zawieszeniu postępowania. 2 października otrzymałem odpowiedź na sprzeciw, w której powód cofa wobec mnie pozew i zrzeka się roszczenia oraz wnosi o umorzenie postępowania wobec mnie. 13 października SR wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. A dziś dostaję od komornika postanowienie o umorzeniu postępowania z mocy art. 823 i wezwanie do zapłaty kosztów w kwocie ponad 1500zł w terminie 7 dni. Nadmienię, że komornik nie ściągnął nic w tej sprawie. Co mam zrobić w tej sytuacji? Nie chcę płacić kosztów za dług, który nie był moim długiem. Bardzo proszę o pomoc!

Odpowiedz

Marta 9 sierpnia, 2015 o 16:57

Zaplacilam komornikowi niby dlug,po czym wnioslam do Sadu pismo o przywrocenie terminu sprawy.Sad uchylil postanowienie egzekucyjne na podstawie,ktorego Komornik wyegzekwowal ode mnie dlug i kodzty komornicze.Co zrobic aby Komornik zwrocil to co pobral?

Odpowiedz

Angelika 10 sierpnia, 2015 o 18:42

Witam
Obecnie jestem zadłuzona w pewnej instytucji. Od 8 miesięcy spłacam dobrowolnie zadłuzenie w małych kwotach. Dzisiaj po rozmowie z wierzycielem dowiedziałam się że sprawa została oddana do komornika. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam od komornika żadnego pisma o wszczeciu egzekucji komorniczej. Czy w przypadku spłaty całości zadłuzenia do wierzyciela w dniu dzisiejszym, komorniak będzie mogł obciążyć mnie jeszcze dodatkowym i kosztami?

Odpowiedz

Tomasz 12 sierpnia, 2015 o 16:14

Sprawa dotyczy opłaty egzekucyjnej komornika. Dwa lata temu miałem do zapłacenia grzywnę i ksozty sądowe. Zapłaciłem pierwsze , a koszty sądowe w wys. 150zł. po prostu przeoczyłem. Po dwóch latach dostałem pismo od komornika. Pytanie co zrobić aby nie być obciążonym kosztami tej egzekucji. Dla jasności – koszty sądowe uregulowałem bezpośrednio na konto wierzyciela po otrzymaniu pisma od komornika…

Odpowiedz

Anna 13 sierpnia, 2015 o 22:12

Witam,

u mnie sytuacja podobna jak wyżej wymienione.
Miałam w tym roku komornika (dowiedziałam się z pracy, że jest wszczęte postępowanie !), oczywiście prędko poleciałam do wierzyciela i podpisałam z nim ugodę w MAJU 2015, i od tego czasu postępowanie zostało zawieszone! oraz 27/07/2015 całkowicie zakończone ponieważ bardzo szybko spłaciłam wszystko bezpośrednio do wierzyciela. A dziś idę na pocztę odbieram awizo, a tutaj komorniczyna chce 330 PLN opłaty stosunkowej. Czemu? wszystko wpłaciłam nawet przed terminem uzgodnionym z wierzycielem o 1 m-c wcześniej. Można jakoś zakwestionować tą kwotę lub czy komornik na prośbę moja możne odstąpić od tej opłaty. 330 to masa pieniędzy skąd takie kwoty! Można cokolwiek zadziałać w tej kwestii?

Będę wdzięczna za jakąkolwiek wskazówkę.

Odpowiedz

Jolanta 24 sierpnia, 2015 o 11:08

Witam, komornik obciążył mnie kosztami komorniczymi w wysokości 1/10 średniego wynagrodzenia.
Chcę zapłacić komornikowi należność przez przelew bankowy.
Czy dobrze rozumiem, że jak wpłacę pieniążki bezpośrednio z konta to zapłacę tylko 1/20 średniego wynagrodzenia.
Mam zapłacić 330 zł więc 1/20 to będzie – 150 zł
Aga

Odpowiedz

Beata 4 września, 2015 o 18:27

Witam pieknie, moja sprawa jest dość podobna do opisywnych. We wrześniu 2013 roku uiściłam i opłatę sądową i należną T Mobile kwotę, która wynikła z procesu sądowego i wykazanej zaległości wraz z odstetkami dla tej firmy. Mam na to elektroniczne dowody przelewów bankowych. Rozmawiałam też wtedy z kancelarią komorniczą po uiszczeniu wpłat i moje działania miały zamknąć pozytywnie tą sprawę. Termin realizacji wpłat był zgodny z wymaganiami. Po dwóch latach otrzymałam pismo z wyrokiem sądu, w którym wykazano, że wciąż niczego nie zapłaciłam, w związku z czym mam wyrok zajęcia komorniczego. Wysłałam już godzinę temu maila do kancelarii właściwego komornika z elektronicznymi dowodami wpłat, na których widnieje sygnatura sprawy i nr zaległej faktury. Czuję się oszukana i pokrzywdzona, w dodatku wszystko w świetle prawa. Proszę o podpowiedź co mam dalej z tym zrobić?

Odpowiedz

Andrzej 23 września, 2015 o 14:45

Witam.Moją sprawę prowadził komornik z innego miasta,odzyskał większą część swoich kosztów,sąd umorzył moją sprawę z powodu braku możliwości spłaty,po około dwóch latach komornik przypomniał sobie o pozostałej części jego kosztów nieco ponad 100zł.Pytanie czy miał On obowiązek zwrócić się najpierw do mnie z jakimś wezwaniem do zapłaty?,problem w tym że pomijając mnie zwrócił się do komornika z mojego miasta i z kwoty 100 zł zrobiło się prawie 500zł,to trochę paranoiczne,proszę o odpowiedz.
Dziękuje i pozdrawiam Andrzej

Odpowiedz

Gostek 24 września, 2015 o 06:54

Witam,
Może warto sprawdzić czy koszty komornicze nie uległy już przedawnieniu i jako przedawnione nie powinny być przedmiotem egzekucji komorniczej?

Pozdr.

Odpowiedz

Andrzej 5 października, 2015 o 16:36

Musiałem wpłacić 550 zł bo od 1 pażdziernika doszedł podobno vat na usługi komornicze,komornik do którego skierował sprawę swoich pozostałych kosztów stwierdził że te koszty które chciał pierwszy komornik przedawniają się po 10 latach,czy to prawda?

Odpowiedz

tomek 23 września, 2015 o 20:06

Witam. Miałem problemy ze spłatą kredytu w banku i po kilku miesiącach została wypowiedziana umowa, a następnie dostaliśmy tytuł egzekucji komorniczej i nakaz spłaty długu tj 29000 zł. Wszystko było by w porządku ale komornik zadzwonił do nas i zarządał w ciągu 3 dni aby przelać jemu kwotę 10000 zł bo jeżeli nie to wyśle info do pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia. Stanęliśmy z żoną na głowie aby zdobyć i przelać te piniądze na konto komornicze. Jedak po kilku dniach i tak wysłał info do pracodawcy i do banku o zajęcie konta. Po miesiącu podpisaliśmy ugodę z bankiem i bank przesłał pismo odnośnie ugody do komornika. Niedawno otrzymałem koszty egzekucji tego postępowania. Czy w tym przypadku jest podstawa do odwołania kosztów egzekucji i złożenia zażalenia na czynności tego komornika.

Odpowiedz

KLZBIETA 27 września, 2015 o 22:01

mam problem i nie wiem jak go rozwiazac.ZROBILAM WYPADEK SAMOCHODOWY NIE MIALAM PRAWOJAZDY UBEZPIECZLNI ZA TEN WYPADEK JESTEM DLUZNA 50TYS.TROCHE SPLACILAM POZNIEJ PRZESTALAM PLACIC WYMELDOWALAM SIE Z POLSKI NA STARY ADRES PRZYSZEDL KOMORNIK NIESTETY UKRYWAM SIE W NIEMCZECH I TAM PRACUJE CZY MOGA MNIE TAM ZNALEZDZ.JESZCZE JEDNO PYTANIE POWIEDZIELI MI ZE MUSZE SPLACAC TO OD NOWA NIE WIEM DLACZEGO JAK JUZ COS SPLACILAM.KOLEGA MOJEJ MAMY KOMORNIK KAZAL POCZEKAC JESZCZE ROK I MI UMORZA CZY TO PRAWDA.TO STALO SIE 7 LAT TEMU PROSZE O WYCZERPUJACA ODPOWIDZ ZC CO SERDECZNIE DZIEKUJE

Odpowiedz

teresa 28 września, 2015 o 08:04

mam kilka spraw komorniczych-cztery….z przeszlosci…komornik juz ok 15 l.scviąga naleznosc..do chwili obecnej.wowczas mialam na utrzymaniu 5 dzieci..maz pijak.obecnie jestem po rozwodzie .dzieci za chlebem wyjechali w swiat.zostalam sama sobie.komornik z emerytury zabiera mi ponad 300 zl…emerytura moja 1100 zl…sam czynsz wynosi 800 zl…a gdzie prąd…media..leki zycie…co moge zrobiec..gdzie sie zwrocic o umorzenie spraw rub odsetek….do grobowej deski nie splace zadluzenia…20 tys pozostalo do splaty.otrzymalam podzial spraw…prosze…nie stac mnie na nic…na dzieci nie moge liczyc..ami są w potrzebie….pomozcie..doradzcie…gdzie i do kogo sie zwrocic o pomoc…trwa ta cala procedura ok 15 …lat jak nie dluzej..

Odpowiedz

Damian 29 września, 2015 o 14:59

Czy komornik może wszcząć egzekucję długu po 15 latach za usługi telekomunikacyjne które uznane były przez wyrok sądu w 2000r.? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Rafał Rojek 2 października, 2015 o 15:52

Może. Pytanie tylko ile lat minęło od umorzenia ostatniej egzekucji? jeśli więcej niż 10 to należność główna jest przedawniona i można żądać od wierzyciela umorzenia egzekucji wskazując że wytoczy Pan powództwo przeciwegzekucyjne (840 Kodeksu postępowania cywilnego). Jeśli więcej niż trzy to mogła się przedawnić znaczna część odsetek, ale należność główna nie. Więcej dowiesz się tu: https://przedawnione.pl/egzekucja-przedawnionych-odsetek/ lub tu: https://przedawnione.pl/wezwanie-wierzyciela-do-ograniczenia-egzekucji/

Odpowiedz

Damian 5 października, 2015 o 10:06

Nie bardzo rozumiem od umorzenia ostatniej egzekucji? Nigdy nie miałem żadnych umorzeń.

Odpowiedz

marek 12 października, 2015 o 12:47

Niebawem wyjeżdżam za granice na rok,mam tutaj zobowiązania wobec Zusu które od jakiegoś czasu spłacam komornikowi US do ręki.Ostatnio poprosiłem go o nr konta na który mogę wpłacać będąc za graniecą.I jak myślicie ,co stwierdził pan komornik? Ze nie ma takiej możliwości,dług będzie rósł,albo mam sobie poszukać kogoś w Polsce kto będzie za mnie płacił.
Pytam dlaczego? to nie średniowiecze,chyba można robić przelewy?

Odpowiedz

Joanna 15 października, 2015 o 20:08

Witam,
Bardzo proszę o szybką odpowiedź ponieważ mam tylko dwa dni na ewentualne złożenie pisma.
Komornik prowadził moją sprawę ale jego egzekucja była bezskuteczna i wierzyciel po około 2 latach przekazał sprawę do innego komornika, z którym zawarłam ugodę i dobrowolnie wpłacam comiesięczne „raty”. Poprzedni komornik, który był „bezskuteczny” żąda zapłaty kosztów egzekucyjnych.
Czy ma do tego prawo? Czy mogę się jakoś odwołać? Ponieważ tą sprawą zajmuje się inny komornik dla którego także muszę zapłacić za koszty egzekucyjne. Muszę zapłacić za tą samą sprawę dwóm niezależnym komornikom?
Dziękuję
Joanna

Odpowiedz

Aneta 26 października, 2015 o 09:51

Jak mam odwołac sie od kosztów egzekucyjnych, które naliczył mi komornik, który poza zablokowaniem mojego konta nic nie więcej nie zrobił a koszty naliczył w kwocie 430 zł. Nie pracuję i na konto wpływają mi swiadczenia rodzinne z MOPSu. Uwazam, iż jego wkład w moje spłacenie długu był niewielki gdyz wierzyciel naliczył mi przy całkowitej spłacie 960 zł a komornik gdybym dług chciała spłacić u niego prawie 1400. Wierzyciel informował mnie iż jeśli do komornika nie wpłynie zadna wpłata z mojej strony komornik pobierze swoją opłatę w wysokości 5% całego długu jeśli spłacę ten dług bezpośrednio u wierzyciela. Tak też zrobiłam i 2.10.2015 spłaciłam dług w firmie BEST a wczoraj otrzymałam pismo od komornika iż do zapłacenia kosztów komorniczych mam 430 zł. W/g mnie jest to kwota zbyt wysoka podłóg całego zadłużenia i biorac pod uwage fakt iż tak naprawdę nie zrobił nic co by spowodowało tak wysokie koszty. Liczyłam sie z kwotą do 100 zł i taką mogłabym jeszcze zapłacić ale 430 zł nie jestem w stanie. Co mam robic?

Odpowiedz

Ania 13 listopada, 2015 o 20:53

Witam dostałam pismo pod tytułem „wezwanie do zapłaty naleznosci” od komornika sondowego z sprawie nie spłacenia provident. Provident nawet się że mną nie kontaktował od roku. A wiec
Czy jeśli zacznę spłacać to chociaż po 100 zł miesięcznie to czy ominie mnie rosniecie % u komornika i jego odwiedziny. Mój Jedyny dochód to 500 zł i jestem bezrobotna. Mieszkam u mamy i w dodatku wynajmuje od niej pokój bo się nie dogadujemy. Dziecko do przedszkola w dodatku chodzi więc też są to dla mnie koszta. Co powinnam zrobić.

Odpowiedz

Łukasz 20 listopada, 2015 o 15:44

Witam,
We wrześniu zapłaciłem mandat karny w wysokości 200 zł na przewidziane do tego konto Urzędu Wojewódzkiego. W listopadzie dostałem zawiadomienie od US o zajęciu z konta bankowego 200 zł +12 kosztów egzekucyjnych za nie zapłacenie tegoż mandatu. Poszedłem do Urzędu Skarbowego z dowodem wpłaty i w US uznali mi odstąpienie od czynności zajęcia 200 zł po udzielonej informacji o zaksięgowaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego ale Pani w US stwierdziła, że ja będę musiał uiścić 12 zł kosztów egzekucyjnych. Co może mi Pan poradzić w tej sytuacji.Czy maiła rację?

Odpowiedz

Marta 1 grudnia, 2015 o 20:29

Witam,
mam pytanie odnośnie możliwości zaskarżenia postanowienia o zakończeniu postępowania egzekucyjnego wydanego przez komornika.
Krótka historia: wierzyciel – firma Presco, nakaz zapłaty i klauzula wykonalności wydana przez e-sąd w Lublinie, korespondencja wysyłana na nieistniejący adres (dług powstał w oparciu o skradziony dowód osobisty) i w końcu komornik zajmujący moje konto (moment, w którym dowiedziałam się o istnieniu długu). Złożyłam do e-sądu skargę na orzeczenie referendarza, czekam na uchylenie klauzuli wykonalności.
ALE właśnie otrzymałam od komornika zawiadomienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego wobec ściągnięcia wszystkich należności, łącznie z wykazem kosztów postępowania.
PYTANIE: czy powinnam już w tym momencie wnieść jakiś sprzeciw wobec zamknięcia postępowania? Spodziewam się uchylenia klauzuli wykonalności ze względu na błędny adres na który wysyłano dokumentację, ale nie mam gwarancji że otrzymam informację przed upływem trzymiesięcznego terminu o którym mowa w poście.
Ponadto dług nie jest moim długiem, udokumentowałam kradzież dowodu osobistego na podstawie którego zaciągnięto zobowiązanie. Czy istnieje jakiś sposób na odzyskanie pieniędzy zajętych przez komornika (na rzecz Presco i na poczet kosztów) jeżeli egzekucja generalnie jest bezzasadna? Czy z uchyleniem klauzuli wykonalności w ręku mogę złożyć wniosek do komornika o zwrot całej kwoty?
Będę bardzo wdzięczna za pomoc.

Pozdrawiam,
Marta

Odpowiedz

Rafał Rojek 10 grudnia, 2015 o 16:19

Witam, z tego co Pani pisze, w sdzie nie zapadło jeszcze żadne rozstrzygnięcie. Nie ma więc Pani podstawy do zmiany postanowienia komornika, który zakończył egzekucję z uwagi na wyegzekwowanie całej kwoty zadłużenia.

Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie będzie Pani miała takiej możliwości. Proszę zapoznać się z treścią całego art. 49 Ustawy o komornikach sdowych i egzekucji, a w szczególności z ust. 2a oraz 2b, których treść brzmi:

2b. Jeżeli wykazanie okoliczności, o których mowa w ust. 2a, nie było możliwe przed prawomocnym zakończeniem postępowania egzekucyjnego, dłużnik może złożyć wniosek o uchylenie postanowienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku pobrania opłaty – także o jej zwrot. W tym przypadku dłużnik obowiązany jest wykazać, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 2b, wnosi się do komornika w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od daty uprawomocnienia się orzeczenia wywołującego skutki, o których mowa w ust. 2a, albo od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego utratę mocy przez orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności.

W skrócie oznacza to, że gdy uda się Pani uzyskać z sądu orzeczenie świadczące o uchyleniu tytułu lub utratę przez niego mocy. W takim wypadku ma Pani 3 miesiące na to żeby żądać od komornika zmiany postanowienia o umorzeniu w ten sposób że obciąży kosztami wierzyciela a nie panią. Kwot przekazanych przez komornika będzie Pani mogła z kolei dochodzić od wierzyciela.

Odpowiedz

anna 1 grudnia, 2015 o 23:47

Witam serdecznie. Proszę mi powiedzieć czy jeżeli Spółka Akcyjna zmieniła właściciela i adres ,nie nadając na siebie nowej klauzuli do nakazu zapłaty wydanego na poprzedniego wierzyciela to mogą na podstawie tamtej klauzuli egzekwować ode mnie należność? Dług powstał w 2002 r., spółkę przejęto w 2011 ale nie zmienili na swoje dane klauzuli. Czy mogę powołać się na niewłaściwe działanie komornika i w konsekwencji do przedawnienia roszczenia? Czy nie muszą zmieniać klauzuli? dziekuję 🙂

Odpowiedz

Anna 3 grudnia, 2015 o 10:13

Witam, mam takie pytanie. Jeżeli komornik dostarczył mi zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na kwotę 100.000zł, a ja dogadałam się z bankiem i podpisuje ugodę to dlaczego muszę komornikowi płacić 5.000zł ? I czy w ogóle muszę mu płacić taką kwotę tylko za list? Bank wycofa egzekucję a komornik chce spłaty kosztów egzekucyjnych. Czy mogę się od tego uchylić?

Odpowiedz

Patrycja 3 grudnia, 2015 o 10:17

Witam,
na moim koncie bankowym jest zajęcie komornicze. Po kontakcie z komornikiem ponieważ nie wiedziałam czego ono dotyczy udało mi się ustalić, że zajęcie dotyczy zadłużenia do którego wyrok został wydany w 2008 roku, o którym nawet nie wiedziałam ze względu na zmianę miejsca zamieszkania a dopiero w chwili obecnej wierzyciel wystąpił do komornika o wszczęcie egzekucji. Czy wierzyciel miał prawo czekać z wszczęciem egzekucji ponad 7 lat ( kiedy to odsetki przewyższyły kwotę zadłużenia).

Odpowiedz

irena 9 grudnia, 2015 o 21:06

mam pytanie,zawiadomienie o wszczęciu egzekucji wysłane 03-12-2015 a zapłacić miałam 1.grudnia 2014r. dopiero wróciłam 29.11.2015 czyli nie było mnie w kraju byłam u syna a list odebrała matka ,jeśli zapłacę 400 zł mojego długu to co zrobić żeby uniknąć komornika żeby nie przyjechał proszę o dobrą doradę bo komornik naliczył jeszcze raz tyle ,czekam na odpowiedz szybką,pozdrawiam

Odpowiedz

Daniel 11 grudnia, 2015 o 16:25

Witam chciałbym zapytac sie o koszta komornicze.
Splaciłem Caly dług w 4 ratach tak jak rozmawialem z komornikiem( Poszedłem na ugodę),a on zajał mi moje konto bankowe od wolnych srodków, moje pytanie brzmi Czy zrobił to przepiusowo czy nie.
I ile moze kosztować mnie Koszt komornika?
dodam ze splaciłem Cala kwote (zadłuzenia) kwota z odsetkami wynosila 1300 zł
Proszę o pilna odpowiez

Odpowiedz

Sylwester 17 grudnia, 2015 o 17:08

Przedstawię moją sytuację. spółdzielnia mieszkaniowa wygrała sprawę w sądzie i uzyskała wyrok nakazujący mi opuszczenie bezprawnie zajmowanego lokalu. Prezes złożył wniosek do komornika o eksmisję. Ja w międzyczasie zdołałem spłacić zadłużenie lokalu i uzyskać członkostwo w w/w spółdzielni do czego przychyliła się rada nadzorcza spółdzielni. Lecz poniosłem też koszty komornicze, które to zapłaciłem spółdzielni ponieważ wcześniej to ona zapłaciła komornikowi. Postępowanie komornicze w trakcie jego trwania ograniczyło się do wysłania mi nakazu opuszczenia lokalu, potem zostało zawieszone, a teraz umorzone. Poza tym komornik nie wykonał żadnych czynności. Komornik przejął wszystkie pieniądze na swoje koszty 6491,12 zł. Przedstawił mi je w postanowieniu o umorzeniu postępowanie komorniczego. Czy jest możliwość odzyskania tych pieniędzy?

Odpowiedz

Marek 2 stycznia, 2016 o 13:08

Witam serdecznie,
Mam pytanie; czy komornik po otrzymaniu od sądu postanowienia o cofnięciu klauzuli wykonalności ma prawo ściągnąć z mojego konta bankowego jeszcze jakieś pieniądze ?
Zajęcie kwoty na moim koncie bankowym nastąpiło 5 dni po tym jak kancelaria komornicza potwierdziła odbiór postanowienia przesłanego przez sąd ale przed tym jak złożyłem wniosek o umorzenie postępowania.
Będę wdzięczny za odpowiedz i przesyłam szczere wyrazy szacunku za to jak Pan pomaga ludziom z takimi jak ja problemami.

Odpowiedz

Darek 4 stycznia, 2016 o 15:12

czy komornik może wstrzymać wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości bez spłaty kosztów postępowania egzekucyjnego?Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z art.823. Z MOCY SAMEGO PRAWA.

Odpowiedz

Rena 5 stycznia, 2016 o 17:40

Witam!od trzech lat regularnie spłacam dług w ultimo a w grudniu dostałam od komornika wezwanie do zapłaty kosztów egzekucyjnych za ten sam dług a do komornika dług skierowała firma Best z Gdyni z tego wynika ze mój dług jest w dwóch firmach windykacyjnych naprawde nie wiem co robić zaznaczam ze ten dłlug jest nadal spłacany.Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jacek 11 stycznia, 2016 o 15:59

Mam pytanie. Czy przedawnieniu mogą ulec też odsetki od alimentów i kiedy?. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Fiorella 20 stycznia, 2016 o 14:29

Witam serdecznie , mam pytanie dotyczące zadłużenia umowy kredytowej .
W 2012 toczyła się sprawa w sądzie i zapadł wyrok i został mi przydzielony komornik i pobierał mi on co miesiąc z renty daną kwotę , a następnie po zmianie miejsca zamieszkania znów zmienił mi się komornik i on pobierał wciąż tą daną kwotę na rzecz Banku i w 2014 roku dług został w całości spłacony. Do czego zmierzam w roku 2015 otrzymałam pismo do Sądu do którego należę z treścią nakazu zapłaty za ten dług Bankowy. Okazało się , że Bank sprzedał ten dług co został już spłacony Niestandaryzowanej Prokurze i oni wytoczyli mi sprawę i ponownie chcą ściągać mi za ten sam dług Bankowy w dodatku wyrok jeszcze się nie uprawomocnił , a Ja już otrzymałam pismo od komornika o zajęciu mojego rachunku bankowego , gdyż Niestandaryzowana Prokura zleciła mu ściągnięcie długu i nie wiem Jak można po raz kolejny ściągać za to samo ? I czy bank ma prawo sprzedać Niestandaryzowanej Prokurze dług ,który prawnie był ściągany co miesiąc przez komornika i został on w całości spłacony na co mam dokumentacje?
Bardzo proszę o jakąś fachową pomoc bo nie mam pojęcia co na chwilę obecną mam robić …

Odpowiedz

Rafał Rojek 28 stycznia, 2016 o 09:53

Witam, jeśli rzeczywiście dług został w całości spłacony pierwotnemu wierzycielowi, powinien Pan wezwać obecnego wierzyciela do umorzenia egzekucji wykazując dokumentami, że należność ta została w całości spłacona pod rygorem wytoczenia Prokurze powództwa opozycyjnego z art. 840 K.p.c. Może też okazać się, że Prokura nabyła wierzytelność zanim ta została spłacona przez Pana, a pierwotny wierzyciel nie poinformował komornika o cesji. Wtedy powinien Pan zwrócić się do pierwotnego wierzyciela o zwrot ściągniętych kwot. Może tu być pewnie jeszcze wiele innych wariantów, wszystko zależy od konkretnej sytuacji – najlepiej gdyby Pan poszedł z całą dokumentacją do prawnika. Bez analizy sprawy nie da się udzielić Panu właściwej odpowiedzi, a można jedynie gdybać.

Odpowiedz

Edyta 1 lutego, 2016 o 14:03

Witam. Mam pytanie odnośnie uchylenia klauzuli. W zeszłym roku po wcześniejszym uzgodnieniu zaczęłam spłacać swój dług w ratach komornikowi z obawy przed zajęciem pensji. Taraz otrzymałam pismo z sądu o uchyleniu klauzuli i nakaz zapłaty, gdyż porzednie doręczne były na zły adres. W związku z tym chciałabym zapytać jak odzyskać pieniądze od komornika, aby wpłacić wierzycielowi i czy będę musiała ja ponosić koszty komornicze?

Odpowiedz

Bozena 2 lutego, 2016 o 07:44

Witam W 2011r dostałam mandat ze strazy miejskiej ktorego nie zaplaciłam.Sprawa trafiła do Sadu bez mojego udziału a pózniej do komornika.Mandat był w wysokości 100 zl z czego komornik naliczył dla siebie 300zł.Zapłaciłam komornikowi 200zl, 100zl za mandat 80 za koszty sadowe oraz 20zl wiecej bo myslalam ze nalezy sie 15% a on nachodzi mnie caly czas ze jeszcze mam zapłacic 280zl.Teraz straszy mnie jeszcze ze zabierze mi samochód.Prosze o odpowiedz czy mógł tyle naliczyć i czy przy takiej kwocie moze mi zabrac samochód?

Odpowiedz

wioletta 2 lutego, 2016 o 11:05

Witam serdecznie mam komornika od 2013 roku ,moim wierzycielem jest moja teściowa,długi spłaciłam i Jej i odsetki komornicze lecz mam problem ponieważ Ona czyli jako wierzyciel nie chce mi po złości wycofać egzekucji komorniczej.Komornik mi nalicza przez to odsetki które muszę płacić tj 120 zł miesięcznie ,proszę mi doradzić co robić ?

Odpowiedz

Mariusz 3 lutego, 2016 o 12:01

Dzień dobry,
Proszę o informację na temat opłat komorniczych. Bank złożył wniosek o egzekucję. Komornik zajął mi emeryturę w wysokości ok. 25% i przez 3 miesiące przekazywał te środki do banku. Porozumiałem się z bankiem i na wniosek banku komornik zawiesił postępowanie. Do dzisiaj spłacam comiesięczną ratę do banku. Po ponad rocznej „ciszy” ze strony komornika otrzymuję od niego Postanowienie o kosztach egzekucji a w uzasadnieniu jest napisane, że: Postępowanie egzekucyjne prowadzone było zgodnie z wnioskiem wierzyciela Postanowienie z dnia 12-08-2014r. komornik zawiesił postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnych do dalszego prowadzenia i nie złożył wniosku o podjecie zawieszonego postępowania. Postępowanie egzekucyjne umorzyło się zatem z mocy samego prawa zgodnie z art. 823 kpc. Z tych względów należało postanowić jak wyżej.
Naliczył mi komornik 2 700,22 plus VAT z art. 49 ust. 2 (5%) opłaty egzekucyjnej. Czy wolno mu to było zrobić. Słyszałem, że Trybunał Konstytucyjny już w 2006 roku zakwestionował ten zapis, że wynagrodzenie komornika powinno być płacone od wielkości ściągniętego długu.

Odpowiedz

Marta 9 lutego, 2016 o 13:09

witam , czy mozna kwestionować wysokość oplaty egzekucyjnej która przy wierzytelności 190 zł wyniosła 324 zł? przy czym nie bylo zajete konto ani wynagrodzenie a wierzytelność spłaciłam na konto wierzyciela ktory umorzył postępowanie jak jest ustalana ta opłata ?

Odpowiedz

Marek 9 lutego, 2016 o 15:25

Witam,
dostałem od Komornika Sądowego WEZWANI DO ZAPŁATY KOSZTÓW POD RYGOREM WSZCZĘCIA EGZEKUCJI.
Jestem wierzycielem a od dłużnika komornik nie odzyskał pieniędzy.
Co mam zrobić?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Maria 11 lutego, 2016 o 14:08

Komornik podjął czynności bez posiadania oryginału tytułu wykonawczego. Czy mogę w związku z tym złożyć skargę na czynności komornika iż podjął egzekucję bez oryginału tytułu wykonawczego?
Czy w związku z takim działaniem komornika można wnosić do Sądu o umorzenie postepowania lub zawieszenie.

Odpowiedz

Ewa 11 lutego, 2016 o 18:40

Dzień dobry.
Moj maz zostal ukarany mandatem karnym w wysokości 500zł.W związku z tym,ze nie byl w stanie uregulowac calosci mandatu,wplacil 50 zl rownoczesnie zwracajac sie do stosownego organu (Urzad Wojewodzki) o umorzenie mandatu lub ewentualnie o rozlozenie go na raty.W odpowiedzi otrzymal pismo z prosba o dostarczenie dodatkowych dokumentow.Uznal,ze sprawa bedzie sie ciagnela zbyt dlugo i postanowil wplacic kolejna rate mandatu.Po wpalceniu w sumie 100zł otrzymal pismo o wszczeciu postepowania egzekucyjnego.Wpłacil wiec 400 zł+ 27zł-koszty egzekucyjne.Po miesiącu otrzymał pismo z Urzedu Skarbowego z upomnieniem o należność 27 zł (którą już zapłacił).Zadzwonil wiec do Urzedu Wojewodzkiego,zeby wyjasnic sprawę.Otrzymal informację, ze wszystkie naleznosci zostaly przez niego wplacone i moze byc spokojny.Dzien po rozmowie telefonicznej z jego konta zostala pobrana oplata 27 zł + 30 zł (opłata pobrana przez bank za transakcję).
Proszę o radę, w jaki sposób mąż powinien teraz postępować,aby odzyskać powyższe kwoty.

Odpowiedz

KATARZYNA 26 lutego, 2016 o 08:07

Witam,

Proszę o informację czy mogę starać się o umorzenie kosztów komornika, egzekucji. Dostałam wezwanie do zapłaty od komornika na kwotę 900 zł. Ogólnie to sprawa wygląda tak: niezapłacony mandat na kwotę 180 zł KM i teraz chcą aż 900 zł !!!! Pracuje na umowę zlecenie 1400 zł/mies. z czego 310 zł bilet KM, ok 100 zł bilety ZTM, 300 zł kredyt i 600 zł kredyt to razem 1300 zł. Z wypłaty mi zostaje 100 zł. Mój mąż ma 2500 zł/mies z czego płaci 1000 zł zaległych długów i 300 zł na dojazd do pracy 100 zł TV. Na utrzymaniu 6 letni syn chodzi do szkoły. Mieszkamy przy rodzicach bez majątku tylko stary samochód. Gdzieś wyczytałam iż w sytuacji kiedy skomplikowana jest sytuacja finansowa i iż ściągnięcie takich kosztów mocno nadszarpnie tą sytuacje jest możliwość dochodzenia o umorzenie tych kosztów. Czy to prawda.

Pozdrawiam

Odpowiedz

waldi 1 marca, 2016 o 07:50

Witam
Mam pytanie,przez dwa lata miałem zajęcie na wyplacie
Dług nie został splacony a mimo to bank wycofał komornika nie podając przyczyny.Komornik przyslal mi pismo o koszty. Wyliczył ze zapłaciłem 7000 i jeszcze chce 4600 .
Czy jest jakaś szansa aby uniknąć tych kosztów? Jak ewentualnie napisać pismo do komornika.

Odpowiedz

Agnieszka 11 marca, 2016 o 10:51

Witam. w skrócie..w zeszłym roku w grudniu kiedy pracowałam na umowe zlecenie w Niemczech przyszło pismo od komornika na łaczna kwote po zliczeniu 1026zł.od razu napisałam maila do kancelari o rozłozenie na raty poniewaz pracujac na umowe zlecenie mozna zabrac mi całosc a ja sama utrzymuje i wychowuje syna i jest to jedyne zródło utrzymania do tego mam juz komornika i zabiera mi prawie 2 tys co miesiac. Pani sekretarka odpowiedziała ze jesli bede płacic 300złco miesiac to nie wyda nakazu wejscia do domu. rozumiem ze pani sekretarka ma taka moc. Niestety kwota 300 to akurat wtedy to było duzo..wiec wpłacałam po 100zł. po 2 miesiacach weszło jednak zajecie z wynagrodzenia..od tego komornika…zadzwoniłam i pani sekretarka powiedziała ze mam to spłacic z pensji ,ja mówie ze sama wychowje syna, ze istnieje kpc 833&2 na co ona ze nic takiego nie istnieje ze mam płacic i koniec. poprosiłam o bezposrednia rozmowe z komornikiem lub asesorem tłumaczac ze jestem w pracy w Niemczech ze nie mam mozliwosci przyjazdu (dzwoniłam w dniu i godz kiedy przyjmował komornik) usłyszałam ze nie ma takiej opcji ze do godz 16 mam czas zeby przyjechac!! oficjalnie złozyłam pismo tzn maila, brak odp . Pani wyparła sie wszystkich maili od grudnia powiedziała ze nigdy zaden mail ode mnie nie doszedł. oprócz tego od grudbia kiedy dług był 1026zł po wpłacie tych 2*po 100zł w lutym dług wyniósł juz 1139zł. jak?dlaczego?odsetki gorzej niz w chwilówkach. 2 tyg temu po powrocie do pl złozyłam pismo poniewaz zabrał mi wszystko,nie uwzgledniajac 833&2 . czy my zwykli ludzie chociaz ze dłuznicy nie mamy zadnych praw?

Odpowiedz

Amelia 30 marca, 2016 o 15:02

Witam. Jakiś czas temu (w 2011 R.) Miałam zadłużenie wobec urzędu sk. Zadłużenie splacilam. Wiem ze były tam też koszty egzekucyjne, które mam wrażenie, że również na koniec spłaty uregulowalam. Teraz w lutym otrzymałam pismo, że tego nie zapłaciłam (tych kosztów egzekucji). Próbuję to odnaleźć, sprawdzić, ale po tylu latach nie jest to łatwe. W między czasie nie mialam zadnego pisma, upomnienia z US. Mam pytanie po jakim czasie to się przedawnia jesli w ogole przedawnia? Pamiętam jedynie z rozmowy z panią z urzędu że nie wysyłają i nie dają żadnego pisma kończącego sprawę z którego wynikałoby,, że wszystko mam opłacone. Jest jakiś sposób, czy ta sprawa jest przedawniona lub odwołanie się by nie musieć tego płacić zwłaszcza że nie jestem teraz pewna czy to błąd urzędu czy mogę niedopatrzenie. Nie mam jak tego zweryfikować. Z góry dziękuję za podpowiedź.

Odpowiedz

Pan Hans-Peter Kappens 1 kwietnia, 2016 o 14:42

Targobank zapewnia osobistych i biznesowych usług bankowych dla korporacji, agencji rządowych, instytucji finansowych, jak i indywidualnych konsumentów na całym świecie. Firma oferuje różne produkty depozytowe, w tym rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, certyfikaty depozytowe, jak i indywidualnych kont emerytalnych. Zapewnia również karty kredytowe, kredyty, nieruchomości i kredytów hipotecznych studentów pożyczek kredytów dla przedsiębiorstw Pożyczki rzeczywiście do wszystkich celów i bankowości internetowej, doradztwa finansowego, planowania emerytalnego oraz usługi planowania nieruchomości. Firma została założona w 1926 roku i ma swoją siedzibę w Dusseldorf, Niemcy. Targobank INC … Kontakt z nami teraz za transakcje pilnych i natychmiastowych pożyczek wszelkiego rodzaju na: targo_bank@yahoo.com
Banku Mail: targo_bank@yahoo.com
Pan Hans-Peter Kappens
Naczelny

Odpowiedz

iwona 9 kwietnia, 2016 o 16:44

witam wyrok sadu zasadzajacy od dłuznika 500 zł na moją rzecz ( pobicie, kradzież ) sprawa o wyegzekwowanie nalezności trafiła do komornika, Musiałam zapłacic komornikowi 160 zl tytułem „poniesionych kosztów” ( smiech ), nie mógł znależć dłuznika i jego adresu , pomogłam ustaliłam , przekazałam , mijają kolejne miesiace i nic na moje zapytanie co zrobione w mojej sprawie otrzymuję odpowiedz w toku. Mineło 1,5 roku otrzymałam info.ze sprawa umorzona, brak konta bankowego dłuznika i nieruchomosci. Przeciez to kpina czy w mieszkaniu dłuznika ( jesli komornik tam był ) , nie ma komórki ( napewno posiada)m ,telewizora czy innych rzeczy któer mozna spiniężyć, a z czego zyje? To chyba zart komornik nie zrobił nic podane miał na tacy zagarnął moje 160 zł, czuję się okradziona i wykorzystana!Czy mozna zmienić komornika, Gdzie złożyć skargę tylko nie do sądu bo znowu wydac 100 zł, to zart, i co zrobić bo nie wierzę że dłuznik nie ma zadnych pieniędzy , samochodu, komputeram który mozna zlicytować.

Odpowiedz

ewa 13 kwietnia, 2016 o 19:36

Witam,
pomóżcie bo oszaleję. Zadaję proste pytania i nie dostaję odpowiedzi od prawnika.
Co w takiej sytuacji z wynagrodzeniem komornika?
Dom warty wg wyceny rzeczoznawcy 600tys. Kredytu do splaty 440tys zł. Wpisal się wierzyciel prywatna osoba z hipoteka przymusowa na 50tys. /walcze w sądzie ale gdybym przegrała/ Będzie pierwsza licytacja 3/4 oszacowania czy wystawią dom za 450tys. Np. ktos kupi.W pierwszej kolejnosci komornik pobierze oplatę 15% od 50tys? potem bank kredyt a dla wierzyciela nic. To czy w tej sytuacji licytacja była konieczna tylko po to by komornik capnął swoją kasę a wierzyciel nic. Czy moze wtedy byc taka licytacja i czy ma sens? Mozna to gdzieś zaskarżyć? Czy faktycznie komornik wtedy wezmie najpierw swoją zaplate pomimo ,iż wierzyciel nic nie dostanie ? Albo wzrosnie kurs euro i nawet nie starczy na splatę kredytu czy komornik tez najpierw weżmie swoja kasę? Bank chyba wtedy jak zabraknie to nie zdejmie hipoteki i przejdzie za domem na nowego wlasciciela to co zabrakło.

Odpowiedz

Tomasz 25 kwietnia, 2016 o 16:07

Ile opłat egzekucyjnych może pobrać komornik? Po spłaceniu długu przysłali mi po kilku miesiącach jeszcze odsetki + oczywiście kolejne opłaty egzekucyjne . Zapłaciłem 80 zł odsetek i ok 300 zł opłat egzekucyjnych(informację ta dostałęm po 5 miesiącach uiszczenia długu i kosztów postępowania), po czym wysłałem zapytanie do nich na e-mail czy jeszcze im jestem coś dłużny by mieć pewność, że znów mi czegoś nie wcisną to otrzymałem odpowiedź o kolejnych kosztach 228,84 opłata egzekucyjna 52,63 VAT i wydatki gotówkowe 15,64. Wcześniej już płaciłem i postępowanie sądowe i opłatę egzekucyjnąi teraz znowu mimo iż wszystko spłaciłem. Można tak? 🙂

Odpowiedz

Rafał 17 maja, 2016 o 11:02

Panie Mecenasie,
zgodnie z Pana sugestią wniosłem skargę na czynności komornika – postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucji oraz przyznaniu wierzycielowi kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym (koszty te zostały już ściągnięte wraz z należnością główną). Sądu uwzględnił moją skargę i wydał postanowienie o uchyleniu przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa oraz kosztami postępowania egz. w całości obciążył wierzyciela, przyznał tez na moją rzecz zwrot kosztów postępowania skargowego. Bardzo proszę o informację co dalej – zakładając że wierzyciel nie zaskarży tego postanowienia czy mam wystąpić o zwrot kosztów do komornika czy bezpośrednio do wierzyciela ?

Byłbym także niezmiernie wdzięczny za wskazanie co dzieje się z kosztami postępowania w epu po uchyleniu nakazu zapłaty? czy o zwrot tych kosztów, które zostały wyegzekwowane przez komornika wraz z należnością główną mam wystąpić do wierzyciela? Czy warto występować o zwrot wszelkich ściągniętych należności już teraz czy poczekać do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd w postępowaniu zwykłym?

Będę niezmiernie wdzięczny za Pana radę

Odpowiedz

Paweł 1 czerwca, 2016 o 15:39

Witam. Mam takie pytanie. Ile ma czasu komornik na wpłatę na konto wierzyciela bo chodzi o to że ostatnia wpłata z jego strony była w marcu a mamy czerwiec więc wydaje mi się że trochę coś tu nie gra. Jeżeli mam racje to co mogę zrobić w tej sytuacji ? Z góry dzięki.

Odpowiedz

Natalia 4 czerwca, 2016 o 16:03

Witam,
Panie Mecenasie,
jak nalezy postapic w celu odzyskania kosztow postepowania egzekucyjnego bezposrednio od wierzyciela? Wyjasnie: tytul wykonawczy utracil moc – dowiodlam ze wierzyciel podal w e-sadzie nieprawidlowy adres, wskutek czego nie otrzymywalam z sadu powiadomien, sprawa rozstrzygnela sie poza moja swiadomoscia, o zajeciu pensji dowiedzialam sie juz po jej zajeciu. Nie wnioslam skargi na czynnosci komornika w terminie przepisowych 3 miesiecy, zatem – jak rozumiem – pozostaje mi juz tylko ubiegac sie o zwrot kosztow egzekucji bezposrednio od wierzyciela (jako ze to jego zaniedbanie tj podanie blednego adresu doprowadzilo do lawiny zdarzen, z egzekucja komornicza wlacznie, gdybym bowiem miala swiadomosc sprawy – mialabym szanse zareagowac na czas, chocby skladajac sprzeciw od wyroku, co ostatecznie zrobilam, z tym ze moja pensja zdazyla zostac zajeta). Po wykazaniu w e-sadzie, ze dluznik mial widze co do poprawnego mojego adresu, a w e-sadzie podal bledny, sprzeciw moj zostal przyjety a klauzula wykonalnosci zostala uchylona. Wiem ze powinnam byla od razu pisac do Komornika, ale nie dotrzymalam 3miesiecznego terminu, stad – teraz juz im pozostaje tylko batalia o zwrot od Wierzyciela – prawda?
bede wdzieczna za odpowiedz,
pozdrawiam.

Odpowiedz

Luiza 6 czerwca, 2016 o 11:29

Panie Mecenasie, proszę o informację.
Moja sytuacja wyglądała następująco:
zawiadomienie o wszczęciu egzekucji otrzymałam 12.02.br, dług zapłaciłam dzień wcześniej11.02.br., powiadomiłam o tym komornika. Następnie 3.06.br dostałam wezwanie do zapłaty opłaty stosunkowej (5%) i kosztów korespondencji razem 223,08 zł (dług wynosił 280 zł). Czy w tej sytuacji mogę napisać wniosek do komornika o obciążenie wierzyciela kosztami czy też pozostaje jedynie skarga na czynności komornika, która podlega opłacie, kolejne 100 zł?

Odpowiedz

Paweł 6 czerwca, 2016 o 23:37

Witam
Dostałem informację od komornika o umorzeniu postępowania ze względu na to iż wierzyciel w ciągu roku nie dokonał żadnych czynności potrzebnych do dalszego prowadzenia postępowania ( czyli sprawa jakich wiele) – Stało się tak dlatego iż ponad rok temu zawarłem ugodę z bankiem i zacząłem spłacać regularnie zobowiązania. Jakież było moje zdziwienie gdy dzisiaj dostałem informację o umorzeniu i UWAGA !!!!!!!!! wezwaniu do zapłaty opłaty stosunkowej w kwocie ponad 42 000 PLN. (chodzi o kredyt hipoteczny dlatego kwota jest tak ogromna to rozumiem – wynika z przepisów ) ale …… jak można żądać takiej kwoty kiedy komornik nie zrobił praktycznie nic poza wysłaniem do mnie kilku zawiadomień a należności płaciłem bezpośrednio do wierzyciela. Co robić ????? z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Rafał Rojek 7 czerwca, 2016 o 12:50

Niestety stawki i opłaty należne Komornikowi wynikają wprost z przepisów – w szczególności z art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy o komornikach sadowych i egzekucji. W tym wypadku prawdopodobnie komornik zastosował stawkę 5% od niewyegzekwowanego świadczenia. Skarga na czynnosci komornika będzie więc niezasadna, chyba, że komornik dokonał jakiś błędnych wyliczeń lub zastosował inna stawkę procentową niż powinien.

Istnieje jednak pewna możliwość miarkowania kwoty tak wyliczonej opłaty. Chociażby z uwagi np. na znikomy nakład pracy komornika w danej sprawie – wszystko zależy jednak od charakteru danej konkretnej sprawy. Proszę zapoznać się więc z art. 49 ust. 7 ww. ustawy: „Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat”.

Jeśli uważa Pan, że można zastosować go w tym konkretnym przypadku musi Pan zacząć od złożenia takiego wniosku na piśmie do komornika – a dalsze kroki uzależnić od jego odpowiedzi.

Odpowiedz

pawel 10 czerwca, 2016 o 20:25

jeśli w tej kwocie jest Vat ( bo maks opłata egzekucyjna 10 krotność z zeszłego roku to jakieś 34 tys zależy kiedy wszczął postępowanie)to jest szansa go uratować bo z ogólnie przyjętym stanowiskiem MF i MS wynagrodzenie jest kwotą brutto tak też stanowią indywidualne interpretacje izb skarbowych a i linia orzecznictwa jest też korzystna (15:0 ) trzeba niestety skargę na czynności no i przyjrzeć się postanowieniu a może coś jeszcze da się uciąć? opłata od skargi 100,- i termin 7 dni od postanowienia plus wniosek o miarkowanie koniecznie z wykazaniem powodzenia

Odpowiedz

Katarzyna 7 czerwca, 2016 o 19:01

Mam pytanie ktos na moje dane wziol umowę na telefon komornik zablokował mi konto od 3 tyg zgłosiłem wszędzie i nic co mam robic

Odpowiedz

paweł 10 czerwca, 2016 o 20:53

Witam mam takie pytanie czy w związku ze cesją wierzytelności BTE w czasie egzekucji na fundusz zgodnie z SN III CZP 9/04 o nie dopuszczalności nadania na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. klauzuli wykonalności na rzecz niebędącego bankiem nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, także po zaopatrzeniu go w sądową klauzulę wykonalności.
1) wystarczającym powodem do umorzenia egzekucji na wniosek dłużnika? § 825 pkt 3 w zw z art 788 § 1 kpc naciągane ale nie mniej niż to co robią komornicy – oczywiście komornik prędzej zawiadomi wierzyciela żeby ten złożył wniosek z wiadomych względów
2) czy w umorzenie na wniosek wierzyciela w try art 825 §1 kpc w związku ze zbyciem wierzytelności jest wystarczającym warunkiem do powołania się art 49 2a. uoksie „Przepisu ust. 2 nie stosuje się jeżeli dłużnik wykaże, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela” z naciskiem utraciło moc w zw art 788 §1 kpc
czy trzeba wnosić pozew przeciwegzekucyjny o pozbawienie tytułu klauzuli żeby wówczas nie było wątpliwości co do art 49 2a uoksie co nie będzie tanie i dopuszczalne tylko przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego ale po wezwaniu wierzyciela do umorzenia ?
chyba ze ktoś ma inny pomysł
pozdrawiam

Odpowiedz

Agnieszka 11 czerwca, 2016 o 12:49

Witam,
mój partner w dniu wpływu wypłaty na konto bankowe dowiedział się, że komornik sciaga mu naleznosc z wypłaty oraz ze konto jest zablokowane przez komornika (tego samego) i reszta srodków równiez została przelana na konto komornika. Wierzyciel jednak podał błedny adres (adres, który nie istnieje) i pisma od komornika nigdy do niego nie dotarły. Otrzymał odpisy zawiadomień o zajeciach dopiero po osobistym stawieniu sie u komornika w celu wyjasnienia sytuacji. Dopiero wtedy zostały poprawione dane na poprawne.
Czy w takiej sytuacji możliwe jest odwoływanie sie od odsetek które juz narosły od czasu teoretycznego wysłania pism, oraz odwołania sie od opłat egzekucyjnych? Gdybysmy o sprawie wiedzieli wczesniej tzn w momencie, gdy powinnismy dostac pisam od komornika sprawa potoczyłaby sie całkowicie inaczej.
pozdrawiam

Odpowiedz

Marta 12 czerwca, 2016 o 11:30

Dzień dobry,
bardzo proszę o poradę. Kupiliśmy mieszkanie przed licytacją komorniczą i zgodnie z promesą banku całość wierzytelności została spłacona do wierzyciela (banku). Bank wydał już oświadczenie o umorzeniu egzekucji (wniosek do KW został złożony) oraz wniosek do komornika o umorzenie egzekucji. Komornik odwoływał się od wniosku banku w końcu jednak (po dwóch miesiącach) otrzymał pismo o „wniosek o umorzenie egzekucji wobec zapłaty i prośbę o zwrot tytuły wykonawczego”. Jako nowi nabywcy, pomimo pełnomocnictwa wpisanego w akcie notarialnym nie mogliśmy uzyskać od komornika żadnych informacji, co do wysokości kosztów komorniczych. Dzięki woli współpracy ze strony dłużnika, czyli Pani od której kupiliśmy mieszkanie udało się uzyskać informację, że jest to 15% i do zapłacenia jest jeszcze ponad 30 tys. zł. W prawdzie to nie my jesteśmy dłużnikami, ale zabezpieczenie jest na naszej nieruchomości i nie wiemy, co mamy zrobić w tej sytuacji. Pani, która jest dłużnikiem nie dysponuje takimi środkami. Pośrednik i jego prawnik uważają, że koszty te zostały naliczone bezpodstawnie i chcą się odwoływać. Zastanawiamy się nad kilkoma wariantami: 1. To my spłacimy koszty komornicze, a dłużnik nie zaskarży wyroku. Czy dzięki temu komornik umorzy postępowanie i czy będziemy mieć jakąkolwiek drogę, aby odzyskać te pieniądze? 2. Dłużnik zaskarży postanowienie o umorzeniu, a my spłacimy dług. Czy to oznacza, że postanowienie o umorzeniu się nie uprawomocni, a my będziemy musieli czekać kilka miesięcy na wyrok i księga nie będzie mogła zostać w tym czasie zwolniona? 3. Czy, jeśli dłużnik zaskarży postanowienie grożą nam jeszcze jakieś dodatkowe koszty, czy komornik może rozpocząć procedurę egzekucji z naszej nieruchomości? (taką informację uzyskałam od komornika, tzn. on krzyczał na mnie, że będzie egzekwował z mojej nieruchomości..) 4. Czy może jest tak, że jeśli dłużnik nie zaskarży postanowienia to ono się po prostu uprawomocni po X dniach i komornik będzie miał obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie wpisu? Czy może tak się stać nawet, jeśli koszty komornicze nie zostaną spłacone? 5. Czy jeśli dłużnik zaskarży postanowienie to czy ono się może uprawomocnić i księga zostanie zwolniona? Każdy ma na ten temat inne zdanie i nie wiem już do kogo się zwrócić… Jesteśmy gotowi ponieść to koszty i ewentualnie później dochodzić swoich praw w sądzie, ale zależy nam na jak najszybszym wyczyszczeniu księgi wieczystej. Nie chcielibyśmy jednak ponosić tych kosztów, jeśli okaże się, że jest to niepotrzebne i zostaliśmy wprowadzeni w błąd… Obawiamy się, że złożenie skargi przez dłużnika (nie wiem na jakiej podstawie, moim zdaniem z przepisów wynika, że jest to 15%…) tylko przedłuży sprawę o kolejne pół roku i nic nie zmieni – pieniądze i tak trzeba będzie zapłacić. Postanowienie lada moment zostanie doręczone i musimy podjąć decyzję – czy rozmawiać z dłużnikiem, że ponosimy te koszty, ale on nie składa odwołania od postanowienia? Czy jest taka możliwość, że te koszty nas nie dotyczą i księga zostanie zwolniona? Bardzo dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

iwona 16 czerwca, 2016 o 09:38

witam.mam pytanie.wczoraj odebralam pismo od komornika dla syna.dlug 580 a koszta 340.czy jesli wplaci pieniadze i powie ze pisma mu nie doreczylam to uniknie tych kosztow komorniczych.to dla nas duzo pieniedzy.prosze o podpowiedz

