Termin przedawnienia roszczeń wynikających z zadłużenia na karcie kredytowej – część druga

Aktualne informacje na temat terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zadłużenia na karcie kredytowej znajdziesz tutaj!

Termin przedawnienia roszczeń z karty kredytowej a nowe przepisy

Z mojego ostatniego wpisu dowiedziałeś się że termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o kartę kredytową wynosi obecnie 3 lata. Wynika to stąd, iż roszczenia te są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank, z którym zawierasz umowę. Wspomniałem jednak, że czasem będziesz mógł powołać się na przedawnienie roszczeń banku już po upływie dwóch lat od dnia ich wymagalności. A to dlatego, że jeszcze niedawno obowiązywały inne regulacje ustawowe, wyłączające ogólne zasady wskazane w art. 118 Kodeksu cywilnego.

Najważniejsze dla Ciebie jest ustalenie kiedy to było.

A więc. Od 12 października 2003 r. w polskim porządku prawnym obowiązywała Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 r. Ustawa ta, w art. 6, wprost przewidywała, że roszczenia z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają się z upływem lat dwóch.

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie nie ma wątpliwości, że umowy o kartę kredytową zaliczają się do umów o elektroniczne instrumenty płatnicze.

Ustawa przestała obowiązywać od dnia 7 października 2013 r. Została uchylona przez inny akt, tj. Ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Jednak fakt, że ww. ustawa z roku 2003 już nie obowiązuje, nie oznacza, że w niektórych przypadkach nie możesz powołać się na jej zapisy. W ustawie uchylającej Ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych znalazł się bowiem zapis art. 26 ust. 1 o następującej treści: Do przedawnienia roszczeń z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (* czyli przed dniem 7.10.2013 r.) i nieprzedawnionych do tego czasu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Oznacza to, że przy badaniu, czy roszczenia wynikające z karty kredytowej są przedawnione, czy też nie, każdorazowo musisz ustalić kiedy umowa o kartę kredytową została zawarta i kiedy powstało roszczenie banku wobec Ciebie. Jeśli ustalisz, że roszczenia te powstały w okresie od 12.10.2003 r. do dnia 6.10.2013 r. to, dla tej konkretnej umowy, będą miały zastosowanie szczególne zasady, wynikające z Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych – tj. dwuletni termin przedawnienia.

Uwierz mi – warto dokładnie przeanalizować, czy w Twoim przypadku też można zastosować Ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. Broniąc klientów przed roszczeniami wynikającymi z kart kredytowych wiele razy spotkałem się z tym, że nie tylko banki, ale nawet sędziowie nie mieli pojęcia o możliwości powołania się na zarzut przedawnienia już po upływie dwóch lat. Powołując się na przytoczone wyżej przepisy, możesz więc doprowadzić do oddalenia powództwa banku lub firmy windykacyjnej, która kupiła od niego twój dług, a tym samym wygrać sprawę przed sądem. I tego Ci w tym świątecznym okresie życzę.

Emilia Marcinkowska
Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

  1. […] o tym czy będzie to bieg dwóch, czy też trzech lat, wspominałem Ci w poprzednich […]

  2. sylwia pisze:

    Ok…a co jesli sprawa taka trafila juz w rece komornika.???

    • @sylwia, chodzi o to, czy przed komornikiem można powołać zarzut przedawnienia? W pewnych sytuacjach będzie to możliwe, ale do tego potrzebna byłaby analiza sprawy. Nalezy tez pamiętac, że każda czynność wierzyciela przed sądem lub komornikiem (lub innym organem) przerywa bieg przedawnienia.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *