Na naszym drugim blogu, a mianowicie www.prawnikdlakonsumenta.pl poruszamy tematy związane z opóźnionymi lub odwołanymi lotami. Mowa tutaj o odszkodowaniach należnych podróżnym, obowiązkach przewoźników czy poprostu regulacjach dotyczących tych zagadnień. Ostatni temat był niezwykle związany z tematyką niniejszego bloga, a mianowicie przez ile lat można dochodzić odszkodowania za odwołany lot?

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za odwołany lot

Termin jest tożsamy z terminem na dochodzenie odszkodowania za opóźniony lot. Liczymy go od dnia, w którym planowo miał nastąpić wylot. Przy czym istotnym jest by w ciągu tego czasu wystąpić na drogę sądową, sam kontakt z przewoźnikiem nie przynosi skutku w postaci przerwania biegu tego okresu. Oczywiście sugerujemy by przed podjęciem kroków na salę sądową, podjąć próbę uzyskania odszkodowania bezpośrednio od przewoźnika.

Więcej w tym temacie przeczytasz we wpisie na blogu prawnikdlakonsumenta.pl:

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot

Przypominam również, że od lipca obowiązują nowe terminy przedawnień, o których wspominałem już wielokrotnie!
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z przelotem bądź związaną z Twoim zadłużeniem skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza:

Kontakt

Duża część zapytań kierujących do tego bloga dotyczy właśnie zagadnień związanych z kartą kredytową. A dokładniej tego jaki jest i jak określić termin przedawnienia roszczeń z karty kredytowej. O samym zadłużeniu i specyfice roszczeń związanych z zadłużeniem powstałym w związku z użytkowaniem karty kredytowej wspominaliśmy w tym wpisie:

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z zadłużenia na karcie kredytowej – część pierwsza

Termin przedawnienia roszczeń z karty kredytowej

Dziś chciałbym odświeżyć trochę ten temat. Jak wiele razy podkreślałem w moich ostatnich wpisach, w życie weszły nowe przepisy nie tylko skracające ogólny termin przedawnienia, ale również zmieniające zasady jego upływu.

Otóż dotychczas termin przedawnienia upływał w dniu odpowiadającym dniowi jego rozpoczęcia. Zgodnie z nowymi przepisami roszczenie będzie ulegało przedawnieniu z końcem roku, tj. z dniem 31 grudnia. Najlepiej zobrazuje to poniższy przykład:

Roszczenie powstało w dniu 9.09.2018 r. termin przedawnienia zaczyna biec w dniu 10.09.2017 r. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami do przedawnienia doszłoby po 3 latach, czyli z dniem 10.09.2020 r. W związku z tym, że doszło do zmian w przepisach termin ten upłynie z dniem 31.12.2020 r. czyli de facto 3 miesiące później niż zgodnie z poprzednimi regulacjami.

Reasumując niezależnie czy termin przedawnienia zacznie biec w styczniu czy we wrześniu – do przedawnienia dojdzie z końcem roku kalendarzowego, tj. z dniem 31 grudnia. 

Przerwanie biegu przedawnienia

Oczywiście musimy pamiętać również o instytucji przerwania biegu przedawnienia, która uregulowana jest w art. 123 KC:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Płacenie kartą jest bardzo wygodne, ale jeżeli nie zachowamy odpowiedniej uwagi możemy bardzo szybko “przejeść” nasze fundusze, a stąd blisko będzie do problemów ze spłatą zadłużenia. Na deser garść statystyk dotyczących płatności bezgotówkowych w europie, gdzie plasujemy się stosunkowo wysoko.

Jak wiecie w życie weszła ustawa wprowadzająca diametralne zmiany w odniesieniu do przedawnienia roszczeń przysługujących przeciw konsumentom. Wspominałem o tym na blogu między innymi w tym wpisie:

Od dzisiaj nowe terminy przedawnień!

Oficjalnie wprowadziły one po stronie Sądu możliwość na nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia roszczenia w wyjątkowych okolicznościach, szerzej o tej instytucji opowiedziałem Wam tutaj, czemu więc piszę, że oficjalnie? Otóż dotychczas również istniała możliwość na obronę wierzyciela przed przedawnieniem.

Kiedy sąd nie uwzględni zarzutu przedawnienia roszczenia

W poprzednim porządku prawnym, brak było wprost określonego umocowania Sądu do nieuwzględnienia zarzutu przedawnienia, co nie znaczy, że było ono niemożliwe do uzyskania. Mogło do niego dojść na podstawie innych przepisów.

Nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia opierano na art. 5 kc, a mianowicie:

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

W tym miejscu podkreślić trzeba, że podniesienie zarzutu przedawnienia co do zasady nie stanowi nadużycia prawa i to podnoszący zarzut nadużycia prawa przez przeciwnika powinien wykazać, iż zaistniały wyjątkowe okoliczności, które skutki zgłoszenia tego zarzutu niweczyłyby. Nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia z powołaniem na zasady współżycia społecznego może nastąpić jedynie zupełnie wyjątkowo, mając na uwadze zwłaszcza znaczenie instytucji przedawnienia roszczeń majątkowych dla stabilizacji i trwałości stosunków prawnych. Przyjmuje się, że dopuszczenie stosowania art. 5 k.c. jako obrony przeciwko zarzutowi przedawnienia pozostaje uzależnione od wykazania okoliczności, iż opóźnienie w dochodzeniu przedawnionego roszczenia jest spowodowane szczególnymi przesłankami uzasadniającymi to opóźnienie i nie jest ono nadmierne. (Sygn. akt III Ca 1352/17)

Tak więc w gruncie rzeczy nic się nie zmienia, gdyż dotychczas jak i zgodnie z nowymi zasadami największe znaczenie będzie miało zaistnienie wyjątkowych okoliczności, które to powinien wykazać wierzyciel. Bo przecież przedawnienie, co do zasady “powstało” dla ochrony dłużnika.

Bezpłatna pomoc prawna – w poniedziałek Prezydent podpisał ustawę nowelizującą zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Miesiąc lipiec zostanie zapamiętany nie tylko jako jeden z najgorętszych miesięcy pod względem temperatur, które nas dotknęły. Również w kwestii ustaw możemy śmiało powiedzieć, że miesiąc ten był gorący. Zarówno początek jak i koniec miesiąca minęły po znakiem ustaww określanych jako prokonsumenckie”. 9 lipca weszła w życie ustawa skracająca termin przedawnienia, o czym mogliście przeczytać tutaj:

Od dzisiaj nowe terminy przedawnień!

Na zakończenie miesiąca Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą przepisy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Jakie są najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.?

Po pierwsze: komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna?

Dotychczas bezpłatna pomoc prawna przysługiwała:

 • osobom do 26. roku życia,
 • seniorzom powyżej 65. roku,
 • niezamożnym, którzy w roku poprzedzającym udzielenie porady otrzymali świadczenie z pomocy społecznej,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatom,
 • weteranom,
 • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobietom w ciąży.

Jak będzie?

Od 1 stycznia 2019 roku bezpłatna pomoc prawna będzie przysługiwała każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów profesjonalnej odpłatnej pomocy prawnej. By otrzymać nieodpłatne świadczenie będzie wystarczyło złożyć oświadczenie o takim stanie. Oświadczenia będą przechowywane przez 3 lata.

Po drugie: miejsce udzielania porad.

Dotychczas porady był udzielane w określonych punktach, których adresy były udostępnione do wiadomości publicznej m.in. na rządowej stronie dotyczącej pomocy prawnej.

Jak będzie?

Wprowadzana nowelizacja przewiduje udzielanie porad poza wyznaczonym lokalem. Jest to ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego stawiennictwa w punkcie udzielania porad.

Po trzecie: uściślenie świadczonej pomocy prawnej.

Nowa ustawa rozszerza i jeszcze szczegółowiej określa rodzaje świadczonych usług, które będą obejmowały:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Po czwarte: rozszerzenie “oferty” punktów nieodpłatnej pomoc prawnej.

Od 1 stycznia 2019 roku będzie świadczona nietylko bezpłatna pomoc prawna, ale również będzie możliwość skorzystania z poradnictwa obywatelskiego oraz bezpłatnej mediacji. Co do zasady poradnictwo prawne i poradnictwo obywatelskie będzie miało się uzupełniać i ma umożliwić wydłużenie godzin funkcjonowania punktów tak by były one dostępne przez 8 h dziennie (dotychczas było to ok. 4h).

Nieodpłatna mediacja.

Mediacja jest pozasądowym trybem rozwiązywania sporów. Włączenie tej usługi do katalogu nieodpłatnej pomocy ma skutkować odciążeniem sądów od spraw, które można załatwić poprzez odpowiedni dialog. W praktyce usługa darmowej mediacji może dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Głównym zamierzeniem tej inicjatywy jest zwiększanie świadomości osób fizycznych o przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmować będzie między innymi porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W mojej głowie rodzą się jednak dwa pytania: czy sam wymóg podpisania oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów płatnej pomocy prawnej uchroni te punkty przed osobami, które będą chciały nadużywać świadczonej pomocy? Moim zdaniem brak odpowiedniej kontroli może doprowadzić do tego, że osoby rzeczywiście potrzebujące i nie mające innych możliwości znowu pozostaną same sobie, bo punkty, w których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna i poradnictwa nie będą w stanie obsłużyć tak dużej ilości chętnych. Drugą kwestią jest rozszerzenie działalności punktów świadczących nieodpłatną pomoc. Wydaje się ono jak najbardziej trafioną decyzją tylko musi również mieć swoje granice. Istotną kwestią jest to by punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną zachowały swój pierwotny sens – a mianowicie żeby ich podstawowym celem była właśnie pomoc prawna tym, którzy jej potrzebują. Wszyscy wolelibyśmy uniknąć sytuacji, w której punkty te będą się zajmowały darmową pomocą od wszystkiego. Bo jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do …

Mimo, że siedzibę mamy w Toruniu, chcemy aby nasza działalność wykraczała poza granice miasta!

Jako Fundacja swoją pracą staramy się nie tylko nieść pomoc tym, którzy się do nas zgłaszają, ale również pragniemy rozpowszechnić tematykę upadłości konsumenckiej. W tym celu prowadzimy nasze profile na portalu społecznościowym facebook i blogi. Ostatnio doszliśmy do wniosku, że to jednak za mało! W związku z tym stworzyliśmy film, który w krótki i przejrzysty sposób przedstawia możliwości płynące z procedury jaką jest upadłość konsumencka.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz albo stronę www.twojalatarnia.pl

1 2 3 4 5 6 21 Strona 4 z 21