Odpowiedz

wieslawa 16 czerwca, 2016 o 13:01

mam pytanie zadluzenie zostalo splacone w calosci a komornik ktory mial prowadzic sprawe zarzadal oplaty komorniczej sam nie przeprowadzil zadnych czynnoscikomorniczych czy musze zaplacic

Odpowiedz

Monika 20 czerwca, 2016 o 20:56

Witam serdecznie mam bardzo duży problem z komornikiem i firma Orange,moze zacznę od początku dnia ,1 czerwca dowiedzialam się że z mamy z mężem komornika na koncie, moje zdziwienie było bardzo duże ponieważ nic nie wiedziałam że w ogóle mam jakieś problemy ,ponieważ w życiu nie dostałam żadnego pisma od komornika ani firmy Orange o jakim kolwiek zadłużeniu,z firma Orange nie miałam w ogóle doczynienia , , tego co zdążyłam się dowiedzieć od pani z Orange to ktoś podszyl się pod mojom osobę ,nabrał faktur na lacznom kwotę 8.000 po zweryfikowaniu danych nie zgadza się moje imię nazwisko panieńskie i PESEL ,natomiast nie zgadza się adresu numer iseria dowodu osobistego,komornik wszedł nam na konto bez żadnego powiadomienia ,nawet do zakładu pracy nie przyszło żadne pismo,czuje się okraszona zarówno przez komornika jak i Orange,cala sprawe zgłosiłam do prokuratury bym też już u jednego radcy prawnego,wystapilam do komornika o wstrzymanie egzekucji ale Orange komornikowi napisało że nie mają podstaw do wstrzymania egzekucji jestem przerazona cała sytuacja ponieważ jestem przeciętnym człowiekiem i przerazajom mnie koszty z założeniem sprawy przeciwko Orange a takie muszę pokryć w związku z tym że zakładam sprawę przeciwko tym co mnie oszukali,p od czasu wysłania pisma o wstrzymanie egzekucji nie otrzymałam żadnego pisma a minęły już trzy tygodnie prawie o wszystko muszę dzwonić i prosić co mam w takiej sytuacji zrobić ,chciałam się pana poradzić ponieważ radcę prawnego już sobie załatwiłem ale chciała bym znać opinie na ten temat panabo pań w tych sprawach się specjalizuje ,bardzo dziękuję i liczę na odpowiedz

Odpowiedz

IK 22 czerwca, 2016 o 10:53

Bank sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej. Od tego momentu przez ponad pół roku komornik zajmował wynagrodzenie i dopiero po moim piśmie umorzył postępowanie. Niemniej obciążył mnie kosztami egzekucyjnymi za cały okres egzekucji. Czy miał prawo przez ostatnie pół roku prowadzić egzekucję tłumacząc, że nie miał żadnej informacji od wierzyciela? Czy może mnie obciążyc kosztami egzekucji za ten okres?

Odpowiedz

alla 11 lipca, 2016 o 13:52

Witam miałam sprawę o zapłatę z hurtownią kwota do zapłaty była 1205,40 zł nakaz zapłaty 25 luty 2015r
w marcu 2015 roku zapłaciłam 100 zł, w 30 czerwiec 2015 300 zł.
1 lipca 2015 roku dostałam zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na kwotę 1205,40 zł moje wpłaty nie były odjęte od należności.
21 lipca 2015 r wpłaciłam pozostałą część długu do hurtowni .
24 lipca dostałam zawiadomienie od komornika o zajęciu rachunku bankowego.
do dnia 7.07.2016 nie otrzymałam żadnych pism od komornika 7.07.2016 odebrałam umorzenie na wniosek wierzyciela art.825 pkt.1 kpc i koszty do zapłaty .
moje pytanie brzmi czy w związku z nie uwzględnieniem tych pierwszych wpłat w nakazie komorniczym
nastąpiła egzekucja niecelowa ,i czy to mnie zwalnia z płacenia komornikowi kosztów i czy komornik powinien obciążyć kosztami wierzyciela i co powinnam w tej sprawie zrobić i ile mam na to czasu .

Odpowiedz

Iwona 21 lipca, 2016 o 23:46

Panie Rafale…
Bardzo proszę o pomoc…dwa dni temu otrzymałam od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z naliczonymi baaardzo wysokimi kosztami zastępstwa procesowego, ale pan komornik nie dołączył do akt tytułu wykonawczego. Dodatkowo zajął moje wpływy z urzędu skarbowego. Na drugi dzień spłaciłam swój dług na konto wierzyciela. Czy mogę złozyć skargę do Sądu o czynności komornicze, gdyż uważam że podstawą do wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy a ja go nie posiadam.

Odpowiedz

Joanna 2 sierpnia, 2016 o 19:11

Witam. Moja sytuacja wyglada następująco. Wzięłam kredyt hipoteczny razem z mezem na budowe domu. Mając problemy finansowe przestalismy splacac kredyt. Bank wypowiedzial nam umowe. We wrzesniu 2015 r na nieruchomosc wszedl komornik. W stuczniu 2016 r dogadalismy sie z bankiem i wycofal egzekucje z nieruchomosci. W marcu komornik przyslal pismo o zajeciu wynagrodzenia za jego koszty prowadzenia sprawy. Po rozmowie zobowiazalismy sie placic 1000 zl miesiecznie i komornik zszedl z zadluzenia. Niestety w czerwcu i w lipcu nie bylismy w stanie zaplacic raty. Dzisiaj dostalismy pismo o wszczęciu egzekucji z nieruchomosci oraz z wynagrodzenia. Proszę o radę jak napisac pismo do komornika aby nie sprzedawal domu. Pragne zaznaczyc iz koszty komornika to 12000zl.

Odpowiedz

Marcin 8 sierpnia, 2016 o 17:41

Witam. Miałem do zapłacenia 130zł (grzywna + koszty sprawy).Zapomniałem o tym i po 3 miesiącach przyszło 'Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji’gdzie jest napisane, że mam do zapłaty ok 600zł ?! Jak to możliwe, że ze 130 zł, komornik naliczył 340zł opłaty egzekucyjnej? Raczej nie jest to normlane i co mogę z tym zrobić?

Odpowiedz

Maciej 11 sierpnia, 2016 o 17:33

Witam,
Również mam pytanie co do opisanej kwestii, a raczej potwierdzenie mojego toku rozumowania.
Analizując moją sytuacje:
Jakiś czas temu dostałem pismo od komornika o nadaniu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.
Nakazy zapłaty były wysyłane na dawno nie aktualny już adres, więc złożyłem stosowne zażalenie do sądu rejonowego, które zostało pozytywnie rozpatrzone, co za tym idzie postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, a sprawa cofnęła sie do nakazu zapłaty. Dogadałem się z wierzycielem na spłatę zadłużenia i wpłaciłem już pierwszą ratę. Dzisiaj jednak odebrałem pismo od komornika, w którym postanowił obciążyć mnie kosztami postępowania takimi jak:
– koszty doręczenia korespondencji
-Zlecenie poszukiwania majątku
-Opłata stosunkowa
-Podatek Vat
Czy dobrze rozumiem, że składając wniosek bądź skargę do komornika mogę uniknąć płacenia wyżej wymienionego obciążenia?
Pozdrawiam

Odpowiedz

karolina1311 12 sierpnia, 2016 o 09:54

Witam mam pewnie problem. Praktyczne od końca 2012r nie zamieszkiwalam pod adresem zameldowania gdzie mieszka moja mama. Lecz w ostatnim czasie zostalo wszczęte przeciwko mnie postępowania komornicze za narosniety tam dług za okres od sierpnia 2013r do września 2015r. Jak najszybciej złożyłam do sądu Sprzeciw od nakazu zapłaty i wciąż czekam na wszczecie sprawy jakikolwiek list od sądy. Konkretnie chodzi mi o to ze komornik po zawieszeniu postepowania wzgledem mnie przyslal mi list ktory wzywa mnie do zaplaty w ciagu 7 dni od otrzymania korespondencji na kwotę 2200zl za jego wykonana pracę.Niestety ja nie posiadam takich pieniedzy. Czy jest moze jakas możliwość zebym nie płaciła tych pieniedzy. Nie rozumiem czemu juz musz mu płacić jak nie doszło jeszcze do zadnej rozprawy a co jezeli sąd pozytywnie rozpatrzy moj sprzeciw czemu ja musze ponosić koszty komornicze.

Odpowiedz

andrzej 28 października, 2016 o 03:50

JA BYM NA TWOIM MIEJSCU MU NIE PLACIL BO TO JEST TROCHE BEZ SENSU PLACIC za cos czego nie powinno być bo skoro zawiesil postepowanie wobec ciebie,,, ale coz nasze prawa sa mało znane przez nas i robia z nami co chcą możesz napisac tylko o uchylenie się od splaty

Odpowiedz

Ola 13 sierpnia, 2016 o 16:07

Witam,
Jak mogę odkręcić dług przejęty przez firmę windykacyjną która o nakaz spłaty postarała w e-sądzie.Z uwagi na to, iż pisma przychodziły pod mój adres zameldowania i były odbierane przez rodzinę a z racji mojej nieobecności w tym miejscu docierały do mnie z dużym późnieniem sprawa skończyła się u komornika. Kredyt w banku został spłacony ( 15 lat temu) i posiadam na to tylko pismo z banku stwierdzające spłatę całkowitego zadłużenia które wysłał wraz z wekslami inblanko. Czy to wystarczający dowód dla sadu by wnieść sprzeciw? Czy w sprzeciwie ( będzie to e-sąd) moge to zrobić elektronicznie czy tradycyjną pocztą? Czy ten dowód muszę dołączyć w oryginale do sądu?

Odpowiedz

Lucyna 30 sierpnia, 2016 o 16:48

Witam. Czy komornik moze wystawic zaswiadczenie o skutecznej egzekucji dla funduszu alimentacyjnego (oni wstrzymali na tej podstawie wyplate alimentow ) gdy dluznik nadal mi zalega zalegle alimenty i nie wpłacił w calosci w lipcu alimentów. Z tego co wiem to podpisal w czerwcu dobrowolne splaty dlugu przez komornika . Wpłacił w czerwcu i lipcu juz nie całą sumę. Malo tego to ja bylam wnioskodawca zalozenia sprawy a po 2 miesiacach dolaczyli fundusz alimentacyjny i pieniadze jakie wpłacił dłużnik w pierwszej kolejnosci poszly na bierzace alimenty i dlug funduszu (nie wiem jakim prawem ). Ja wiem ze pierwszenstwo ma fundusz jessli chodzi o splate zaleglych alimentow ale chyba tylko wtedy gdy to on jest zalozycielem sprawy a nie ze dolacza sie wtedy kiedy dluznik zjawia sie z pieniedzmi ? Ale podsumowując sprawe to chodzi mi o to zaswiadczenie ktore wystawil komornik do funduszu . Obecnie dluznik nie placi i jest mi zalegly pare tys za wcześniejsze alimenty o jeszcze tez funduszowi. Bo ja nie rozumie jaki on jest wyplacalny?

Odpowiedz

Pawel 30 sierpnia, 2016 o 23:34

Wierzycielami sa Bank oraz Spółdzielnia mieszkaniowa .

Zobowiązania to kredyt gotówkowy oraz czynsz. Zobowiązania te odziedziczyłem po zmarłym wujku. Spadek przejąłem do wysokości inwentarza.

Dług nie został sprzedany. Sprawy sa u komornika oraz toczy sie obecnie egzekucja.

Sad przekazał sprawę do egzekucji komorniczej na kwotę 74tys zł na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w 2014 roku. W 2015 mój wujek na którego był BTE wystawiony zmarl i sprawa została zawieszona przez komornika aż do sierpnia 2016 kiedy to komornik postanowił wszcząć to postępowanie tym razem przeciwko mnie.
Ze strony spółdzielni mieszkaniowej suma zadłużenia wynosi 27 tys zł, za trzy lata (dwa lata przed śmiercią wujka i rok po). Zadłużenie to zostało kierowane przez spółdzielnie do sadu w 'ratach’, czyli za każdy rok jedna rata. Dwie pierwsze raty trafiły do sadu i w następstwie do egzekucji komorniczej a trzecia ostatnia jeszcze nie. Nakaz za pierwsza ratę nie został do mnie doręczony jako ze wtedy mój wujek jeszcze żył, wiec przypuszczam ze został on dostarczony do niego. Za druga ratę nakaz zapłaty otrzymałem juz na moje imię i adres w zeszłym tygodniu dokładnie 25/08/2016.
Trzecia rata zadłużenia jeszcze nie została skierowana do sadu.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na rzecz Idea Banku zostało przezemnie odebrane 26/082016, wraz z załączonym wezwaniem do zapłaty. Kopie sa w załączniku.

Idea Bank wystawił Promesę na kwotę 70 tys zł (czyli 4tys mniej niż kwota jaka została przekazana do egzekucji komorniczej) płatna bezpośrednio na ich konto, co stanowiło by podstawę do wykreślenia hipoteki umownej oraz umorzenie postępowania z ich strony u komornika. Ta kwota nie została jeszcze zapłacona ponieważ jej nie posiadam. Promesa jest ważna do 31/08/2016. Mieszkanie chce sprzedać, spłacić wierzycieli bezpośrednio lecz komornik życzy sobie 15% opłat komorniczych nawet jeśli dostanie wnioski od wierzycieli o umorzenie postępowania. Według art 49 pkt 2 ustawy o komornikach i egzekucji opłaty te w tym przypadku powinny być 5% a nie 15%. Komornik sie uparł na 15% i powiedział ze nie wykreśli wpisów o egzekucji z księgi wieczystej dopóki nie dostanie swoich 15% nawet w przypadku uregulowania długów przez wierzycieli i otrzymaniu od nich wniosków o umorzenie tych postepowań.

Wiem rownież ze czekają na mnie do odebrania z poczty dwa zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na moje nazwisko w sprawie spółdzielni.

Długi zostały dzisiaj spłacone bezpośrednio przez wierzycieli, jako ze nic nie wiedziałem o toczącej sie wczesniej egzekucji oraz wpłacone zostały opłaty komornicze w wysokości 15% na jego konto aby wykreślił wzmiankę o egzekucji z księgi wieczystej tak aby nowy właściciel nieruchomosci miał czyste konto w księdze wieczystej.

Niniejszym nie zgadzam sie z wysokością opłat komorniczych w tej sprawie i chciałbym wnioskować o ich conajmniej czesciowy zwrot, z powodu złożenia wniosku przez wierzyciela o umorzeniu egzekucji przed doręczeniem do mnie nakazu zapłaty w sprawie spółdzielni mieszkaniowej oraz zwrotu różnicy opłaty stosunkowej jaka zapłaciłem w sprawie banku pomiędzy 15 i 5% .

Proszę o pokierowanie mnie jak najkorzystniej moge wybrnąć z tej sprawy.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Danuta 1 września, 2016 o 18:19

Nie wiem czy to normalne,że komornik oddaje mi pieniążki od dłużnika co kilka miesięcy.
Dłużnik dobrowolnie dokonuje wpłat,jest też dłużnikiem zusu,urz skarbowego.
kiedyś inny komornik przysłał rozpiskę komu ile będzie płacił i co miesiąc kasa wpływała a tu niewiadoma co na to prawo?czy tak można?dłużnik ma pół domu,działkę ale komornik twierdzi,że
to ja powinnam wystąpić o ich zajęcie.Ma z sądu co trzeba dlaczego więc nie robi?
Danuta

Odpowiedz

Krzysztof 6 września, 2016 o 09:05

Witam mam następujące pytanie. Jestem dłużnikiem typowa spirala zadłużenia jestem w związku małżeńskim. Przed ślubem w celu ochrony przyszłej żony spisałem „rozdzielczość majatkowa”. Teraz mieszkam w jej mieszkaniu, właściwie nie posiadam majątku z wyjatkiem samochodu (współwłaściciel bank) że względu na stan zdrowia nie pracuje. Teraz dostałem wezwanie od komornika, mimo że tylko że względu na moje zdrowie nie doszło jeszcze do rozwodu nie chce krzywdzic mojej jeszcze żony. Co mam zrobić aby komornik nie zajął jej zeczy z mieszkanie jej mieszkania. Czytałem że może to zrobić na podstawie tego za ja też z nich korzystam.

Odpowiedz

KamilSz. 13 września, 2016 o 09:36

Krótko i na temat,dług możesz płacić bez końca,łatwo egzekwować,trudno zakończyć postępowanie.Wierzyciel wysyła do komornika bo nie ma obowiązku informowania a komornik wpłaca minimalne kwoty bo koszty postępowania,woli dla siebie więcej.Poza tym dłużnik oczywiście za wszystko musi płacić !?.Bez wiedzy o ilości długu nie można powiadomić komornika o spłacie.Ot w takim państwie prawa i równości dla ludzi żyjemy proszę państwa.

Odpowiedz

Jola b 16 września, 2016 o 12:39

Witam
Mam pytanie , kilka lat temu moi rodzice zasłużyli mieszkanie w którym byłam zamwldowana i zgłoszona jako mieszkaniec więc dług stał się moim. Byly to duże koszty udało mi się zamienić na mniejsze i ktoś spłacił nasz dług i zyslam mieszk . Po kilku latach jak już prawie zapomniałam o sytuacji zapukał komornik i poinformował że są do spłacenia koszty sądowe i odsetki . Okazało się że administracja nie wliczyla ich do naszego długu w momencie zamiany . Napisałam o umorzenie do administracji po prawie roku pozytywna decyzja dla nas jest umorzenie alw tylko kosztów które oni się domagali a komornik to nie ich problem :/ co mnie teraz czeka …. Co najlepiej zrobić jest szansa alby komornik umorzył . Czy mogę domagać się od administratora spłaty odsetek komorniczych i kosztów ,bo przez ich niedopatrzenie mam spłacać sumy przekraczające sam dług . Dodam że muszę opłacić podatek do US za umorzenie tu też są koszta . A moja sytuacja finansowa jest nie ciekawa nie wspomnę o sytuacji rodziców .będę wdzięczna za kazda radę

Odpowiedz

Jola b 16 września, 2016 o 12:42

*zadluzyli miało być !)

Odpowiedz

Jacek 26 września, 2016 o 16:33

Komornik wystosował 16-09-2016 pismo w sprawie zaległości w spłacie długu, i nadmienił: „W przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia 17-09-2016 wraz z należną od nich opłatą egzekucyjną i podatkiem VAT w wysokości 0,05zł dziennie XXX”.
Pismo datowane na 16-09-2016, opłata w przypadku zwłoki naliczana od 17-09-2016, list wysłany jako polecony 20-09-2016, na poczcie w moim mieście pieczątka przyjęcia listu 23-09-2016. Czy opłata za zwłokę jest doliczana automatycznie, czy komornik działa niezgodnie z przepisami, czy takie jest prawo w tym kraju? Moje pytanie: czy mam zapłacić tę „opłatę egzekucyjną”?

Odpowiedz

adam 1 października, 2016 o 12:25

Witam serdecznie,
w połowie miesiąca firma w której pracuję otrzymała od komornika nakaz ściągnięcia ode mnie długu sprzed 4 lat, o którym nikt nigdy mnie nie poinformował. W związku z czym wysłałem do sądu zażalenie, że nakazy zapłaty przychodziły na zły adres. W międzyczasie moja firma zapłaciła ten dług, nie chcąc się sprzeciwiać komornikowi. Po miesiącu czasu otrzymałem pismo z sądu o uchyleniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Jednak dług już jest zapłacony. Czy mogę w jakiś sposób odzyskać chociaż część pieniędzy np. kosztów sądowych i powołać się na fakt przedawnienia długu?

z góry dziękuję za pomoc

Odpowiedz

Leonard 10 października, 2016 o 21:46

Witam serdecznie
Od niedawna mam zasądzone alimenty, które płacę terminowo (ani razu nie spóźniłem się choćby o dzień).
Jakież było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem, że tydzień po wpłacie ostatnich alimentów, mam ściągnięte z konta przez komornika „kolejne”

Odpowiedz

Mrs Valicia Rene 13 października, 2016 o 14:17

Cześć,

Jesteśmy organizacją chrześcijańską utworzona, aby pomóc ludziom w potrzebach pomaga, takich jak pomoc finansową. Więc jeśli przeżywa trudności finansowe lub są w jakikolwiek finansowy bałagan i trzeba funduszy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, lub potrzebujesz pożyczki na osiedlenie swój dług lub opłacać rachunki, rozpocząć miły biznesu lub jesteś znalezienie to trudne do uzyskania kredytu obrotowego z lokalnych banków, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: mrsvaliciareneloanfirm@gmail.com dla Biblia mówi \”\” Łk 11:10 Każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kto puka, drzwi zostaną otwarte \”. Więc nie pozwól tych okazji przekazać ci, że Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na zawsze. Proszę nich jest dla poważnych poglądach i Boga ludzi obawiających.

Twoje imię:
SEKS;
WIEK;
Kraj
Kwota kredytu:
Kredyt Czas trwania:
Cel kredytu;
Miesięcznego dochodu;
Ważny Numer telefonu komórkowego:

Dzięki za wyrozumiałość do kontaktu oczekując

pozdrowienia
Zarządzanie
E-mail: mrsvaliciareneloanfirm@gmail.com

Odpowiedz

Patryk 13 października, 2016 o 15:20

Witam . Opiszę mój przypadek w skrócie . Posiadałem nieopłacony mandat z komunikacji miejskiej w kwocie ok 160 zł . Któregoś dnia z wynagrodzenia zostało potrącone mi ponad 500 zł . Gdy się dowiedziałem że to zajęcie komornicze zadzwoniłem , i dopytałem się skąd to zajęcie . SPŁACIŁEM ponad 700 zł. z mandatu 160zł . ( Komornik już spłacony ) .
Moje pytanie czy mogę się ubiegać o zwrot tak wielkiej sumy kosztów egzekucyjnych ?

Posiadam pismo od komornika o spłacie zadłużenia . Do kogo powinienem wysłać wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych , na jakiej podstawie prawnej to uzasadnić ?

Dziękuję z góry za odpowiedź !

Odpowiedz

Mr Dickson 14 października, 2016 o 18:49

dzień dobry przyjaciół i rodziny, jestem mega bazę Thomas w RPA proszę mi pomóc reklamować Pan Alonzel Taylor bazy firmy pożyczkodawcy w USA za to, co zrobili dla mnie proszę mi pomóc, aby uczcić tę firmę Bóg wykorzystać je do mnie i błogosław aby mój wróg wstyd, że jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu dostać pożyczkę po co mam doświadczenie w ręce oszustów. Nie mogę utrzymać świadectwo ja po prostu muszę poinformować o tym, jak po prostu otrzymała pożyczkę przez człowieka w zjednoczonego państwa Ameryki w zaledwie kilka tygodni Nigdy nie wierzę go ponownie po moim przejścia doświadczenia dopóki nie zdarzy zaskoczeniem, ale wiedziałem, było dziełem Boga, a nie człowiek, chcę również podać szczegóły i e-mail: alonzeltaylor@gmail.com można kontakty i zobaczyć, jak hojni są. Nie da się ukryć tego świadectwa. Dziękuję i Bóg zapłać. mój e-mail: Szczerze mega.thomas@yahoo.com

Odpowiedz

mati 27 października, 2016 o 15:39

Witam mm pytanie sprawa teoretycznie błaha ale sie skomplikowała. sad w słupsku wydał wyrok o ukaranie mnie kwota 250zl z tytułu wykroczeń drogowych . Bylem zagranica nie miałem możliwości sie odwołać. doszedł komornik który sobie doliczył 500zł. Ale ale.. zdjęcie z foto radaru o korym jest mowa w sadzie zostalo zrobione autu ktore juz od dwoch lat nie bylo moje . Tak wiec napisałem
Wniosek o przywrócenie odwołania ,napisałem sprzeciw , wniosek o zaprzestanie windykacji należności sadowych . i przesłałem kopie umowy sprzedażny auta . z której jasno wynika ze nie byłem właścicielem. kopie mych wniosków złożyłem rowniesz u komornika . lecz ten zajoł mi kato . wiem juz ze sad przychyli szale na moja strone ale co z komornikiem czy w biku może zostać ślad bo jego nieudolnych próbach

Odpowiedz

andrzej 28 października, 2016 o 03:09

mam pytanie jestem dłużnikiem dla komornika kwota w sumie nie wielka bo to jest około 5 tysięcy z tego 3 narosło przez komornika aktualnie przebywam za granica i nie mam możliwości splaty ciagnie się już to pare lat co mogę zrobić aby uchylić się od splaty kosztów komornika a splacic dlug tylko tych 2 tysięcy na dzień dzisiejszy jestem w Polsce i chce to zalatwic jak najszybciej a nie mam takiej kwoty żeby od razu splacic na raz
co mi w tej sytuacji doradzicie?? splata w ratach tyle ile mogę po czytałem na jakiś tam forach ze wystarczy wplacic na konto symboliczne 20 zl żeby komornik się odczepil?? czy po prostu jeśli mnie teraz nie stać po prostu odroczyć?? czekam na wasze podpowiedzi z góry dziekuje

Odpowiedz

andrzej 28 października, 2016 o 03:22

mam pytanie jestem dłużnikiem dla komornika kwota w sumie nie wielka bo to jest około 5 tysięcy z tego 3 narosło przez komornika aktualnie przebywam za granica i nie mam możliwości splaty ciagnie się już to pare lat co mogę zrobić aby uchylić się od splaty kosztów komornika a splacic dlug tylko tych 2 tysięcy na dzień dzisiejszy jestem w Polsce i chce to zalatwic jak najszybciej a nie mam takiej kwoty żeby od razu splacic na raz
co mi w tej sytuacji doradzicie?? splata w ratach tyle ile mogę po czytałem na jakiś tam forach ze wystarczy wplacic na konto symboliczne 20 zl żeby komornik się odczepil?? czy po prostu jeśli mnie teraz nie stać odroczyć?? czekam na wasze podpowiedzi co w takiej sytuacji można skurac bo nie wiem czy to już nie zbliza się do przedawnienia i komornik nachodzi mój dom aby cos wyciagnac nie mam pojęcia przyszedł jakiś list do mnie NIEODWOLALNE ZAWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KM75857/15

Odpowiedz

Anna 7 listopada, 2016 o 11:12

Witam, proszę o radę – komornik zakończył postępowanie egzekucyjne chociaż zostały wniesione skargi na czynności komornika odnośnie zajęcia ruchomości. Komornik nie czekając na zakończenie tych spraw zakończył postępowanie i obciążył mnie kosztami. Co robić? Czy takie działanie komornika jest prawidłowe?

Odpowiedz

Agnieszka 9 listopada, 2016 o 17:48

Witam, Na początku tego roku spowodowałam wypadek samochodowy, w wyniku którego niestety była ranna jedna osoba. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, udzielając jednego roku próby oraz 2300 zł nawiązki na rzecz poszkodowanego. W związku z tym, iż samotnie wychowuję małe dziecko i mam ciężką sytuację materialną Sąd w treści wyroku zwolnił mnie z kosztów sądowych ustalając, iż wydatki za postępowanie ponosi Skarb Państwa. Wyrok jest prawomocny. Otrzymałam też zawiadomienie, zobowiązujące mnie do zapłacenia w/w nawiązki, informację iż sąd prześle do mnie nr konta bankowego pokrzywdzonego na który powinnam wysłać pieniądze oraz informację, że pokrzywdzony „otrzymał tytuł egzekucyjny, który może zostać złożony do komornika.” Czekam już na nr konta 4 miesiąc, w sądzie twierdzą iż pokrzywdzony nie złożył do tej pory nr konta.
Chciałabym się dowiedzieć, czy jeśli pokrzywdzony skorzysta z możliwości złożenia tytułu egzekucyjnego do komornika to będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami dla mnie? Chciałabym zapłacić nawiązkę choć są to dla mnie duże pieniądze, nie zamierzam tego odwlekać, wpadek stał się z mojej winy, do której przyznałam się od razu. Ale mam trudną sytuację życiową i materialną, sama zajmuję się dzieckiem i liczy się dla mnie każda złotówka. Sąd zwolnił mnie z kosztów postępowania, ale co z kosztami ewentualnej egzekucji komorniczej? Czy jest możliwość uniknięcia ich i co powinnam zrobić, aby tak się stało? Jakiej wysokości mogę mieć naliczone koszty?
Bardzo proszę o pomoc i dziękuję za każdą wskazówkę i informację.

Odpowiedz

Norbert 20 stycznia, 2017 o 15:18

Witam mam pytanie od kilku lat mam komornika z alimentów które wynoszą 1050 zl komornik może być chodzi mi o zmniejszenie jego miesięcznych kosztów nie robie pod górkę płacę systematycznie jak to zrobić

Odpowiedz

Grzegorz 8 stycznia, 2017 o 12:39

Witam.
Prosze o pomoc.
Była porobiła mnie z alimentami na córkę.
Dawalem pieniadze do ręki i podpisywala mi sie w zeszycie. Raz zapomnialem zeszytu zabrac i powiedziala ze mnie porobi bo nie zaplacilem alimentow. A pieniadze dostala do reki. Wszedl mi komornik na wyplate pobral te niby nie zaplacone alimenty i bierzace. Siedzi juz od ponad roku. Regularnie odciaga z wyplaty alimenty i dla siebie oczywiscie. Prosze o pomoc jak sie pozbyc tego komornika i czy jest mozliwosc aby była podnosiła koszty komornicze

Odpowiedz

Patryk 9 stycznia, 2017 o 16:44

witam serdecznie przyszło mi potrącenie komornicze na konto ale tylko 458 zł
gdzie komornik już 4 miesiąc z rzędu pobiera mi ponad tysiąc złotych czyli min konto blokuje co tu jest grane co miesiąc ponad tysiąc złotych później w następnym miesiącu zwraca nie całość ale część

Odpowiedz

Roman 30 stycznia, 2017 o 19:28

Witam.
Mam kilka pytań, ale zamim je zadam, opiszę krótko sytuację
Pożyczyłem koledze dużą kwote pieniędzy oczywiście na umowe. Pożyczkobiorca w ustalanych terminach nie oddawał należności. Po skierowaniu sprawy do sądu, sąd w lutym 2016 r.wydał wyrok, a następnie klauzluę wykonalności. Mnie za odpowiednią opłatą reprezentował adwokat, który następnie ze stosownym pełnomocnictwem skierował w moim imieniu sprawę do komornika. Komornik wszczął egzekucję. Komornik jak do tej pory we wrześniu i pazdzierniku 2016 r. łącznie przelał na moje konto kwotę ok. 1000 zł, mimo iż dłuznik ma różne ruchomości i nieruchomości. Gdy e-meilowo zapytałem sie adwokata dlaczego tak długo to wszystko się „slimaczy” i dlaczego taka niewielka kwota została jajeta przez komornika. Dowiedziałem sie od adwokata, że komornik jak do tej pory zajął dłużnikowi 3 tyś. złotych z tym że mnie przekazał tylko tysiąc złotych a jemu czyli adwokatowi ok. 2 tysięcy złotych, nie wiem ile sam dla siebie zajął komornik. (wydaje mi sie że 15% zajetej kwoty plus VAT od tych 15 procent), ale tego nie jestem pewien. Oto moje pytania.
1. Czy komornik rzeczywiście winien zajmować dla siebie 15% plus VAT zajetej dłużnikowi kwoty ?
Wydaje mi sie to logiczne, gdyż to mobilizuje go do zajmowania dalszych kwot u dłużnika. Dlatego proszę o potwierdzenie.
2. Ile ustawowo bądż uznaniowo winien za swoje czynności wziąć adwokat . Ja o tym ze on za te czynnosci bedzie bral jakies pieniadze dowiedzilem sie od niego dopiero wczoraj. Z tego wynika ze on wziął dwie trzecie zabezpieczonych przez komornika nalezności. Gdy dopytywałem sie go jaką kwote będzie otrzymywał za to od komornika i dlaczego otrzymał wiecej niż ja. Nie udzielil mi konkretnej odpowiedzi odpisujac tylko że zgodnie z art 1025 kpc koszty egzekucji pobierane są jako pierwsze. Nie wiem jaka kwote zamierza adwokat w ten sposob uzyskac od dluznika.
3. Czy moge zawiesic egzekucje komornicza, i jak to najprosciej zrobic juz bez adwokata.

Pozdrawiam Roman.

Odpowiedz

Józef 6 lutego, 2017 o 15:15

W zeszłym roku 2 ( dwóch ) komorników przysłało mi swe pisma , w których poinformowali mnie o umorzeniu postępowania komorniczego , ale do dziś zajmują konto bankowe…Czy po umorzeniu postępowania komorniczego , komornik może dalej zajmować konto bankowe ???
Jeśli nie może ? to co powinienem zrobić , aby taki komornik , który umorzył swe postępowanie wobec mojej osoby już nie zajmował dalej mego konta bankowego ???
Pragnę nadmienić , że rozmawiałem i wyjaśniałem w banku całą sytuację , to otrzymałem odpowiedź , że to komornik powinien wysłać swe pismo do banku w którym umorzył postępowanie komornicze względem mojej osoby..A kiedy zapytałem dlaczego tego nie zrobił ? a jedynie tylko o tym fakcie powiadomił na swym piśmie moją osbę ? to tego już mi w banku nie potrafili wyjaśnić….

Odpowiedz

beata 11 lutego, 2017 o 19:49

witam mam pytanie mój ojciec nie płacił alimentów swojej córce z innego związku wyplacali jej z FA powstał dług alimenty juz od 12lat ona nie pobiera pozostał komornik , kilka dni temu spłacil cale zadłużenie do zusu na fundusz napisal oswiadczenie u nich o wstrzymanie czynnosci komorniczych. teraz chce zamknąć sprawę z komornikiem bo ten pewnie bedzie dzialal . Jak go powstrzymac co trzeba zrobic dokumenty z zusu dopiero za dwa tygodnie, wiem tylko ze musi isc do komornika i zlozyc dokumenty o splacie i wniosek o wstrzymanie czynnosc . oplaty komornicze w jakiej wysokosci? wspomne iz ten komornik ma opinie najgorszej kanali z ktora sie nie da dogadac.Cos jeszcze? z gory dziekuje

Odpowiedz

Adwokat Poznań 15 lutego, 2017 o 10:22

Nie znałem wcześniej tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt P 13/11). Dziękuje za ciekawy artykuł ;]

Odpowiedz

emil 15 lutego, 2017 o 15:50

Witam
mam pytanie mam na głowie komornika
kwota główna 7000zl plus około3000 zł dodatkowych kosztow(koszty klauzuli,egzekucji, itd)suma sumara 10000zl,oczywiście otrzymałem pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę ,konta i us.dogadalem się z komornikiem na raty300zl plus pracodawca wysyła 100zl z tytułu zajętego wynagrodzenia(1/8etatu 210zl brutto mój zarobek)no i nie rozumiem jednej kwestii jeszcze jestem w trakcie spłacania zaczynałem z łącznym długiem 10000zl po 18m/c płacąc regularnie splacilem już7200 z pracodawcą łącznie dostaje pismo i informacja ze zostało jeszcze 4200zl (odsetki dzienne naliczone są po 1,64zl spadły na 0,67zl podsumowalem wyższy próg pomnozylem przez dni spłacone no wyszło zawyzajac1000zl)nadal nie rozumiem czemu jeszcze tyle mam do spłacenia (10000dlug z kosztami +1000odsetki dzienne=11000 -7200splacone =3800zl a na piśmie jest 4200lacznie ?druga rzecz począwszy od pierwszego pisma opłata egzekucyjna794.01 z roku 2015 drugie pismo w 2016o blokadzie konta oplata egzekucji 386,39 zł trzecie pismo o blokadzie zwrotu z urzędu skarbowego z2017 r opłata egzekucji 617,81 zł też nie rozumiem czemu ta kwota jest ruchoma?proszę o pomoc za co z góry dzięki

Odpowiedz

Beti 21 lutego, 2017 o 12:16

Witam, jak będzie wyglądała sytuacja, gdy:
– w listopadzie- połowa m-ca- sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, wyznaczając rozprawę na luty br.
– na rozprawie strony zawarły ugodę – kwota nieco niższa niż kwota zabezpieczenia- przedstawicielka ustawowa cofnęłą pozew, a pozwany wniósł o umorzenie postępowania.
Przed rozprawą, uzyskano klauzulę i zaniesiono tytuł do komornika. Jest postanowienie o wszczęciu postępowania, naliczono koszty, należności jeszcze nie ściągnięto. Zabezpieczenie rozumiem upadło. Czy pozostawienie tytułu u komornika a egzekucji w toku jest prawidłowe? Czy jednak wierzyciel powinien odebrać tytuł wykonawczy i złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Odpowiedz

Ja 2 marca, 2017 o 19:48

Witam, mam pytanie dotyczące odwołania. Chciałbym się dowiedzieć czy ztm odsyła informacje np. o oddaleniu odwołania złożonego osobiście i przez internet. Z góry dziękuję.

Odpowiedz

iza 3 marca, 2017 o 11:32

Witam…jestem dłużnikiem. Moje pytanie, czy mam prawo wystąpić do Sądu z prośbą o nakaz, nie wiem jak to ująć, by wierzyciel (jest nim mój były mąż) rozłożył mi dług na raty. Pismo do niego z taką prośba zakończyło się bez odpowiedzi, mam komornika w tej sprawie…Prosiłam o odstąpienie od komornika i rozłożenie długu na raty, bym mogła ten dług spłacać bezpośrednio wierzycielowi, a nie komornikowi. Chcę to spłacić, ale tylko na raty mogę, jestem matką samotnie wych. dziecko…

Odpowiedz

Agata 23 marca, 2017 o 11:25

Witam, jak będą kształtować się koszty egzekucji w sytuacji gdy było dwóch dłużników solidarnych zobowiązanych do zapłaty kwoty wynikającej z wyroku karnego – nawiązki. Wierzyciel wezwał tylko jednego dłużnika, a drugi, który nie był wezwany do zapłaty, uiścił tę nawiązkę w całości. Czy komornik może żądać zapłaty kosztów egzekucji, od tego dłużnika który był wezwany?

Odpowiedz

Adam 1 maja, 2017 o 18:03

Mam pytanie, czy od niezapłaconych na wezwanie komornika opłat obejmujących zwrot poniesionych przez komornika kosztów korespondencji, komornikowi przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie?

Odpowiedz

Piotr 4 maja, 2017 o 13:03

Witam
Chciałbym opisać moją przygodę ze spłatą długu i postępowaniem karnym.
2 lata temu dostałem pismo z kancelarii komorniczej o postępowaniu karnym przeciwko mojej osobie.
Przy spłacie 3/4 długu należności wyegzekwowanej przez komornika wraz z odsetkami i kwotą należną panu komornikowi bank zaproponował mi spłatę reszty zadłużenia polubownie.
Zgodziłem się na powyższe warunki za namową pana komornika.
Przy spłacie całkowitego zadłużenia, a okazało się, że przy podpisaniu umowy dobrowolnej muszę dopłacić 2tys. zł stwierdziłem, że bank dostał ode mnie dodatkowo 60% więcej pieniędzy niż w przypadku zatwierdzonej kwoty komorniczej zasadzonej.
Po spłacie całości dostałem z banku wiadomość o umorzeniu postępowania wobec mojej osoby.
Pomimo spłaty całości dwukrotnie wyżej ucieszyłem się, że pozbyłem się długu i komornika – nie należę do osób, które uciekają od długów, ale stan zdrowia mojego dziecka i moje wolne od pracy i opieka nad nim nie interesowały banku.
Nie będę rozpisywał się o okolicznościach przerwy spłaty pożyczki bo to mało istotne.
Obecnie dostałem kolejne pismo od pana komornika po tym okresie o wpłatę należności na kancelarię za poniesione koszty egzekucyjne i prowadzenie sprawy.
Czy pan komornik po okresie ponad roku może postawić kolejne postępowanie karne za poniesioną pracę?
Dla mnie to nie do przyjęcia.
Proszę jeżeli ktoś posiada niezbędną wiedzę aby udzielił mi informacji.

Odpowiedz

aśka 22 maja, 2017 o 14:15

Witam . Chciałam zapytac czy mozna dojsc do porozumienia z bankiem i oddaic od siebie komornika? czy nie jest to taki proste?

Odpowiedz

Kriss 24 maja, 2017 o 14:35

Witam.
Sprawa wygląda następująco.
Zostałem pozwany o kwotę 3500 tytułem bardzo starego czesnego
Sąd po rozprawie zasądził 1400 na korzyść powoda oraz 380 zwrotu za zastępstwo na moją korzyść
W dniu otrzymania wyroku wpłaciłem różnicę pomiedzy tymi kwotami opisując jako nalezność główna minus należność wobec mnie.
Teraz dostałem wezwanie na dwukrotność różnicy (wierzyciel nie przeczytał wyroku z uwagą) plus oczywiście koszty egzekucji.
Co radzicie jak im dołożyć wszystkim 🙂

Odpowiedz

Łuki 25 maja, 2017 o 17:20

Na dokumencie o wszczęciu egzekucji widnieje data 10.12.2014 , natomiast data nadania listu z pismem to 30.12.2014. Pismo odebrałem 9.01.2015 Natomiast kwotę o którą toczy się ta sprawa uregulowałem 2.01.2015r. Czy można tutaj mówić, iż wpłata została dokonana przed wszczęciem postępowania? Liczy się data stempla, data doręczenia czy też data pisma, a może jeszcze inaczej. Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Dorota 7 października, 2017 o 15:44

Dzień dobry, mam problem i moze warty przedstawienia i wyjaśnienia. A dothczy egzekucji prowdzonej przez komornika i odrzucenai wniosku o umorzenie z art 825 pkt 2 kpc mimo wydania prawomocnego wyroku pozbawiajacego tytu wykonawczy wykonalności w całości.
Stan faktyczny komornik wszczął egzekucje w maju 2013 roku na podstawie BTE zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,od 29.07.2013 toczyla sie sprawa z art 840 kpc czyli powództwo przeciegzekucyjne, od dnia 15 stycznia 2014 roku postępowanie egzekucyjne było zawieszone postanowieniem sądu do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie przeciegzekucyjnej w dniu 3.10.2016 wierzeciel sprzedał wierzytelność, i w dniu 1.12.2016 zawiadomił komornika. Ten w dniu 1.02.2017 umorzyl egzekucję z art 825 pkt 1 kpc wydajac postanowienie jedno w ktorym w 1 punkcie bylo umorzeniemzas w pozostalych punktach koszty egzekucji i opaty egzekucyjne i podatek VAT. Postanowienie zaskarzylam w dniu 24.02.2017 i sad oddalil skarge w dniu 25.04.2017 na ktora zlozylam zazalenie w dniu 22.05.2017 wraz z prawomocnym wyrokiem pozbawiajacym wykonalnosci tytul wykonawczy i to w całości oraz wniosek do komornika o uchylenie postanowienie z dnia 1.02.2017 i wydanie postanowienie z art 825 pkt 2 kpc wraz z wyrokiem ktory pozbawil tytul wykonalności. A co robi komornik odrzuca wniosek o umorzenie z art 825 pkt 2 koc mowiac ze cel wniosku jest juz osiagniety i tylko zmienia postanowienie o kosztach z dluznika na wierzyciela piszac ze dluznik wykazal bezzaadpsadnosc egzekucji. Nadmieniam ze postanowienie z dnia 1.02.2017 wydal kiedy bylo zawieszone postepowanie co kpjuzmwmdniu 30.06.2017 stwierdzil sad ze podejmowal czynnosci nieprawidlowo. Zas postanowienie z dnia 4.07.2017 odrzucajace wniosk o umorzenie z art 825 pkt 2 kpc w zwiazku z wyrokiem wydal kiedy zazalenie na postawonienie o umorzeniu nie jest jeszcze rozpoznane przez sad drugiej instancji. Pytanie moje czy komornik moze odrzucic wniosek o umorzeniemz art 825 pkt 2 kpc wraz z wyrokiem i wskazywac ze umorzyl juz egzekucje z art 825 pkt 1 kpc. Czy przed prawomocnym zakonczeniem postepowania egzekucyjnego ze skargi na umorzenie egzekucji gdzie nie jest rozpoznane zazalenie komornik jak otrzymuje wniosek dluznikamwraz z wyrokiem prawomocym pozbawiajacym tytul wykonawczy wykonalnosci musi umorzyc egzekucje z art 825 pkt 2 kpc. Nadto fajnie gdyby Pan zajal sie tym tematem oraz podatkiem VAt bo w sadach warszawskich a szczegolnie okregu SO W warszawie sedziowie nie uwzgledniaja uchwal SN III CZP 34/16 i III CZP 97/16 tak linie przyjmuje XIX wydzial wizytacyjny imuwazaja ze komornik moze dodatkowo naliczac podatek VAT

Odpowiedz

Piotr 9 października, 2017 o 20:16

Witam.
Sprawa wygląda niezbyt ciekawie.W 2016 niestety podpisałem umowę(mój błąd) z firma windykacyjna „ULTIMO”,w której wyraźnie napisane jest iż kwota 1350 w pełni wyczerpuje roszczenia wierzyciela.W pewnym pod punkciku w umowie jest napisane iż klient może wiązać sie z kosztami postępowania sadowego.Wszystko pięknie cacy czarno na białym.Spłaciłem dana kwotę następnie otrzymałem z owej firmy telefon iz mam dopłacić 400zł tak po prostu na słowo….i jeżeli nie spłacę nie otrzymam dokumentu potwierdzającego całkowite zaspokojenie wierzyciela….Pani z ULTIMO nie chce mi wysłać żadnych dokumentów potwierdzających dodatkowe koszta 400zł,mało tego bezczelnie zaproponowała mi nową umowę w której objęte a te koszta….czuje ze chcą mnie kolejny raz nabrać..Dzwoniłem do sadu w którym był wydany nakaz zapłaty itp. poinformowano mnie iz wszelkie koszta zapłaciła firma ULTIMO i ona jest wierzycielem.Czy jest możliwość by koszta sadowe itp były rozłożone również na firme windykacyjna??Kwota niby niewielka lecz chcialbym by oni tez coś dali od siebie(nie wspomnę iz z nakazu zapłaty z lutego 2016 950zł…w lipcu zrobili 1350…tak wiec i tak zarabiają)Proszę o odpowiedz.

Odpowiedz

Monika 31 października, 2017 o 14:11

Witam, sprawa następująca: klauzula wykonalności z datą 4.09, 25 sierpnia wpłaciłam część zadłużenia, 8.09 całą resztę łącznie z odsetkami. 9.09 komornik uzyskuje pismo od wierzyciela o wszczęciu egzekucji. Do dzis wierzyciel nie poinformował komornika, że należnosc zostala uregulowana, dopóki nie wpłace im opłaty windykacyjnej nie umorzą sprawy. Nie mam zamiaru im tego płacić. Pytanie: co z kosztami komorniczymi? Komornik podjął działania do odzyskania długu, kiedy on został już spłacony, i dalej dziala, bo nie ma wniosku o umorzeni. Czy ja musze te koszty opłacić czy jest szansa by poniósł je wierzyciel?

Odpowiedz

Maciej 2 listopada, 2017 o 05:22

Witam,
Mam zajęcie za zus na rachunku na kwotę 390 zl , niebawem wpływa mi wypłata , w banku mi powiedziano że nie będe mógł wypłacić reszty pieniędzy ponieważ komornik zablokował środki. Czy to oznacza że komornik zablokował mi wszystkie środki na koncie a nie tylko 390 zl należności dla zus ?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna 26 listopada, 2017 o 19:15

Prosze o pomoc. Komornik na wniosek banku zajal konto.Po kilku dniach otrzymalam pismo od komornika ze wierzciel sie wycofal.Komornik naliczyl 2500 zl ktoe musze uregulowac do 14 dni.Co mam robic nie mam pieniedzy czy komornik moze umorzyc lub odstapic od nakazu zaplaty

Odpowiedz

Monika 85 11 grudnia, 2017 o 14:15

Witam serdecznie. Bank wypowiedział nam umowę kredytu hipotecznego. Komornik umorzył sprawę że względu na brak kontaktu. Obecnie przebywamy za granicą. Mieszkanie nadal należy do nas. Zameldowane są tam także dzieci. Czy bank może w tym przypadku je zlicytowac?

Odpowiedz

Ania 5 lutego, 2018 o 02:27

SZ.P.Rafale

Przegrałam sprawe z T Mobile Polska
Czy powinnam pisac o rozłożenie nacraty długu i umożenie odsetek?

Odpowiedz

Magda 13 lutego, 2018 o 08:09

Mam pytanie: czy jeśli Urząd Skarbowy wyśle Poborcę to z tego tytułu Dłużnik ma do zapłaty coś ? Chodzi o mojego chłopaka. Jakiś czas temu opłacił karę na podstawie decyzji, wcześniej był wystawiony tytuł wykonawczy i sprawa była w sądzie, przegraliśmy. Nie było nas stać odwołać się do NSA (12 decyzji ! :O). W każdym bądź razie, pod koniec stycznia wszystko zostało opłacone w kasie Urzędu Celnego… Teraz chłopak złożyć chciał wniosek o niezaleganie w Skarbówce i w międzyczasie pojawił się z wizytą poborca skarbowy i za wystawienie decyzji chce jakieś pieniądze..Moje pytanie, czy i na podstawie jakich przepisów może żądać zapłaty ? Moim zdaniem, administracja jest dla obywateli i o ile, nie ma potrzeby uzyskania dodatkowych jakichś pozwoleń, czy koncesji, to postępowanie jest bezpłatne. Może się mylę i w przypadku egzekucji jest nieco inaczej i za każdą decyzję trzeba zapłacić.

Odpowiedz

aga 19 lutego, 2018 o 09:18

Witam mam pytanie do dnia dziśejszego miałam dwa zajęcia egzekucyjne na rachunku bankowym gdy sprawdzałam konto to przy jednym z zajęć jest opis zajęcie egzekucyjne zamknięte kwota do spłaty na dziś 0,00 co to oznacza zajęcie powstało w dniu 02,01,2018

Odpowiedz

Grzegorz 20 kwietnia, 2018 o 12:08

Mam takie pytanie z zakresu umorzonej egzekucji. Komornik na wniosek banku ( bankowy tytuł egzekucyjny z 2012r.) prowadził wobec mnie jako dłużnika rzeczowego egzekucję z nieruchomości od 2015 roku ( sprawa z 2012 roku przeniesiona od innego komornika). W 2016 roku bank sprzedał wierzytelność do funduszu, o czym dowiedziałem się w 2017r. Fundusz nie prowadził działań egzekucyjnych ani nie przejął prowadzonej egzekucji. Zwróciłem się do banku o umorzenie egzekucji ze względu na utratę tytułu prawnego, a do komornika złożyłem pismo z wnioskiem o umorzenie egzekucji z urzędu ze względu na bezczynność wierzyciela i utratę mocy prawnej bankowego tytułu egzekucyjnego ze względu na zbycie wierzytelności. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art 825 pkt 1 kpc ale obciążył mnie kosztami postępowania: opłata stosunkowa art 49 ust 2, wydatki gotówkowe art 39 ust 2 pkt 2,7,8, oraz opłatą stałą art 53a ust.1.
Czy miał do tego prawo, skoro nie było skutecznej egzekucji?
Grzegorz

Odpowiedz

Maciej 7 stycznia, 2019 o 13:24

Dzien Dobry. Kancelaria komornicza od kilku lat (okres 12 lat) prowadzi bezskuteczna egzekucje dotyczaca niezaplaconej faktury za uslugi telekomunikacyjne. Wierzyciel sprzedal ta wierzytelnosc spolce z ktora udalo mi sie zawrzec porozumienie dotyczace jednorazowej splaty tego zadluzenia natomiast kancelaria komornicza pomimo sprzedazy tej wierzytelnosc prowadzi w dalszym ciagu egzekucje w imieniu poprzedniego wlasciciela tej wierzytelnosci (T-mobile). Moje pytanie jest nastepujace: czy jesli wierzytelnosc zostala sprzedana, a wczesniej prowadzenie egzekucji bylo bezskuteczne czy komornik ma w dalszym ciagu prawo do odzyskania kosztow jakie poniosl prowadzac ta egzekucje do daty kiedy ta wierzytelnosc zostala sprzedana.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Marcinkowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: